Verdwaalde Gedachten

  Think and Feel Yourself!

  Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie

  The Virus and Us

  Again new rules of the Dutch cabinet and we either follow or provocatively refuse to obey. But what do we want ourselves? And what do we think we can achieve, or check, by this method? One person thinks it is nonsense and thinks up all kinds of conspiracy theories. The other faithfully follows what he / she is told to. But these are all ideas from someone else.

  What do you want yourself? And why do you want that? And how do you want that?


  I think these viruses enter the world to teach us to think and act on ourselves in such a way that we also think about our fellow men and the earth. They indicate to us that we must give up selfishness. We should become flexible. We should Let go of control. We should be really tolerant instead of pretending.

  “all for oneself” attitude must go.

  Our Beautiful Earth

  One more point: There are too many people on this beautiful earth and the earth is going down as it were. It’s getting weighed down. Not physically, but in the way of life and thinking of the people. We pollute the earth, but also ourselves.

  Further, we pollute with negative thoughts that manifest themselves in war and disease. And we forget that we ourselves can think. We like sheep follow the other in thinking and way of life. Put the other on one pedestal and thus relinquish everything–every responsibility.

  How to Live Now?

  Why do we do that? Because we are afraid to make choices ourselves? To own none to take responsibility for our choices and thus blame others can give? Greed? Fear? And what are we afraid of?
  These are all things we can now learn. Discover that we can be afraid being and feeling, becoming aware that you are afraid. But also be aware that there are nothing can happen if you make positive choices for yourself, despite your fear. It makes you  brave.
  Above all, become aware that if you hide behind fear, you are the “mighty one” people can make good use of. You fear and they respond to it so that you follow them. So that afterwards you idolize them.

  This is not to say that we should not abide by the government decisions and rules. Of course we should. You can wear a face mask and keep your distance, but still always think for yourself. Don’t let fear feed you. Even though you are afraid, you can still always help your neighbor or colleague who is struggling. Cook food for your parents [this is from the Western context}, pick up litter for a few hours, whatever.


  If we can learn lessons that from this difficult period and let nature take its course, This will pass by itself as it has come and you become hopefully a happier, more positive and self-thinking person. Learn to trust you instead of wanting to control out of fear. But above all to be there for your fellow man and the soil.


  Zelf denken en voelen

  Francis van Schaik

  Wederom nieuwe regels van het kabinet en wij volgen mak of weigeren alom  provocerend. Maar wat willen we zelf? En wat denken we te bereiken, te  controleren op deze manier? De een vindt het onzin en bedenkt allerlei  complottheorieën, de ander volgt trouw wat hem/haar wordt opgedragen. Maar het  zijn allemaal ideeën van iemand anders.

  Wat wil je zelf? En waarom wil je dat?  Ik denk dat deze virussen de wereld inkomen om ons zelf te leren denken en op  zo’n manier dat we ook aan onze medemens en de aarde denken. Het egoïsme er  uithalen. Flexibel worden. De controle loslaten. Werkelijk verdraagzaam worden in  plaats van te doen alsof.  We zijn met te veel mensen op deze prachtige aarde en de aarde gaat daar onder  gebukt. Niet onder de mensen, maar onder de levens- en denkwijze van de  mensen. We vervuilen de aarde, maar ook ons zelf. Met negatieve gedachten die  zich uit in oorlog en ziekten. En we vergeten dat we zelf ook kunnen denken en  volgen als schapen de ander in denk- en leefwijze. Zetten de ander op een  voetstuk en geven daarmee alles uit handen.

  Waarom doen we dat? Omdat we bang zijn zelf een keuze te maken? Om zelf geen  verantwoordelijkheid te nemen voor onze keuzes en zo de ander de schuld te  kunnen geven? Hebzucht? Angst? En waarvoor zijn we dan bang?  Dat zijn allemaal dingen die we nu mogen leren. Ontdekken dat we bang mogen  zijn en voelen, je bewust worden dat je bang bent. Maar ook bewust worden dat er  niets kan gebeuren als je zelf, ondanks je angst, positieve keuzes maakt. Het  maakt je juist moedig.

  Bovenal bewust worden dat als je je verschuilt achter angst, je de “machtige  mensen” daar handig gebruik van laat maken en zij daarop inspelen zodat je volgt.  Zodat je er daarna kunt zeggen; “zie je wel zij!”.

  Hiermee wil ik niet zeggen dat we ons niet hoeven houden aan de, door de regering  bepaalde, afspraken. Je kunt een mondkapje dragen en afstand houden, maar nog  steeds zelf denken. Je niet laten voeden door angst. Ook al ben je bang, kun je nog  steeds je buurman of collega helpen die het moeilijk heeft. Eten koken voor je  ouders, een paar uurtjes zwerfvuil oprapen, wat dan ook.

  Als we dat aan deze periode mogen leren en de natuur verder haar gang laten  gaan, dan gaat ook dit weer vanzelf voorbij zoals het ook is gekomen en word je  hopelijk een blijer, positiever en zelfdenkend mens. Leer je vertrouwen in plaats  van willen controleren uit angst. Maar vooral er te zijn voor je medemens en de  aarde.

   


  About the Author

  Francis van Schaik

  Mrs Francis van Schaik is a coach of children and also a student of human relationships with nature, the world and Reality. She is a regular contributor to our online magazine. Francis is the contributing editor of this page.

  Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.


  Previous Article                                                                                                                                       Next Article

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *