Verdwaalde Gedachten

  Dealing with criticism without being defensive: that’s how you do it

  Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie

   

  Sanne Eva Dijkstra

  Responding to criticism without sounding like you are defending yourself: it is finding the happy medium that connects you and the other instead of working up a wall. Responding to criticism is an invitation to build a bridge and get closer together.

  Take a step back

  The important thing is to take a step back. If you learn to resist the temptation to immediately go on the defensive, it will make a lot of relationships – for example with friends, family, your loved one and colleagues – a lot easier. In fact, there are also very few situations in which you really have to defend your own point of view. Usually we go on the attack mainly because we want to be right. Your ego then takes over, and it can seriously disrupt communication and connection with another. And that can sometimes have serious consequences.

  According to American relationship therapist and psychologist John Gottman, defensive behavior is one of the “four horsemen of the apocalypse”, or: a signal that can indicate the approaching end of a relationship.

  Your truth is not the truth

  What you unconsciously do when you are on the defensive is to reject the opinion or feelings of another and avoid your own responsibility. Remember that there are always multiple truths. Yours is not always equal to the truth of another. And listening to what someone has to say with an open mind is not the same as agreeing to it. It just means that you give the other person the space to say what he or she is up to.

  This is defensive behavior

  There are several defensive responses to criticism:

  Rejecting a comment, for example by saying “it wasn’t that bad”.

  Say “Yes, but …”.

  Make excuses to explain why you did something.

  Switching the conversation to another topic or not wanting to have it.

  Blame it: “you do the exact same thing” or “I only did X because you Z”.

  Getting into the role of victim.

  Such a defensive reaction ensures that the other does not feel heard, so that he or she feels called to make the criticism clear to you in a different way. This is often accompanied by raised votes or nasty comments, which makes you even more defensive. You get it: that leads to a vicious circle of criticism and defensive response that makes no one happy (or better).

  That also works

  According to Gottman, you can break the cycle by taking responsibility or acknowledging that you understand the criticism. You do that, for example, by saying this:

  • I understand why you are angry.
  • I can imagine why you feel that way.
  • I understand why you see it that way.
  • I have indeed forgotten X: I should have done it on time.

  Again, taking responsibility or acknowledging a comment does not necessarily mean that you agree with it completely. But it does indicate that you can empathize with the other person’s perspective and that you are willing to look honestly and objectively at your own part in the situation. In this way, trust is created and you prevent unnecessary tensions.

  Back to Menu

   


  Nederlandse Versie

  Omgaan met kritiek zonder defensief te zijn: zo doe je dat

   

  BRON

  Sanne Eva Dijkstra

  Reageren op kritiek zonder dat het klinkt alsof je je staat te verdedigen: het is het vinden van de gulden middenweg die jou en de ander verbindt in plaats van een muur opwerkt. Reageren op kritiek is een uitnodiging om een brug te maken en dichter bij elkaar te komen.

  Neem een stap terug

  Het belangrijkste is dat je een stap terugneemt. Als je de verleiding om meteen in de verdediging te schieten leert weerstaan, maakt dat een hoop relaties – bijvoorbeeld met vrienden, familie, je lief en collega’s – een stuk gemakkelijker. Eigenlijk zijn er ook maar heel weinig situaties waarin je je eigen standpunt écht hoeft te verdedigen. Meestal gaan we vooral in de aanval omdat we gelijk willen hebben. Je ego neemt het dan over, en die kan de communicatie en verbinding met een ander behoorlijk verstoren. En dat kan soms heftige gevolgen hebben.

  Volgens Amerikaanse relatietherapeut en psycholoog John Gottman is defensief gedrag namelijk een van de ‘vier ruiters van de apocalyps’, oftewel: een signaal dat kan wijzen op het naderende einde van een relatie.

  Jouw waarheid is niet dé waarheid

  Wat je onbewust doet als je in de verdediging gaat, is de mening of de gevoelens van een ander afwijzen en je eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Onthoud dat er altijd meerdere waarheden zijn. Die van jou is niet altijd gelijk aan de waarheid van een ander. En met een open houding luisteren naar wat iemand te zeggen heeft, is ook niet hetzelfde als ermee instemmen. Het betekent alleen maar dat je die ander de ruimte geeft om te vertellen wat hij of zij op zijn lever heeft.

  Dit is defensief gedrag

  Er zijn verschillende defensieve reacties op kritiek:

  Een opmerking van de hand wijzen, bijvoorbeeld door te zeggen ‘zo erg was het nu ook weer niet’.

  ‘Ja, maar…’ zeggen.

  Excuses bedenken om te verklaren waarom je iets deed.

  Het gesprek op een ander onderwerp brengen of niet willen voeren.

  De schuld afschuiven: ‘jij doet precies hetzelfde’ of ‘ik deed alleen maar X omdat jij Z’.

  In de slachtofferrol kruipen.

  Zo’n defensieve reactie zorgt ervoor dat de ander zich niet gehoord voelt, waardoor hij of zij zich geroepen voelt om de kritiek op een andere manier alsnog aan je duidelijk te maken. Vaak gaat dat gepaard met stemverheffingen of nare opmerkingen, waardoor jij nóg meer in de verdediging schiet. Je snapt het: dat leidt tot een vicieuze cirkel van kritiek leveren en defensief reageren waar niemand blij (of beter) van wordt.

  Zo kan het ook

  Volgens Gottman kun je de cirkel doorbreken door verantwoordelijkheid te nemen of te erkennen dat je de kritiek begrijpt. Dat doe je bijvoorbeeld door dit te zeggen:

  • Ik begrijp waarom je boos bent.
  • Ik kan me voorstellen waarom je dat zo voelt.
  • Ik snap waarom je dat zo ziet.
  • Ik ben X inderdaad vergeten: ik had het op tijd moeten doen.

  Nogmaals: verantwoordelijkheid nemen of een opmerking erkennen wil niet per sé zeggen dat je het er helemaal mee eens bent. Maar het geeft wel aan dat je je kunt inleven in het perspectief van de ander en dat je bereid bent om eerlijk en objectief naar jouw eigen aandeel in de situatie te kijken. Op die manier ontstaat vertrouwen en voorkom je onnodige spanningen.

  Dit werd gepubliceerd in Happinez magazine.

  About the Contributor

  Francis van Schaik

  Mrs Francis van Schaik is a coach of children and also a student of human relationships with nature, the world and Reality. She is a regular contributor to our online magazine. Francis is the contributing editor of this page.

  Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *