Thoughts for Everyone

  The Power of Correct Breathing

  according to James Nestor

  {Please refer to many videos from James Nestor on breathing. Here are a few of his ideas, presented by Francis van Schaik}

  We do it 25,000 times a day and can barely do without it for a few minutes. Breathe in, breathe out – how hard can it be? Very difficult, it turns out. We are not doing well and that is detrimental to our health. American science journalist James Nestor wrote “The New Breath” about the lost art of good breathing.

  It’s a rather impressive book, in which he found out what went wrong with our breathing. Wrong, yes. In the West, where we have it so well together, it turns out that our breathing is rather bad, while breathing is the basis of everything. But about 90 percent of us breathe incorrectly, according to James Nestor, resulting in a laundry list of chronic conditions. Still, there’s good news: you can learn to breathe properly, and it’s easier than you think, he says. With this we can not only cure ourselves of all kinds of diseases of affluence, breathing well also makes us happier.Breath.jpg

  What is actually wrong with our breathing?

  James: “Several things. Forty percent of the modern population has a chronically stuffy nose. As a result, bacteria multiply there faster and you get infections that cause even more blockages, so that you mainly breathe through your mouth, which is not healthy.

  Anthropological biologists and dental researchers showed me why we are chronically constipated and mainly breathe through our mouths. Human skulls from a few centuries ago were very different. They had protruding jaws, spacious sinus cavities, a wide mouth and regular teeth. That forward facial growth and the larger mouth made for wider airways. Those people most likely didn’t snore, nor did they have sleep apnea, sinus infections, or other chronic respiratory problems common in modern populations. This was the case when Homo sapiens appeared about three hundred thousand years ago and remained so until a few hundred years ago. In modern skulls, the chin is set back, the jaw and sinuses are narrowed, the mouth is smaller and the teeth are crooked. And our smaller, protruding nose filters the air less efficiently. Apparently evolution doesn’t always mean progress.

  The cause of this change lies with the onset of industrialization. From then on we started cooking and mashing our food more and more. With the rise of the food industry, which allowed us to eat more and more processed, canned, crushed and canned foods, from which more and more germs and fibers were removed, we hardly had to chew anymore. As a result, the muscles in the center of our faces slackened and our jawbones became weaker and thinner. Faces and thus nasal passages narrowed, mouths narrowed and there was not enough room left for the teeth to grow straight. Breathing became more and more difficult. About half of us now breathe through the mouth.”

  But how bad is mouth breathing?

  “It is already written in the Tao: ‘Be careful not to let the breath enter through the mouth’. They already knew this was harmful. The nose is crucial for proper breathing as it purifies, warms and humidifies the air, facilitating its absorption. But there’s more. The nose can also trigger a chain reaction of hormones and other signaling substances that lower blood pressure and aid digestion. The nose responds to the stages of a woman’s menstrual cycle, plays a role in men’s erectile dysfunction and regulates our heart rate. You miss all that when you only breathe through your mouth.”


  De kracht van een goede ademhaling

   volgens

  James Nestor

  We doen het 25.000 keer per dag en kunnen amper een paar minuten zonder. Adem in, adem uit – hoe moeilijk kan het zijn? Heel moeilijk, blijkt. We doen het niet goed en dat is nadelig voor onze gezondheid. De Amerikaanse wetenschapsjournalist James Nestor schreef ‘Het nieuwe ademen’ over de verloren kunst van een goede ademhaling.

  Het is een nogal indrukwekkend boek, waarin hij uitzocht waar het misging met onze ademhaling. Misging, ja. In het Westen, waar we het zo goed voor elkaar hebben, blijkt het nogal slecht gesteld te zijn met onze ademhaling, terwijl ademen toch de basis is van alles. Maar zo’n negentig procent van ons ademt volgens James Nestor verkeerd, met een waslijst aan chronische aandoeningen als gevolg. Toch is er goed nieuws: je kunt leren om goed te ademen en dat is volgens hem eenvoudiger dan je denkt. Daarmee kunnen we onszelf niet alleen genezen van allerlei welvaartsziekten, goed ademen maakt ons ook gelukkiger.

  Wat gaat er eigenlijk niet goed met onze ademhaling?

  James: “Verschillende dingen. Veertig procent van de moderne bevolking heeft een chronisch verstopte neus. Daardoor vermenigvuldigen bacteriën zich daar sneller en krijg je infecties die nog meer verstoppingen veroorzaken, waardoor je hoofdzakelijk door je mond gaat ademen en dat is niet gezond.

  Antropologische biologen en tandheelkundige onderzoekers lieten me zien hoe het komt dat we chronisch verstopt zijn en vooral door onze mond ademen. Menselijke schedels van een paar eeuwen terug, waren heel anders. Ze hadden vooruitstekende kaken, ruime sinusholten, een brede mond en een regelmatig gebit. Die voorwaartse gezichtsgroei en de grotere mond zorgden voor bredere luchtwegen. Die mensen snurkten hoogstwaarschijnlijk niet en ze hadden ook geen slaapapneu, bijholteontstekingen of andere chronische ademhalingsproblemen die onder moderne bevolkingen voorkomen. Dit was het geval toen de Homo sapiens zo’n driehonderdduizend jaar geleden verscheen en bleef zo tot een paar honderd jaar geleden. Bij moderne schedels staat de kin naar achteren, zijn de kaak en de sinussen geslonken, is de mond kleiner en staat het gebit scheef. En onze kleinere, vooruitstekende neus filtert de lucht minder efficiënt. Blijkbaar betekent evolutie niet altijd vooruitgang.

  De oorzaak van deze verandering ligt bij het begin van de industrialisatie. Vanaf toen zijn we steeds vaker ons eten gaan koken en fijnstampen. Door de opkomst van de voedingsmiddelenindustrie, waardoor we steeds meer bewerkt, geweckt, vermalen en ingeblikt voedsel gingen eten, waaruit ook steeds meer kiemen en vezels werden verwijderd, hoefden we nauwelijks meer te kauwen. Daardoor verslapten de spieren in het midden van onze gezichten en werden onze kaakbotten zwakker en dunner. Gezichten en daarmee neusholtes werden smaller, monden slonken en er bleef te weinig ruimte over om de tanden recht te laten groeien. Ademen werd steeds moeilijker. Ongeveer de helft van ons ademt inmiddels door de mond.”

  Maar hoe erg is mond-ademen?

  “In de Tao staat al geschreven: ‘Let er zorgvuldig op de adem niet door de mond te laten binnenkomen’. Zij wisten al dat dit schadelijk was. De neus is cruciaal voor een goede ademhaling omdat hij de lucht zuivert, verwarmt en bevochtigt, wat de opname ervan vergemakkelijkt. Maar er is meer. De neus kan ook een kettingreactie van hormonen en andere signaalstoffen opwekken die de bloeddruk verlagen en de spijsvertering bevorderen. De neus reageert op de stadia van de menstruatiecyclus van de vrouw, hij speelt een rol bij erectiestoornissen van de man en hij reguleert onze hartslag. Dat mis je allemaal wanneer je alleen door je mond ademt.”


  About the Contributor

  Francis van Schaik

  Mrs Francis van Schaik is a coach of children and also a student of human relationships with nature, the world and Reality. She is a regular contributor to our online magazine. Francis is the contributing editor of this page.

  Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *