Voorbij Verschillen

  The Trinity

  Martin van Est

   

  Soul, Love and Nature. These stand for Father (Universe), Human and Mother (Earth). These are the three energies we need to create unity. These three have been separated for millennia. The last time this unity was formed was at the birth of the son of King Solomon and Queen Sheba. After the death of the King and Queen and the disappearance of the son, the world turned into a patriarchal society. The connection with the mother was gone.

  We have now entered a period where this connection is once again needed more than ever before. By reconnecting the father and mother with the help of Love, they can form a unity again. The feminine energy is back in society and man can live as a unit on this Earth again. No longer out of fear and oppression, but out of love and harmony.

  Mother Earth and Father Sun (Universe) need man to achieve this. People need to find their own soul again and share love. This strong and pure energy makes the connection possible again.

  When you feel fear, let it flow and love will take its place. Open yourself to the possibility, start with the intention and the letting go will follow. Have faith that it will be fine. Even if the pit gets darker and deeper at first. The darker and deeper the pit, the brighter the point of light.

  Man is the source of Love, without this love there can be no Universe. Love is pure energy and makes the Universe grow. Conversely, the Universe gives Man energy to live. So we need each other to feed and survive. Mother Earth is the stabilizer in this whole, she balances everything. It can take away fear to make way for Love. Mother Earth has absorbed so much over the past millennia. It is time to recognize her and give her the Love she should receive. Man can do this by treating her with respect. To give back her rightful place which she can then appropriate. Feel, see, hear and acknowledge the Mother. It starts with giving back the feminine its place in society. Allow her to take her place intuitively and wisely.

  Before we can build, we have to tear down. The patriarchal will have to make room for the matriarchal. So that there is a balance between the feminine and masculine. Dealing differently with the Earth, different economy, different medical insights, different way of generating energy, etc. This will happen as more awareness arises. It’s already started, are you in?

  Who dares to go in, will radiate outwards.


  De Drie-Eenheid

  Martin van Est

  Ziel, Liefde en Natuur. Deze staan voor Vader (Universum), Mens en Moeder (Aarde). Dit zijn de drie energieën die we nodig hebben om eenheid te creëren. Al Millennia lang zijn deze drie gescheiden. De laatste keer dat deze eenheid werd gevormd was bij de geboorte van de zoon van Koning Salomo en Koningin Sheba. Na de dood van de Koning en Koningin en het verdwijnen van de zoon veranderde de wereld in een patriarchale samenleving. De verbinding met de moeder was verdwenen.

  We zijn nu in een periode gekomen waarin deze verbinding weer meer nodig is dan ooit tevoren. Door de vader en moeder weer te verbinden met behulp van Liefde kunnen ze weer een eenheid vormen. De vrouwelijke energie is weer terug in de samenleving en de mens kan weer als eenheid leven op deze Aarde. Niet meer vanuit angst en onderdrukking, wel vanuit liefde en harmonie.

  Moeder Aarde en Vader Zon (Universum) hebben de mens nodig om dit te kunnen bereiken. De mens dient weer hun eigen ziel te vinden en liefde te delen. Door deze sterke en zuivere energie is de verbinding weer mogelijk.

  Wanneer je angst voelt, laat het stromen en liefde zal zijn plek innemen. Open jezelf voor de mogelijkheid, begin met de intentie en het loslaten zal volgen. Heb vertrouwen dat het goed komt. Zelfs als de put eerst nog donkerder en dieper wordt. Hoe donkerder en dieper de put, hoe helderder het lichtpunt.

  De mens is de bron van Liefde, zonder deze liefde kan er geen Universum bestaan. Liefde is pure energie en laat het Universum groeien. Omgekeerd geeft het Universum de Mens energie om te leven. We hebben elkaar dus nodig om te voeden en te overleven. Moeder Aarde is de stabilisator in dit geheel, zij brengt alles in balans. Zij kan angst wegnemen om plaats te maken voor Liefde. Moeder Aarde heeft de laatste millennia al zoveel geabsorbeerd. Het wordt tijd om haar te erkennen en de Liefde te geven die zij behoort te krijgen. De mens kan dit doen door respectvol met haar om te gaan. Haar rechtmatige plek terug te geven die ze dan kan toe-eigenen. Voel, zie, hoor en erken de Moeder. Het begint met het vrouwelijke haar plek terug te geven in de maatschappij. Laat haar toe om intuïtief en wijs haar plek in te nemen.

  Voordat we kunnen opbouwen dient er eerst afgebroken te worden. Het patriarchale zal ruimte moeten maken voor het matriarchale. Zodat er weer balans ontstaat tussen het vrouwelijke en mannelijke. Anders omgaan met de Aarde, andere economie, andere medische inzichten, andere manier van energiewinning etc. Dit zal gebeuren naarmate er meer bewustwording ontstaat. Het is al begonnen, doe je mee?

  Wie naar binnen durft te gaan, zal naar buiten toe stralen.


  CONTRIBUTOR

  Martin van Est is a positive thinker and aspires for Divine Love in the universe. It is a different way of thinking than the customary fear-born way of life. Martin tells his friends about the value of love and higher thinking.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *