Verdwaalde Gedachten

  Do you want to mean something to the world?

  Three Tips from Jane Goodall

   

  Scroll naar beneden voor de nederlandse versie

  Do you really have any hope? “It is a frequently asked question to biologist Jane Goodall, who, through lectures and interviews, draws attention to the fate of chimpanzees and other great apes. With all that deforestation, advancing deserts, and declining chimpanzees in the wild, is there any hope? Her answer: “Of course there is hope!” These are her reasons (and this is what we can do).

  Deforestation. Climate change. Poverty. Overpopulation. You would be despondent when you think about how to proceed with people and the earth, but biologist Jane Goodall (1934), who has been committed to the protection of great apes and their habitat since the early 1960s, always remains hopeful. For three reasons, she says, including in her TED talk “How people and animals can live together.”

  To begin with, take a look at the human brain. They are able to come up with solutions to the most complicated problems. Second, nature is resilient. Even animal species that were close to extinction can return in great numbers if their habitat is protected.

  And third, the unyielding human mind. If we decide that we want to commit ourselves to something, then we can achieve so much.

  Link

  In the early 1960s, biologist Jane Goodall did field research on chimpanzees in Gombe Streams National Park in Tanzania. Little was known about the natural behavior of great apes at the time, and one of her startling discoveries was that chimpanzees use tools, such as when they stick a blade in a termite mound, to pick up termites that they want to eat. But not only that: they have emotions, just like us. They have family relationships, just like us.

  The insight that chimpanzees are in many ways like humans was earth-shaking at the time and changed the view of the relationship between humans and nature.

  People and animals are interconnected, Goodall says. If you want to protect the animals, you also have to do something about the ecosystem and fighting poverty. Because how can you blame people for cutting down a tree when they need the wood to help their family survive?

  The local groups of Roots & Shoots (an organization of the Jane Goodall Foundation), therefore always work on three local projects at the same time. A project about poverty reduction, a project about the protection of animals, and a project about caring for the environment.

  Head and heart

  “Connect your heart with your head,” meanwhile, is Jane Goodall’s advice. It is reminiscent of a quote from another great example: Nelson Mandela. Connect your head to your heart and do something. Because, she says: “The greatest danger to our future is apathy.”

  That sounds easy. Of course, we don’t just want to think about problems, we also want to make changes. But where do you start? To begin with: by seeing yourself as an inseparable part of your environment. From the people around you, but also from the living ecosystem. Then it is actually simple. For example, in the spirit of Roots & Shoots, you could do something every day for your community, the animals and the environment.

  1 Do something for the community

  Call someone. Donate clothes to the clothing bank. Get politically active. Help someone – run errands, volunteer. Be friendly.

  2 Be kind to animals

  Hang up food for the garden birds, do not eat meat for a day, put a spider outside instead of whacking it to death, research which plants attract bees and place them in your garden or on your balcony, install roof tiles with birdhouses, have a child to the forest and go birdwatching or support a nature conservation organization.

  Take care of the environment

  Hang up laundry, recycle, don’t buy tropical hardwood, throw a piece of road rubbish in the waste bin, take the bicycle instead of the car …

  Anyway, there is no end to it, every day there are a hundred thousand opportunities to do something to make your environment just that little bit more beautiful and sweet. We can see it in the Japanese tradition of Kaizen, it’s the small steps that ultimately have a big effect.

  But above all: by doing something, you defuse your feelings of despair and cynicism. When we connect our head with our heart, we are capable of many things. When we act, there is hope.

  Wil je iets betekenen voor de wereld?

  3 tips van Jane Goodall

  TEKST ANNE WESSELING

  ‘Heb je echt nog hoop?’ Het is een vaak gestelde vraag aan biologe Jane Goodall, die door middel van lezingen en interviews aandacht vraagt voor het lot van chimpansees en andere mensapen. Met al die ontbossing, oprukkende woestijnen, en de dalende aantallen chimpansees in het wild, is er hoop? Haar antwoord: ‘Natuurlijk is er hoop!’ Dit zijn haar redenen (en dit is wat wij kunnen doen).

  Ontbossing. Klimaatverandering. Armoede. Overbevolking. Je zou moedeloos worden als je denkt over hoe het verder moet met de mensen en de aarde, maar biologe Jane Goodall (1934), die zich al sinds begin jaren zestig inzet voor de bescherming van mensapen én hun leefomgeving, blijft altijd hoopvol. Om drie redenen, vertelt ze, onder meer in haar TED-talk ‘Hoe mensen en dieren samen kunnen leven.’

  Om te beginnen: kijk eens naar het menselijk brein. Dat is in staat oplossingen te bedenken voor de meest ingewikkelde problemen. Ten tweede: de natuur is veerkrachtig.  Zelfs diersoorten die bijna waren uitgestorven, kunnen weer in grote aantallen terugkomen als hun leefgebied wordt beschermd.

  En ten derde: de onverzettelijke menselijke geest. Als we besluiten dat we ons voor iets in willen zetten, dan kunnen we zoveel bereiken.

  Verbinding

  Biologe Jane Goodall deed begin jaren zestig veldonderzoek bij de chimpansees in het Gombe Streams National Park in Tanzania. Er was destijds nauwelijks iets bekend over het natuurlijke gedrag van mensapen, en een van haar opzienbarende ontdekkingen was dat chimpansees werktuigen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ze een sprietje in een termietenhoop steken, om er termieten uit te halen die ze op willen eten. Maar dat niet alleen: ze hebben emoties, net als wij. Ze hebben familierelaties, net als wij.

  Het inzicht dat chimpansees in veel opzichten op mensen lijken, was destijds wereldschokkend en veranderde de kijk op de relatie tussen de mens en de natuur.

  Mensen en dieren zijn met elkaar verbonden, zegt Goodall. Als je de dieren wilt beschermen, moet je óók iets doen aan het ecosysteem én aan armoedebestrijding. Want hoe kun je mensen kwalijk nemen dat ze een boom kappen, als ze het hout nodig hebben om hun gezin te laten overleven?

  De lokale groepen van Roots & Shoots (een organisatie van de Jane Goodall Foundation), werken dan ook altijd aan drie lokale projecten tegelijk. Een project dat gaat over armoedebestrijding, een project dat draait om de bescherming van dieren, en een project dat gaat over de zorg voor het milieu.

  Hoofd en hart

  ‘Verbind je hart met je hoofd’, is intussen het advies van Jane Goodall. Het doet denken aan een citaat van een ander groot voorbeeld: Nelson Mandela. Verbind je hoofd met je hart en dóe iets. Want, zegt ze: ‘Het grootste gevaar voor onze toekomst is apathie.’

  Dat klinkt eenvoudig. Natuurlijk, we willen niet alleen nadenken over problemen, we willen ook iets veranderen. Maar waar moet je beginnen? Om te beginnen: door jezelf te zien als een onlosmakelijk onderdeel van je omgeving. Van de mensen om je heen, maar ook van het levende ecosysteem. Dan is het eigenlijk eenvoudig. In de geest van Roots & Shoots, zou je bijvoorbeeld elke dag iets kunnen doen voor je gemeenschap, de dieren en voor het milieu.

  1 Doe iets voor de gemeenschap

  Bel iemand op. Doneer kleding aan de kledingbank. Word politiek actief. Help iemand – doe boodschappen, doe vrijwilligerswerk. Wees vriendelijk.

  2 Wees lief voor dieren

  Hang voer op voor de tuinvogels, eet een dag geen vlees, zet een spin buiten in plaats van ‘m dood te meppen, onderzoek welke planten bijen aantrekken en zet ze in je tuin of op je balkon, installeer dakpannen met nestkastjes, neem een kind mee naar het bos en ga vogels kijken of steun een natuurbeschermingsorganisatie.

  3 Zorg voor het milieu

  Hang was op, recycle, koop geen tropisch hardhout, gooi een stuk straatvuil in de afvalbak, pak de fiets in plaats van de auto…

  Enfin, er komt geen einde aan, er zijn elke dag honderdduizend mogelijkheden om iets te doen om je omgeving net een beetje mooier en liever te maken. We kunnen het zien in de Japanse traditie van Kaizen, het zijn de kleine stapjes die uiteindelijk een groot effect hebben.

  Maar vooral: door iets te doen, bezweer je je gevoel van wanhoop en cynisme. Als we ons hoofd met ons hart verbinden, zijn we tot veel dingen in staat. Als we in actie komen, is er hoop.


  About the Contributor

  Francis van Schaik

  Mrs Francis van Schaik is a coach of children and also a student of human relationships with nature, the world and Reality. She is a regular contributor to our online magazine. Francis is the contributing editor of this page.

  Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *