Inspiratie

  Sri Ramakrishna as they saw Him

  [Selections from the book by Swami Chetanananda with translation by]

  Mary Saaleman

   

  RAMLAL CHATTOPADHYAY

  Ramlal Chattopadhyay (1858-1933) was the son of Sri Ramakrishna’s eldest brother Rameswar. In his early twenties he came to Dakshineswar and became a priest of the Kali temple as well as a servant / caretaker of Sri Ramakrishna. He was known among the Master’s disciples and devotees as Ramlal Dada. Ramlal’s recollections were recorded by Kamal Krishna Mittra from his diary and the dates are given at the end of each entry.

  ———————————————–

  SEE GOD WITH EYES OPEN

  If anyone were to meditate or close their eyes while repeating their mantra. in the temple, zoiu the Master say, “What are you doing?” You are sitting here in front of the living Mother. Look at Her with satisfaction in your Heart.
  Practice those spiritual disciplines elsewhere where you are not gaining this direct experience. “Suppose you went home to visit your mother. Would you sit in front of her with closed eyes and repeat her name.”

  ————————————————

  Kamarpukur, the holy land of Sri Ramakrishna’s birth during his times.

  SINGING THE NAMES OF GOD

  In the morning and evening Sri Ramakrishna danced and sang the names of God. “Jaya Govinda, Jaya Gopala.” (Victory to Govinda Victori to Gopala) “Keshava Madhava Dina Dayala.” (O Keshava, Madhava, the compassionate friend for the humble). “Hare Murare Govinda, Basu- Daivika Nandana Govinda.” (O Hari Murari, Govinda, O son of Vasudeva and Devaki) “Hare Narayana Govinda Hey.” (O Hari Narayana, Govinda) “Hare Krishna Basudeva” (O Hari, Krishna, son of Vasudeva ‘

  ————————————————-

  THE PURPOSE AND METHOD OF JAPA

  Sri Ramakrishna once explained the meaning of the name Rama: “Ra means the universe”, Ma means God, or the controller. He who is the controller of the universe is Rama. He also showed us how to repeat the mantram with the fingers: “While the mantram is being repeated, one should not touch the joints of the fingers, nor should the nail of the thumb touch the fingers. And further, if there is any space between them. the fingers arise, the outcome of japam will pass through it. “He also told us,” Relax after your duties are finished and smile after your enemy’s victory. “

  ————————————————– –

  THE POWER OF THE NAME

  Sri Ramakrishna. Once said, “The human mind cannot comprehend the Divine Game (Llla) of God. With a single wish, He makes the impossible possible and the possible impossible.”
  Regarding the power of the name, Sri Ramakrishna once said to Ishan Mukherjee: “Well, if there is a collision between two trains, some will die and some will survive. Those who started their journey with Mother Durga’s name on their lips. will survive, and those who did not practice it were killed. Regarding one’s karma, his foot is supposed to be crushed by a plowshare, but when he started his journey chanting Mata Durga’s name is only going to be a blade of kusha grass foot inside. This shows that he has escaped major injury by the power of the Mother’s Name. What do you think about it? “Ishan:” Yes, sir. It is possible. ”
  ——————————————

  ABOUT FASTING

  Regarding fasting, the Master said: “After eating a little prasad (sacrificed food) of Divine Mother, if you eat regularly, you will not harm you. One enjoys the benefits of fasting — that is, purity in thinking — when one is fully observing or aware. But as fasting stomach problems, it is almost impossible to practice spiritual disciplines or to do any work. In the Kali-Yuga (the Iron Age we now live in), the Life span is short, and the human body weak and cannot survive long without nourishment. It is difficult to focus on God while you are fast. Therefore, eat something first, and then exercise your spiritual disciplines. ”


  RAMAKRISHNA ZOALS WIJ HEM ZAGEN

  Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

  RAMLAL CHATTOPADHYAY

  Ramlal Chattopadhyay  ( 1858- 1933)  was de zoon van Sri Ramakrishna’ s oudste broer Rameswar.  Toen hij in zijn eerdere twintiger jaren was kwam hij naar Dakshineswar en werd priester van de Kali tempel als ook een bediende/ zorgdrager van Sri Ramakrishna. Hij stond bekend onder de discipelen en toegewijden van de Meester als Ramlal Dada. Ramlal’ s herinneringen waren opgenomen door Kamal Krishna Mittra uit zijn dagboek en de data zijn gegeven aan het eind van elke inzending.
                                                                        ———————————————–

  ZIE GOD MET OPEN OGEN

  Als iemand wie dan ook zou mediteren of zijn ogen sluiten terwijl hij zijn mantra aan het herhalen is.  in de tempel, zoiu de Meester zeggen: ” Wat ben je aan t doen? ” Je zit hier voor de levende Moeder. Kijk naar Haar tot tevredenheid in je Hart.
  Oefen die geestelijke disciplines ergens anders , waar je niet deze directe ervaring verkrijgt. ”  Veronderstel dat je naar huis bent gegaan om je moeder te bezoeken. Zou je voor haar gaan zitten met gesloten ogen en haar naam. herhalen?” ( 1 October 1931 )
                                                                      ————————————————

  DE NAMEN VAN GOD ZINGEN ( chanting / recitatie)

  In de morgen en aonden danste  Sri Ramakrishna en zong de namen van God . ” Jaya Govinda , Jaya Gopala. ” ( Victorie aan Govinda Victori aan Gopala)  ” Keshava Madhava Dina Dayala. ”  ( O Keshava, Madhava , de vriend met compassie voor de nederigen). ” Hare Murare Govinda, Basu- Daivika Nandana Govinda.”  ( O Hari Murari , Govinda , O son of Vasudeva  en Devaki)  ” Hare Narayana Govinda He.’  ( O Hari Narayana , Govinda)  ” Hare Krishna Basudeva”  ( O Hari , Krishna  , son of Vasudeva ”  ( 3 January 1932)
                                                                      ————————————————-

  DE BEDOELING EN METHODE VAN JAPAM

  Sri Ramakrishna legde eens de betekenis van de naam Rama uit: ” Ra betekent het universum “, Ma  betekent God, of de bestuurder. Hij die de bestuurder van het universum is is Rama. Hij toonde ons ook hoe de mantram te herhalen met de vingers:  ” Terwijl de mantram herhaald wordt zou men niet de gewrichtjes van de vingers moeten aanraken, noch zou de nagel van de duim de vingers moeten aanraken. En verder, als er enige ruimte tussen de vingers ontstaat  , zal de uitkomst van japam er doorheen gaan. ” Hij zei ons ook, ” Ontspan na beeindiging van je plichten en glimlach na overwinning van je vijand. ”  ( 4 December 1931 )
                                                                     —————————–———————-

  DE KRACHT VAN DE NAAM

  Sri Ramakrishna. zei eens: ”  De menselijke mind kan niet het Goddelijk Spel ( Llla ) van God bevatten. Met een enkele wens maakt Hij het onmogelijke mogelijk en het mogelijke onmogelijk.”
  Met betrekking tot de kracht van de naam, zei Sri Ramakrishna eens tot  Ishan Mukherjee: ”  Goed, als er een aanvaring is tussen twee treinen zullen sommge doodgaan en enkelen zullen overleven. Diegenen die hun reis  begonnen met de naam van Moeder Durga op hun lippen zullen overleven,en degene die dat niet beoefenden , vonden de dood.  Aangaande iemsnds karma is het de bedoeling dat zijn voet verbrijzeld wordt door een ploegschaar, maar wanneer hij zijn reis begon met chanting de naam van Mata Durga gaat alleen een sprietje kusha gras zijn voet binnen. Dit toont aan dat hij aan groot letsel is ontsnapt door de kracht van de Moeder’s Naam.  Hoe denk jij erover ? ”  Ishan: ” Ja , meneer. Het is mogelijk . ” ( 31 mei 1931)
                                                                ———————————————————-

  OVER VASTEN

  Over vasten, zei de Meester: ” Na het eten van een beetje prasad ( geofferd voedsel)  van de Goddelijke Moeder , als je regelmatig eet, zal je geen kwaad doen.  Men geniet de voordelen van vasten— dat is , zuiverheid in het denken— wanneer men volledig observeert of gewaar is . Maar als vasten maagproblemen, is het bijna onmogelijk om geestelijke disciplines te beoefenen of om enig werk te verrichten. In het Kali- Yuga ( het ijzeren tijdperk  waar we nu in leven) is de spanwijdte van het leven kort, en het menselijk lichaam zwak en kan niet lang overleven zonder voeding. Het is moeilijk te concentreren op God, terwijl je vast.  Daarom, eet eerst iwat, en oefen dan je geestelijk disciplines. ” ( 1 November 1931)
  Uitgegeven en vertaalt , en met een biografische introductie door Swami Chetanananda.
  Advaita Ashrama , Kolkata

  Mary Saaleman

  is a Vedantist since three decades. Her life is Mother, Ramakrishna and Swamiji. She is a student of the lives of the Master,  Mother and Swamiji and the Gospel of Sri Ramakrishna.

  is een vedantist sinds drie decennia. Haar leven is Moeder, Ramakrishna en Swamiji. Ze bestudeert de levens van de Meester, Moeder en Swamiji en het evangelie van Sri Ramakrishna.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *