Overdenkingen

  What is the biggest problem on Earth?

  Corné van Nijhuis

  Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

  In recent days, the media has flooded again with coverage of all kinds of different problems that are currently affecting the world. Of course, problem is a very subjective concept. What is a problem for one can actually be a blessing for another. Sun worshipers, for example, want warm, clear and certainly not wet summer days, while farmers are desperate for water to prevent their fields from drying out. However, there are plenty of problems that are actually universal and affect everyone. For example, look at the whole situation around Covid-19. There are no winners there, only losers. This is just an example of what the media is reporting but what we ourselves experience on a daily basis.

  In recent days, however, I became aware once again how much our existence and well-being is dominated by the problems that exist all around us. Not to sketch a doom scenario, but to think about it more explicitly, let me outline some of these problems.

  Environmental pollution

  Whether it is the pollution of the seas, the plastic soup, air pollution and many other manifestations. In that regard, we are currently living very heavily at the expense of the future. This ultimately threatens the survival of the human species and many other life forms. The Fukushima and Chernobyl disasters show what will happen if we carry on like this.

  Poverty

  The current division of rich and poor is increasing more and more. The great poverty leads to uncontrollable unrest, such as the endless stream of refugees, which is at the expense of more and more human lives.

  Religious fanaticism

  Many especially orthodox adherents of various faiths or beliefs reach for extremely unacceptable means to strengthen their beliefs. This leads to loss of life and destabilizes society.

  Global warming

  Due to the large-scale use of fossil raw materials for our energy, we continuously emit so much heat that it disrupts the biological equilibrium to such an extent that the temperature increases unacceptably and we end up with an uninhabitable earth.

  Now this is just a first list of problems that come up every day. It then raised the question for me: what is the biggest problem on earth now? And the answer for me was simple. All the aforementioned and all other problems can be traced back to humans. The earth itself does not cause a problem, only human intervention leads to problems.

  But what is it with the person? For me, the problem of humanity in relation to the Earth is twofold.

  First, there are too many people and further growth leads to exponentially bigger problems. In addition, we are unable, with all our scientific solutions, to cope with the increase in problems we cause in a timely and sufficient manner. The continuous population growth exacerbates almost all problems in society, while at the same time making available resources scarcer, which in turn creates a whole host of problems. However, if we as humanity are not able to reduce the growth of overpopulation, the Earth itself will eventually correct us itself.

  Second, it is in the nature of man. The classic 7 sins are still: greed, envy, lust, sloth, wrath, pride, and gluttony. All arising from the ego that we develop out of ignorance. At the same time, it is said that ignorance is bliss, but that is precisely the fascinating aspect of it and what makes ignorance so meaningful. It is often precisely this (sometimes apparent) ignorance that makes people turn a blind eye to the known and undiscovered consequences and focus only on the (often short-lived) benefits. We often see people using phrases like “I don’t know”, “Not my problem” etc. This arrangement makes it clear that we humans are indeed very ignorant. For example, we pollute the environment and don’t care about future repercussions, we do ‘this’ because others do it too, often without considering the pros and cons.

  So when it comes to the “big” problems at play, it is important not to be ignorant. By not being ignorant, we can discover and correct flaws in ourselves and our society. Ignorance takes away many beautiful things of this unique world if we continue like this. The downside, however, is that we are all able to throw off our ignorance. There lies the key to all problems.

  I am curious about your thoughts on the biggest problem on earth.


  Nederlandse versie

   

  Wat is het grootste probleem op aarde?

   

  In de afgelopen dagen stroomden de media weer over met berichtgeving van allerlei verschillende problemen die op dit moment in de wereld spelen. Daarbij is het natuurlijk zo dat een probleem een zeer subjectief begrip is. Wat voor de een een probleem is kan namelijk voor de ander juist een zegen zijn. Zo wil de zon aanbidder graag warme heldere en zeker geen natte zomerdagen, terwijl de boeren juist dan zitten te springen om water om verdroging van hun akkers te voorkomen. Maar er zijn natuurlijk genoeg problemen die eigenlijk voor iedereen problematisch zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de hele situatie rondom Covid-19. Daar zijn geen winnaars, maar slechts verliezers. En dit is maar een voorbeeld van wat de media melden maar wat we zelf ook dagelijks ervaren. 

   

  In de afgelopen dagen werd ik mij echter weer eens bewust  hoe zeer ons bestaan en ons welbevinden wordt gedomineerd door de problemen die er allemaal om ons heen bestaan. Niet om een doemscenario te schetsen, maar om er eens wat explicieter over na te denken schets ik eens wat van deze problemen.

  Milieuvervuiling

  Of het nu de vervuiling van de zeeën is, de plastic-soep, luchtvervuiling en vele uitingen meer. Op dit moment leven we in dat opzicht zeer zwaar op kosten van de toekomst. Dit bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van de menselijke soort en van vele andere levensvormen. De rampen in Fukushima en Tsjernobyl laten zien wat er zal gebeuren als we zo doorgaan.

  Armoede 

  De huidige verdeling van rijk en arm neemt steeds sterker toe. De grote armoede leidt tot een onbeheersbare onrust, zoals de oneindige stroom van vluchtelingen, wat ten koste gaat van meer en meer mensenlevens. 

  Religieus fanatisme

  Vele vooral orthodoxe aanhangers van diverse geloofs- of levensovertuigingen grijpen naar extreme onaanvaardbare middelen om hun overtuiging kracht bij te zetten. Dit leidt tot verlies van mensenlevens en destabiliseert de maatschappij. 

  Opwarming van de aarde

  Door het grootschalige verbruik van fossiele grondstoffen voor onze energie stoten wij voortdurend zoveel warmte uit dat die het biologisch evenwicht dermate verstoren dat de temperatuur onaanvaardbaar toeneemt en we uiteindelijk een onbewoonbare aarde over houden. 

  Nu is dit maar een eerste lijstje van problemen die dagelijks voorbij komen. Het riep bij mij vervolgens wel de vraag op: wat is nu het grootste probleem op aarde? En het antwoord voor mij was simpel. Alle hiervoor genoemde en alle overige problemen zijn terug te voeren naar de mens. De aarde zelf veroorzaakt geen probleem, slechts het ingrijpen van de mens leidt tot problemen. 

  Maar wat is het dan met die mens? Voor mij is het probleem van de mensheid in relatie tot de aarde tweeledig.

  Ten eerste zijn er teveel mensen en leidt verdere groei tot exponentieel grotere problemen. Daarbij komt dat wij niet in staat zijn, met al onze wetenschappelijke oplossingen, de toename van problemen die we veroorzaken tijdig en voldoende op te vangen. De voortdurende groei van het aantal mensen vergroot bijna alle problemen in de samenleving en maakt tegelijk de beschikbare middelen schaarser, wat op zichzelf vervolgens een hele reeks problemen veroorzaakt. Als we als mensheid echter niet in staat zijn om de groei van de overbevolking terug te dringend zal de aarde zelf ons uiteindelijk zelf corrigeren. 

  Ten tweede ligt het in de aard van de mens. De klassieke 7 zonden zijn nog steeds: hebzucht, afgunst, lust, luiheid, toorn, trots en gulzigheid. Allen voortkomend uit het ego dat wij ontwikkelen vanuit onwetendheid. Men zegt tegelijkertijd dat onwetendheid een zaligheid is, maar juist dat is het fascinerende aspect ervan en wat onwetendheid zo betekenisvol maakt. Het is vaak juist die (soms schijnbare) onwetendheid, waardoor mensen een oogje dichtknijpen voor de bekende en de nog niet ontdekte gevolgen en zich alleen richten op de (veelal kortstondige) voordelen. We zien vaak dat mensen zinnen gebruiken als “Geen idee”, “Niet mijn probleem” enz. Deze opstelling maakt duidelijk dat wij mensen inderdaad erg onwetend zijn. We vervuilen bijvoorbeeld het milieu en geven niet om de toekomstige repercussies, we doen ‘dit’ omdat anderen het ook doen, vaak zonder de voors en tegens te bezien. 

  Het is dus, als het gaat om de ‘grote’ problemen die spelen, belangrijk om niet onwetend te zijn. Door niet onwetend te zijn, kunnen we gebreken in onszelf en onze samenleving ontdekken en corrigeren. Onwetendheid ontneemt ons veel mooie dingen en als we zo doorgaan een unieke wereld. De keerzijde is echter dat we allen in staat zijn onze onwetendheid af te werpen. Daar ligt de sleutel voor alle problemen.

  Ik ben benieuwd naar jouw gedachte over het grootste probleem op aarde.

   


  About the Author

  Corné van Nijhuis

  Mr Corne van Nijhuis is a scholar, deeply involved in the scientific study of philosophy and spirituality. Having been successful in his field, Mr Corne van Nijhuis has dedicated his time to the study and practice of Vedanta. Readiness to help always, a seeking mind, are some of his outstanding qualities. He has been a regular contributor to this magazine.


  Previous Article                                                                                                                        Next Article