Gesprekken

  Ode to Shiva

  Ragini Pancras

   

  Shiva is one of the 3 Gods: Brahman- Shiva and Vishnu
  Shiva is the God of love,
  God of dance (Nataraj)
  The God of life
  Without Him we have no blessing,
  Shiva means well-being: is the one who promotes well-being.
  Shiva is the supreme knowledge or knowledge of the supreme being.
  Shiva is the destroyer of evil.
  Shiva always carries a 3 tooth as a symbol of destruction.
  Shiva is both the God of destruction and of creation holding each other in an eternal circle
  follow movement.
  The Ganges rises like a fountain from his hair and descends on the mountains in the Himalayas
  flows further into the Ganges.
  Our rhythm should be in harmony with the rhythm of Shiva.
  The smallest particles, which are no longer particles but waves of energy, must be at a certain point
  frequency vibrate and because it vibrates in a certain frequency it manifests itself as form or in
  a shape (like the body)
  The vibration also manifests itself as the notes of music.
  All those strings, threads, cords, of manifestation manifest as different bodies.
  Everything consists of it. Everything in this cosmos is rhythmically connected with Shiva.
  However small the particle, neutron, etc., it is connected to Shiva.

  Shiva causes the rhythm and the vibration, out of whichall matter manifests. He is the creator of all of this.
  There are multiple worlds, universes and different dimensions.
  We too are multi-dimensional beings that Shiva has created.
  If we want to come into contact with Shiva, we extend our consciousness over all those dimensions
  to become one with Him, with Shiva.

  There is an ode to Shiva composed by Pushpadanta called: “Shiva Mahimnah Stotram”.

  “Anyone who recites this hymn with pure heart and devotion will be blessed with honor,
  wealth, long life and many children in this mortal world and will attain Kailash,
  Shiva’s abode after death ”. Thus promises Pushpadanta. A few verses are paraphrased here from that glorious hymn.
  Verse 26
  You are the sun, the moon, the fire, the air, You are the water, the space, the earth, the Self.
  We don’t know what You are not.

  Verse 35
  There is no more God than Shiva. There is no song better than the hymn to the greatness of Shiva, There is
  no mantra more powerful than the name of Shiva.

  Verse 36
  Initiation into the spiritual life, charities, austerities, pilgrimages, practices of
  Yoga, the performance of sacrifices and so on. None of these give even a sixteenth of the earnings
  which one gets by reciting the hymn to the greatness of Shiva.

  For several years I did this reciting in the Vedanta Center in Amstelveen, on Monday evenings,
  and I still do it at home.
  I am sure that many blessings have been given to me by Shiva through reciting of this hymn to Shiva.
  It always gives me happiness and joy.
  I am never alone. He is always with me.
  Every week I also do the puja for Shiva and I know that He is always present at the puja.
  It is a Deity that is very great, all pervasive and present when you need it.

  Om Namah Shivaya


  Ode aan Shiva

  Shiva is een van de drie Goden: Brahman, Shiva en Vishnu
  Shiva is de God van de liefde,
  God van de dans (Nataraj)
  De God van het leven
  Zonder Hem kennen wij geen zegen,
  Shiva betekent welzijn: is diegene die het welzijn bevorderd.
  Shiva is de allerhoogste kennis of kennis van het allerhoogste wezen.
  Shiva is de vernietiger van het kwaad.
  Shiva heeft altijd een 3 tand bij zich als symbool van de vernietiging.
  Shiva is zowel de God van de vernietiging als van de schepping die elkaar in een eeuwige cirkel beweging volgen.


  De Ganges ontspringt, als een fontein uit zijn haren en daalt neer op de bergen in de Himalaya wat verder stroomt in de Ganges.
  Het ritme van ons moet in harmonie zijn met het ritme van Shiva.
  De allerkleinste deeltjes, die geen deeltjes meer zijn maar energie golven, moet op een bepaalde
  frequentie trillen en doordat het in een bepaalde frequentie trilt manifesteert het zich als vorm of in
  een vorm (zoals het lichaam)
  De trilling manifesteert zich ook als noot van muziek.
  Al die strings, draden, snoeren, van manifestatie manifesteert zich als verschillende lichamen.
  Alles bestaat eruit. Alles in deze kosmos is ritmisch verbonden met Shiva.
  Hoe klein het deeltje ook is, neutron etc., het is verbonden met Shiva.

  Shiva die het ritme veroorzaakt, de schepper van dit alles, waardoor alle materie zich manifesteert
  Er bestaan meerdere werelden, universums en verschillende dimensies (afmetingen).
  Wij zijn Multi dimensionale wezens die Shiva heeft gecreëerd.
  Als wij in contact willen komen met Shiva dan strekken wij ons bewustzijn uit over al die dimensies
  om een te worden met Hem, met Shiva.

  Er is een ode aan Shiva gecomponeerd door Pushpadanta genaamd: “Shiva Mahimnah Stotram”.

  “Iedereen die deze hymne met een zuiver hart en toewijding reciteert zal worden gezegend met eer,
  rijkdom, lange levensduur en vele kinderen in deze sterfelijke wereld en zullen bereiken Kailash,
  Shiva’s verblijfplaats na de dood”. Aldus Pushpadanta.
  Vers 26
  “U bent de zon, de maan, het vuur, de lucht, U bent het water, de ruimte, de aarde, het Zelf.
  Wij weten niet wat U niet bent”.

  Vers 35
  “Er is geen God meer dan Shiva. Er is geen lied beter dan de lofzang op de grootheid van Shiva, er is
  geen mantra krachtiger dan de naam van Shiva”.

  Vers 36
  “Initiatie in het spirituele leven, goede doelen, boete doeningen, bedevaarten, beoefeningen van
  Yoga, de prestaties van offerandes. Geen van deze geven zelfs een zestiende deel van de verdiensten
  die men krijgt door het reciteren van de lofzang op de grootheid van Shiva”.

  Verschillende jaren deed ik dit reciteren in het Vedanta centrum in Amstelveen, op maandag avond,
  en nog steeds doe ik het thuis.
  Ik ben er zeker van dat er vele zegeningen aan mij zijn gegeven door Shiva door het reciteren van
  deze lofzang op Shiva.
  Het geeft mij altijd geluk en blijheid.
  Ik bent nooit alleen. Hij is altijd bij mij.
  Iedere week doe ik ook de puja voor Shiva en ik weet dat Hij altijd aanwezig, is bij de puja.
  Het is een Godheid die heel groot is, aldoordringend en aanwezig is als je hem nodig hebt.

  Om Namah Shivaya


  About the Author

  Mevrouw Ragini Pancras

  has been a practisiing Vedantist since many years.  She adores Shiva for many years,  and has been chanting Shiva Mahimnah Stotram and practising meditation. Her joy of Shiva experience is made manifest in her Ode to Shiva. The excellent Ode to Shiva is a deep understanding of the concept of Shiva. Mevrouw Pancras is an inspiration to many new generation students.