Feature

  This Month’s Feature Article

  Preparations for Higher life

  Swami Vivekananda

  Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

  The first thing necessary is a quiet and peaceable life. If I have to go about the world the whole day to make a living, it is hard for me to attain to anything very high in this life. Perhaps in another life I shall be born under more propitious circumstances. but if I am earnest enough, these very circumstances will change even inthis birth. Was there anything you did not get, which you really wanted? It could not be. For it is the want that creates the body. It is the light that has bored the holes, as it were in  your head, called the eyes. It is sound that has made the ears. The object of perception existed first, before you made the organ. In a few hundred thousand years, or earlier, we may have organs to perceive electricity and other things.

  There is no desire for a peaceful mind. Desire will not come unless there is something outside to fulfil it. The outside something just bores a hole in the body, as it were, and tries to get into the mind. So when the desire shall arise to have a peaceful quiet life, where everything will be propitious for the development of the mind, that will come, you may take that as my experience. It may come in thousands of lives, but it  must come. Hold on to that, the desire. you cannot have the strong desire if its object is not outside for you already. Ofr course, you must understand, there is a difference in desire and desire. The master said: “My child, if you desire after God, God will come to you.”  The disciple did not understand the master fully. One day both went to bathe in a river, and the  master said, “Plunge in.” The boy did so. In a moment the master was  upon him, holding him down. He would not let the boy come up. When the boy struggled and was exhausted, he let him go. “Yes,  my child! How did you feel there?”  “Oh, the desire for a breath of air.”  “Do you have that kind of desire for God?” “No, sir.” “Have that kind of desire for God and you shall have God.” That, without which we cannot live, must come to us. If it did not come to us, life could not go on.

  If you want to be a yogi, you must be free, and place yourself in circumstances where you are alone and free from all anxiety. He who desires a comfortable and nice life and at the same time wants to realize the Self is like the fool who, wanting to cross the river, caught hold of a crocodile mistaking it for a log of wood. “Seek ye first the Kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.” Unto him comes everything who does not care for anything. Fortune is like a flirt; she cares not for him who wants her; but she is at the feet of him wo does not care for her. Money comes and showers itself upon one who does not care for it; so does fame come in abundance, until it is a trouble and a burden. They always come to the master. The slave never gets anything. the  master is he who can live in spite of them, whose life does not depend upon the little, foolish things of the world. Live for an ideal, and that one ideal alone.  Let it be so great, so strong, that there may be nothingt else left in the mind; no place for anything else, no time for anything else.

  Swami Vivekananda

  That is the one great first step—the real desire for the ideal. Everything comes easy after that. That, the Indian  mind found out; there, in India, men go to any length to find the truth. But here, in the West, the difficulty is, that everything is made so easy. It is not truth, but development, that is the great aim. The struggle is the great lesson. Mind you, the benefit in this life is struggle. It is through that we pass—if there is any road to heaven it is through hell. Through hell to heaven is the only way.  When the soul has wrestled with circumstance, and has met death, a thousand times death on the way but nothing daunted, has struggled forward again and again and yet again—then the soul comes out as a giant and laughs at the ideal he has been struggling for, because he finds how much greater is he than the ideal. I am the end, my own self, and nothing else, for what is there to compare to my own self. Can a bag of gold be the ideal of my soul? Certainly not. My soul is the highest ideal that I have. Realizing my own nature is the one goal of my life.

  There is nothing that is absolutely evil. Our mistakes have places here. Go on! Do not look back if you think you have done something that is not right. Now, do you believe you could be what you are today had you made not those mistakes before?  Bless your mistakes then. They have been angels unawares. Blessed be torture. Blessed be happiness. Do not look back upon little mistakes and things. In this battlefield of ours, the dust of mistakes must be raised. Those who are so thin-skinned that they cannot bear the dust, let them get out of the ranks.

  So then, this tremendous determination to struggle, a hundredfold more determination than that which you put forth to gain anything which belongs to this life, is the first great preparation. And then along with it there must be meditation. Meditation is the one thing. Meditate! The greatest thing is meditation. It is the nearest approach to spiritual life—the mind meditating It is the one moment in our daily life that we are not at all material—the soul thinking of itself, free from all matter, this marvellous touch of the Soul!


  Voorbereidingen voor een hoger leven

  Swami Vivekananda

  Het eerste dat nodig is, is een rustig en vredig leven. Als ik de hele dag de wereld rond moet om in mijn levensonderhoud te voorzien, is het moeilijk voor mij om iets heel hoogs te bereiken in dit leven. Misschien word ik in een ander leven onder gunstiger omstandigheden geboren. maar als ik serieus genoeg ben, zullen deze omstandigheden zelfs tijdens deze geboorte veranderen. Was er iets dat je niet kreeg, wat je echt wilde? Het kan niet zijn. Want het is de behoefte die het lichaam schept. Het is het licht dat de gaten heeft geboord, als het ware in je hoofd, de ogen genoemd. Het is geluid dat de oren heeft gemaakt. Het object van waarneming bestond eerst, voordat je het orgel maakte. Over een paar honderdduizend jaar, of eerder, kunnen we organen hebben om elektriciteit en andere dingen waar te nemen.
  Er is geen verlangen naar een vredige geest. Het verlangen zal niet komen tenzij er buiten iets is om het te vervullen. De buitenkant iets boort als het ware een gat in het lichaam en probeert in de geest te komen. Dus wanneer het verlangen zal ontstaan ​​naar een vredig, rustig leven, waar alles gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van de geest, dat zal komen, mag je dat als mijn ervaring beschouwen. Het kan in duizenden levens komen, maar het moet komen. Houd daaraan vast, het verlangen. je kunt het sterke verlangen niet hebben als het object niet al buiten je is. U moet natuurlijk begrijpen dat er een verschil is in verlangen en verlangen. De meester zei: “Mijn kind, als je naar God verlangt, zal God naar je toe komen.” De discipel begreep de meester niet volledig. Op een dag gingen beiden baden in een rivier, en de meester zei: “Duik erin.” De jongen deed het. In een oogwenk was de meester bij hem en hield hem vast. Hij liet de jongen niet komen. Toen de jongen worstelde en uitgeput was, liet hij hem gaan. ‘Ja, mijn kind! Hoe voelde je je daar? ” “Oh, het verlangen naar een beetje lucht.” “Heb je dat soort verlangen naar God?” “Nee meneer.” “Heb dat soort verlangen naar God en je zult God hebben.” Dat, zonder welke we niet kunnen leven, moet naar ons toekomen. Als het niet tot ons kwam, zou het leven niet kunnen doorgaan.

  Als je een yogi wilt zijn, moet je vrij zijn en jezelf in omstandigheden plaatsen waarin je alleen bent en vrij van alle angst. Hij die een comfortabel en prettig leven verlangt en tegelijkertijd het Zelf wil realiseren, is als de dwaas die, die de rivier wil oversteken, een krokodil vasthield die hem voor een stuk hout zag. “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegevoegd worden.” Alles wat nergens om geeft, komt tot hem. Fortuin is als een flirt; ze geeft niet om hem die haar wil; maar ze ligt aan de voeten van hem, we geven niet om haar. Geld komt en stort zich op iemand die er niet om geeft; zo komt roem in overvloed, totdat het een probleem en een last is. Ze komen altijd naar de meester. De slaaf krijgt nooit iets. de meester is hij die ondanks hen kan leven, wiens leven niet afhangt van de kleine, dwaze dingen van de wereld. Leef voor een ideaal, en dat ene ideaal alleen. Laat het zo groot zijn, zo sterk, dat er niets anders in de geest mag blijven; geen plaats voor iets anders, geen tijd voor iets anders.

  Dat is de enige grote eerste stap: het echte verlangen naar het ideaal. Alles komt daarna gemakkelijk. Dat ontdekte de Indiase geest; daar, in India, doen mannen er alles aan om de waarheid te vinden. Maar hier, in het Westen, is de moeilijkheid dat alles zo gemakkelijk wordt gemaakt. Het is niet de waarheid, maar ontwikkeling, dat is het grote doel. De strijd is de grote les. Let wel, het voordeel in dit leven is strijd. Het is erdoor dat we passeren – als er een weg naar de hemel is, is die door de hel. Door de hel naar de hemel is de enige weg. Wanneer de ziel met de omstandigheden heeft geworsteld en de dood heeft ontmoet, duizend keer de dood onderweg maar niets ontmoedigd, keer op keer voorwaarts heeft geworsteld – dan komt de ziel eruit als een reus en lacht om het ideaal dat hij is geweest. strijdend voor, omdat hij ontdekt hoeveel groter hij is dan het ideaal. Ik ben het doel, mijn eigen zelf, en niets anders, want wat is er te vergelijken met mijn eigen zelf. Kan een zak met goud het ideaal van mijn ziel zijn? Zeker niet. Mijn ziel is het hoogste ideaal dat ik heb. Het besef van mijn eigen aard is het enige doel van mijn leven.

  Er is niets dat absoluut slecht is. Onze fouten hebben hier een plaats. Ga verder! Kijk niet achterom als u denkt dat u iets heeft gedaan dat niet goed is. Geloof je nu dat je zou kunnen zijn wat je vandaag bent als je die fouten niet eerder had gemaakt? Zegen uw fouten dan. Het zijn onbewuste engelen geweest. Gezegend zij marteling. Gezegend zij geluk. Kijk niet terug op kleine fouten en dergelijke. Op dit slagveld van ons moet het stof van fouten worden opgeheven. Degenen die zo dun van huid zijn dat ze het stof niet kunnen verdragen, laten ze uit de rijen komen.
  Dus dan, deze geweldige vastberadenheid om te strijden, honderdvoudig meer vastberadenheid dan datgene dat u voorlegt om iets te verwerven dat bij dit leven hoort, is de eerste grote voorbereiding. En dan moet er ook meditatie zijn. Meditatie is het enige. Mediteren! Het belangrijkste is meditatie. Het is de dichtstbijzijnde benadering van het spirituele leven – de geest die mediteert. Het is het enige moment in ons dagelijks leven dat we helemaal niet materieel zijn – de ziel denkt aan zichzelf, vrij van alle materie, deze wonderbaarlijke aanraking van de ziel!

   

  Back to Menu

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *