Verdwaalde Gedachten

  [Scroll down for the English Version]

  Ruimte maken voor emoties: zo doe je dat

  Francis van Schaik

  Als we het over onze mentale gezondheid hebben, doen we dat vaak alsof we praten over ziekten. We gebruiken bijvoorbeeld woorden als behandeling en preventie. En de tools die we inzetten om ‘beter’ te worden zijn hoofdzakelijk therapie en medicatie.

  Als het om psychische aandoeningen gaat, is dat ook logisch. Maar volgens holistisch psycholoog Ellie Cobb helpt dit vocabulaire niet bij het omgaan met gezonde emotionele ups en downs, die nu eenmaal bij het leven horen. Cobb pleit voor een andere benadering, waarbij we duidelijker zijn over wat pathologische problemen (ziekten) zijn en wat slechts vervelende gevoelens. Mindfulness maakt het verschil tussen denken dat je negatieve emoties voelt en dat dat normaal is, en denken dat je negatieve emoties voelt en dat er dus iets mis met je is, vertelt ze aan Goop. [Making space for Difficult Emotions].

  Holistische benadering

  Gezondheid is meer dan alleen de som van afzonderlijke fysieke en mentale deeltjes. Onze mentale, emotionele, lichamelijke, sociale en spirituele gezondheid zijn allemaal met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Als je je psychische gezondheid in dat licht bekijkt, zijn er heel veel verschillende manieren om te helen en tot bloei te komen. Cobb gelooft dan ook in een holistische aanpak, waarbij de geest gezien wordt als onderdeel van een compleet menselijk systeem.

  Ruimte maken in 3 stappen

  1. Verander je mindset

  Heb je te maken met sterke, moeilijke emoties? Toon dan mededogen voor jezelf. Volgens Cobb zijn het doorgaans niet die emoties zelf die het je zo moeilijk maken, maar de manier waarop je er mee omgaat. Je kunt je relatie tot je emoties veranderen door jezelf toe te staan om ze te voelen, zonder ze te zien als een ziekte of iets verkeerds.

  Iedereen heeft last van stress en angst. Dat is ook niet zo gek, in een wereld leven waarin we voortdurend bestookt worden met e-mails, appjes en andere prikkels. Het zijn vervelende, maar toch ook heel gezonde gevoelens: een natuurlijke en biologische reactie op mogelijk gevaar. Toch zijn we al snel geneigd te denken dat er iets mis met ons is zodra we gevoelens van stress en angst ervaren. Als je oefent met bewustzijn, acceptatie en mededogen kun je in plaats daarvan denken: ‘mijn brein probeert me te beschermen. Ik ervaar stress. Dat is oncomfortabel en een menselijke reactie.’ Op die manier geef je moeilijke emoties ruimte om er te zijn.

  2. Zoek verbinding

  Cobb zegt ook dat, hoewel we onze (mentale) gezondheid meestal zien als iets individueels, verbinding met anderen belangrijk is voor ons welzijn. De mens heeft er als sociaal wezen baat bij om zich onderdeel van iets groters te voelen. Dus hoe moeilijk het ook is om je open te stellen voor een ander als je je op je slechtst voelt; probeer het te zien een kans om echte verbinding aan te gaan met je omgeving. Je bent écht niet de enige.

  3. Focus op wat je wilt

  Ons brein is gericht op beloning, zelfs als die beloning alleen maar iets bekends is; je comfortzone. Daarom is het ook zo moeilijk om slechte gewoonten – zoals denken dat er iets mis is met je omdat je bepaalde emoties hebt – te doorbreken. Wil je je mentale gezondheid op een positievere manier benaderen en daarmee heel bewust je welzijn vergroten? Focus je dan niet op waar je mee wilt stoppen, maar op wat je wilt creëren of manifesteren. Gebruik technieken en start nieuwe gewoonten die bijdragen aan dat doel. Dit proces heeft tijd en aandacht nodig, maar op den duur gaan je hersenen die gewoonten linken aan beloning, en worden ze de nieuwe norm.

  English Version

  Making space for emotions: that’s how you do it

  When we talk about our mental health, we often do it as if we are talking about diseases. For example, we use words such as treatment and prevention. And the tools that we use to become “better” are primarily therapy and medication.

  When it comes to mental disorders, that makes sense. But according to holistic psychologist Ellie Cobb, this vocabulary does not help with dealing with healthy emotional ups and downs that simply belong to life. Cobb argues for a different approach, in which we are clearer about what pathological problems (diseases) are and what are just unpleasant feelings. Mindfulness makes the difference between thinking that you feel negative emotions and that that is normal, and thinking that you feel negative emotions and that something is wrong with you, she tells Goop. [Making space for Difficult Emotions].

  Holistic approach

  Health is more than just the sum of individual physical and mental particles. Our mental, emotional, physical, social and spiritual health are all interconnected and influence each other. If you look at your psychological health in that light, there are many different ways to heal and blossom. Cobb therefore believes in a holistic approach, where the mind is seen as part of a complete human system.

  Make space in 3 steps

  1. Change your mindset

  Are you dealing with strong, difficult emotions? Then show compassion for yourself. According to Cobb, it is not usually the emotions themselves that make it so difficult for you, but the way you deal with them. You can change your relationship to your emotions by allowing yourself to feel them without seeing them as a disease or something wrong.

  Everyone suffers from stress and anxiety. That is not surprising, living in a world where we are constantly bombarded with e-mails, apps and other incentives. They are unpleasant, but also very healthy feelings: a natural and biological response to possible danger. Nevertheless, we tend to think that something is wrong with us as soon as we experience feelings of stress and anxiety. If you practice with awareness, acceptance and compassion you can instead think: “my brain is trying to protect me. I experience stress. That is uncomfortable and a human response. “That way you give difficult emotions space to be there.

  2. Search for a connection

  Cobb also says that although we usually view our (mental) health as something individual, connection with others is important for our well-being. As a social being, people benefit from feeling part of something bigger. So no matter how hard it is to open up to someone else when you feel bad; try to see it as an opportunity to really connect with your environment. You are not the only one.

  3. Focus on what you want

  Our brain is focused on reward, even if that reward is only something known; your comfort zone. That is why it is so difficult to break bad habits – such as thinking that something is wrong with you because you have certain emotions -. Do you want to approach your mental health in a more positive way and thereby consciously increase your well-being? Then don’t focus on what you want to stop with, but on what you want to create or manifest. Use techniques and start new habits that contribute to that goal. This process needs time and attention, but eventually your brain will link those habits to reward, and they will become the new norm.


  Francis van Schaik

  is de bijdragende redacteur van deze pagina.

   

   

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *