Mother Saves a Life

  Mother Saves a Life

  Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

  The Dutch Connection. This photo was taken by van Dyke, whose photo studio was in Chowringhee.  

  There was a medical doctor in Calcutta. He lived in Baghbazar. He was brilliant, young and full of enthusiasm to work. Suddenly, however, his life changed. His young wife was cheating him and was with another man. She finally left him. This devasted the young doctor. He took to the poisonous life of drinking, drugs, etc.

  Some strange event happened, and his life was saved. This is the story.

  Mother Sarada Devi’s younger brother, Prasanna Mukherjee, lived in Calcutta with his wife, two children, and a son-in-law. The news came that his son-in-law was ill. The health condition of Pramatha, the son-in-law, was worsening. One of Mother Sarada Devi’s disciples, Ashutosh, a young boy then, walked towards Prasanna Mukherjee’s house to know the situation. On the way, he saw a house with a board in front of it. The board read that it was a doctor’s house.  Ashutosh thought, “Why not go inside and see the doctor?” Somehow he felt the urge to go in. What he saw in the hall shocked him. A devastated young man, bottles, syringes, all broken…Was he the medical doctor? Ashutosh was shocked. Yet, he spoke to him. “Doctor, one of our acquaintences is seriously ill. Can you come and take a look? Unfortunately, due to poverty,. the family may not be pay you.”

  It is amazing how and why the self-destructing young doctor agreed to go with Ashutosh. Ashutosh and the young doctor walked and finally reached Prasanna Mukherjee’s house. The doctor checked the patient and said: “I know you will consult big doctors. But let me tell you, this is pneumonia. That is it. My knowledge says it is pneumonia.”

  Meanwhile,  Swami Saradananda had requested two doctors to visit the house. They came towards the evening. They were well-known doctors. They decided that it was Thyphoid.

  However, as things turned out when blood test was done, it was just pneumonia. The self-destructing young doctor was right. Mother Sri Sarada Devi heard this and decided that the young doctor should be given charge of the patient. The young doctor kept an eye on the patient, gave medications, and soon the patient recovered. Ashutosh never revealed what his own connection was, with the patient’s family. He had never spoken about Mother. However, Mother would enquire about the doctor and had her blessing upon him.

  Udbodhan, the house built for Mother in Calcutta about 10 years before she left the world. Mother used to stay in a room upstairs.

  One day, there was a festival in M’s house. M or Mahendra was the author of the Gospel of Sri Ramakrishna. Mother had been invited. She had gone with a few devotees. It was precisely the same block where the self-destroying doctor lived. Ashutosh ran to that doctor’s house.  He said, “Doctor! please come with me now.” The doctor was in a terrible state. He replied that he couldn’t at that moment. Not listening to the doctor, Ashutosh informed him about Mother. “So you are taking me to Mother now?” enquired the hesitant, sad doctor. Yes, replied Ashutosh and almost dragged him to the festival. The doctor couldn’t wear proper dress also and so he covered himself with a shawl.

  When Ashutosh and the doctor reached  the house where festival was  on, Mother Sri Sarada had just completed worship and was still sitting on the worship seat.  Ashutosh told her: “Mother, I had informed you about a doctor, who diagnosed the ailment correctly. He is here.” That was enough. Mother said, “Bring him here.”  That was it. Mother blessed the young doctor with spiritual  initiation. When the young doctor came out of the worship room, where was the haggard-looking face? Where were the dark rings round his eyes? The face was shining with joy.

  Soon, all the sadness left, all the bad habits left him, and the young doctor was up and working once again, a blessing to people around.

  A life had been saved.

  The Editor


  Moeder Redt een Leven

  Er was een arts in Calcutta. Hij woonde in Baghbazar. Hij was briljant, jong en vol enthousiasme om te werken. Maar plotseling veranderde zijn leven. Zijn jonge vrouw bedroog hem en was met een andere man. Ze heeft hem eindelijk verlaten. Dit maakte de jonge dokter kapot. Hij begon het giftige leven van drinken, drugs, enz.

  Er gebeurde een vreemde gebeurtenis en zijn leven werd gered. Dit is het verhaal.

  De jongere broer van moeder Sarada Devi, Prasanna Mukherjee, woonde in Calcutta met zijn vrouw, twee kinderen en een schoonzoon. Het nieuws kwam dat zijn schoonzoon ziek was. De gezondheidstoestand van Pramatha, de schoonzoon, verslechterde. Een van de discipelen van moeder Sarada Devi, Ashutosh, toen een jonge jongen, liep naar het huis van Prasanna Mukherjee om de situatie te kennen. Onderweg zag hij een huis met een bord ervoor. Het bestuur las dat het een doktershuis was. Ashutosh dacht: “Waarom ga je niet naar binnen en zie je de dokter?” Op de een of andere manier voelde hij de drang om naar binnen te gaan. Wat hij in de gang zag, schokte hem. Een verwoeste jongeman, flessen, spuiten, allemaal gebroken … Was hij de dokter? Ashutosh schrok. Toch sprak hij met hem. “Dokter, een van onze bekenden is ernstig ziek. Kunt u een kijkje komen nemen? Helaas, vanwege armoede. Het kan zijn dat de familie u niet betaalt.”

  Het is verbazingwekkend hoe en waarom de zelfvernietigende jonge dokter ermee instemde om met Ashutosh mee te gaan. Ashutosh en de jonge dokter liepen en bereikten uiteindelijk het huis van Prasanna Mukherjee. De dokter controleerde de patiënt en zei: “Ik weet dat je grote doktoren zult raadplegen. Maar laat me je vertellen, dit is longontsteking. Dat is het. Mijn kennis zegt dat het longontsteking is.”

  Ondertussen had Swami Saradananda twee doktoren gevraagd om het huis te bezoeken. Ze kwamen tegen de avond aan. Het waren bekende doktoren. Ze besloten dat het Thyphoid was.

  Toen de bloedtest werd gedaan, bleek het echter gewoon longontsteking te zijn. De zelfvernietigende jonge dokter had gelijk. Moeder Sri Sarada Devi hoorde dit en besloot dat de jonge dokter de leiding over de patiënt moest krijgen. De jonge dokter hield de patiënt in de gaten, gaf medicijnen en al snel herstelde de patiënt. Ashutosh heeft nooit onthuld wat zijn eigen connectie was, met de familie van de patiënt. Hij had het nooit over moeder gehad. Moeder zou echter naar de dokter vragen en ze kreeg haar zegen.

  Op een dag was er een festival in het huis van M. M of Mahendra was de auteur van het Evangelie van Sri Ramakrishna. Moeder was uitgenodigd. Ze was met een paar toegewijden meegegaan. Het was precies hetzelfde blok waar de zelfvernietigende dokter woonde. Ashutosh rende naar het huis van die dokter. Hij zei: “Dokter! Kom alsjeblieft nu met me mee.” De dokter was er slecht aan toe. Hij antwoordde dat hij dat op dat moment niet kon. Ashutosh luisterde niet naar de dokter en vertelde hem over moeder. ‘Dus je brengt me nu naar moeder?’ vroeg de aarzelende, droevige dokter. Ja, antwoordde Ashutosh en sleepte hem bijna naar het festival. De dokter kon ook geen fatsoenlijke kleding dragen en daarom bedekte hij zichzelf met een sjaal.

  Toen Ashutosh en de dokter het huis bereikten waar het festival plaatsvond, had Moeder Sri Sarada net de aanbidding voltooid en zat ze nog steeds op de eredienststoel. Ashutosh zei tegen haar: “Moeder, ik had u geïnformeerd over een arts die de diagnose correct heeft gesteld. Hij is hier.” Dat was genoeg. Moeder zei: ‘Breng hem hier.’ Dat was het. Moeder zegende de jonge dokter met spirituele inwijding. Waar was dat verwilderd gezicht toen de jonge dokter uit de aanbiddingskamer kwam? Waar waren de donkere kringen rond zijn ogen? Het gezicht straalde van vreugde.

  Al snel was al het verdriet weg, alle slechte gewoonten verlieten hem en de jonge dokter was weer aan het werk, een zegen voor de mensen in de buurt.

  Er was een leven gered.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *