Verdwaalde Gedachten

  The Psychology of Self-Esteem

  Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie

  According to psychologist Nathaniel Branden, no value judgment is more important than the judgment you make of yourself. And this judgment only becomes more loving when you live by your own principles.

  Why don’t we sometimes feel good, beautiful or smart enough? According to Branden, we are often insecure because we are constantly trying to meet other people’s expectations, standards and conditions. That is unfeasible and therefore not good for our self-image.

  We all long for acceptance and love, and no one is free from insecurities. And that’s okay too, as long as they don’t overshadow our own well-being. But when you dilute your own values ​​and wishes in the search for appreciation, your self-confidence slowly crumbles.

  Rest assured that this will not happen overnight. It is the result of all the sacrifices we make, large and small. If you become aware of this, you can strengthen your own values, so that you do not have to rely on others to feel positive about yourself.

  With these 4 tips you build a stronger self-image:

  1. Try to look at your insecurities rationally
  This does not mean that from now on you have to go through life as an emotionless robot, but that you try to place your emotions within a larger whole. Because just because you feel them doesn’t mean they are true.

  2. But also take your emotions seriously
  When we are insecure or anxious, this is a clear sign: our consciousness needs more attention and love. Maybe it is time to take a critical look at your norms and values. Or it may even be time to develop new values.

  1. Practice confidence
  Self-love is a universal need that cannot be satisfied by superficial means – it grows from within. See your confidence as a muscle that keeps increasing in strength when you make a decision that fits your philosophy of life. When you make choices because you support them yourself (and not because someone else requires this from you), you will always take a stronger position.

  3. Protect what is valuable to you
  We see happiness as an emotion, but according to Branden we have more influence on this than we think. Try to live every day from your authentic self – with your own principles, norms and values ​​as guideposts. Because they automatically point the way to happiness. And when you protect this authenticity you also learn to love yourself.

  4. Stop “having to”
  Are you an incorrigible pleaser? Then remember that you don’t have to. Because the more you “must” in life (because it should be, because someone is counting on you), the more you have to justify yourself. You forget what you need yourself, and you make yourself smaller and less important. But only when you make yourself a priority can you love yourself.


  De psychologie van zelfrespect

  Volgens psycholoog Nathaniel Branden is er geen enkel waardeoordeel belangrijker dan het oordeel dat je over jezelf velt. En dit oordeel wordt pas liefdevoller als je leeft volgens je eigen principes.

  Waarom voelen we ons soms niet goed, mooi of slim genoeg? Volgens Branden zijn we vaak onzeker omdat we constant aan andermans verwachtingen, maatstaven en voorwaarden proberen te voldoen. Dat is onhaalbaar, en daarom niet goed voor ons zelfbeeld.

  We verlangen allemaal naar acceptatie en liefde, en niemand is vrij van onzekerheden. En dat is ook oké, zolang ze ons eigen welzijn maar niet overschaduwen. Maar wanneer je in de zoektocht naar waardering je eigen waarden en wensen laat verwateren, brokkelt je zelfvertrouwen langzaam af.

  Wees gerust: dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van alle opofferingen die we maken, klein en groot. Als je hier bewust van wordt, dan kun je je eigen waarden versterken, zodat je minder op anderen hoeft te steunen voor een positief gevoel over jezelf.

  Met deze 4 tips bouw je aan een sterker zelfbeeld:

  1. Probeer op een rationele manier naar je onzekerheden te kijken

  Dit betekent niet dat je voortaan het leven door moet als een emotieloze robot, maar wel dat je je emoties binnen een groter geheel probeert te plaatsen. Want dat je ze voelt, betekent niet dat ze ook waar zijn.

  2. Maar neem je emoties ook serieus

  Als we onzeker of angstig zijn, is dit een duidelijk teken: ons bewustzijn heeft meer aandacht en liefde nodig. Misschien is het tijd om kritisch naar je normen en waarden te kijken. Of misschien is het zelfs tijd om nieuwe waarden te ontwikkelen.

  1. Oefen in zelfvertrouwen

  Zelfliefde is een universele behoefte, die je niet met oppervlakkige middelen kunt stillen – het groeit van binnenuit. Zie je zelfvertrouwen als een spier die steeds toeneemt in kracht wanneer je een beslissing neemt die past binnen je levensfilosofie. Wanneer je keuzes maakt omdat je er zelf achter staat (en niet omdat een ander dit van je verlangt) ga je steeds iets sterker in je schoenen staan.

  3. Bescherm wat voor jou waardevol is

  We zien geluk als een emotie, maar we hebben hier volgens Branden meer invloed op dan we denken. Probeer elke dag te leven vanuit je authentieke zelf – met je eigen principes, normen en waarden als wegwijzers. Want die wijzen als vanzelf de weg naar geluk. En wanneer je deze authenticiteit beschermt leer je ook van jezelf houden.

  4. Stop met ‘moeten’

  Ben je een onverbeterlijke pleaser? Bedenk je dan dat je niets moet. Want hoe meer je ‘moet’ in het leven (omdat het zo hoort, omdat iemand op je rekent), hoe meer je aan jezelf moet rechtvaardigen. Je vergeet wat je zelf nodig hebt, en je maakt jezelf steeds kleiner, minder belangrijk. Maar pas wanneer je ook van jezelf een prioriteit maakt kun je van jezelf houden.
  Dit werd gepubliceerd in Happinez magazine.

  About the Contributor

  Francis van Schaik

  Mrs Francis van Schaik is a coach of children and also a student of human relationships with nature, the world and Reality. She is a regular contributor to our online magazine. Francis is the contributing editor of this page.

  Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *