Mother Speaks…

  Jayrambati Series -13

  Can Everyone be Happy Always?

  Mother Sri Sarada Devi narrated this once.

  The creation itself is full of misery and happiness. Could anyone appreciate happiness if misery did not exist? Besides, how is it possible for all persons to be happy?

  Sita once said to Rama, “Why don’t you remove the suffering and unhappiness of all your subjects? Please make all the inhabitants of your kingdom happy. If you only will, you can easily do it.”

  Rama said, “Is it ever possible for all persons to be happy at the same time?”

  “Why not?” asked Sita, “Please supply from the royal treasury the means of satisfying everyone’s wants.”

  “All right,” said Rama, “Your will shall be carried out.”

  Rama and Sita - Breaking News

  Rama sent for Lakshmana and said to him, “Go and notify everyone in my empire that whatever he wants he may get from the royal treasury.”

  At this the subjects of Rama came to the palace and told their wants. The royal treasury began to flow without stint. When everyone was spending his days joyously, through the Maya of Rama the roof of the building in which Rama and Sita lived, started to leak. Workmen were sent for to repair the building. But where were workmen to be had? There was not a labourer in the kingdom. In dire absence of masons, carpenters and artisans all buildings went out of repair, and work was at a standstill. The subjects of Rama informed the king of their difficulties.

  Finding no other help, Sita said to Rama. “It is no longer possible to bear the discomfort of the leaking roof. Please arrange things as they were before. Then all will be able to procure workmen. Now I realize that it is not possible for all persons to be happy at the same time.”

  “Let it be so,” said Rama’.

  Instantaneously all things were as before and workmen could once more be engaged. Sita said to Rama, “Lord, this creation is your wonderful sport!”

  No one will suffer for all time. No one will spend all his days on this earth in suffering. Every action brings its own result and one gets one’s opportunities accordingly.


   

  Kan iedereen altijd gelukkig zijn?

   

  Moeder Sri Sarada Devi heeft dit een keer verteld.

  De schepping zelf is vol ellende en geluk. Zou iemand geluk kunnen waarderen als ellende niet bestond? Trouwens, hoe kunnen alle mensen gelukkig zijn?

  Sita zei eens tegen Rama: “Waarom verwijder u niet het lijden en het ongeluk van al uw onderdanen? Maak alstublieft alle inwoners van uw koninkrijk gelukkig. Als uw maar wilt, kun u het gemakkelijk doen.”

  Rama zei: “Is het ooit mogelijk dat alle mensen tegelijkertijd gelukkig zijn?”

  “Waarom niet?” vroeg Sita: ‘Voorzie alstublieft uit de koninklijke schatkist van de middelen om aan ieders behoeften te voldoen.’

  ‘Goed,’ zei Rama, ‘je wil zal worden uitgevoerd.’

  Rama liet Lakshmana halen en zei tegen hem: ‘Ga en vertel iedereen in mijn rijk dat hij alles wat hij wil uit de koninklijke schatkist mag halen.’

  Hierop kwamen de onderdanen van Rama naar het paleis en vertelden hun wensen. De koninklijke schatkist begon zonder stint te stromen. Toen iedereen vrolijk zijn dagen doorbracht, begon via de Maya’s van Rama het dak van het gebouw waarin Rama en Sita woonden te lekken. Werklieden werden gestuurd om het gebouw te repareren. Maar waar waren arbeiders te vinden? Er was geen arbeider in het koninkrijk. Door de schrijnende afwezigheid van metselaars, timmerlieden en ambachtslieden raakten alle gebouwen niet meer gerepareerd en lag het werk stil. De onderdanen van Rama informeerden de koning over hun moeilijkheden.

  Omdat ze geen andere hulp kon vinden, zei Sita tegen Rama. “Het ongemak van het lekkende dak is niet meer te dragen. Gelieve de zaken te regelen zoals ze vroeger waren. Dan zal iedereen in staat zijn om arbeiders aan te schaffen. Nu realise ik me dat het niet mogelijk is voor iedereen om tegelijkertijd gelukkig te zijn .”

  Mysteries of the Ramayana: The Real Reason Sita was Exiled by Rama – DevoteeMatch Blog

  ‘Laat het zo zijn,’ zei Rama.

  Onmiddellijk waren alle dingen weer als voorheen en konden de arbeiders weer worden ingeschakeld. Sita zei tegen Rama: “Mijn Heer, deze schepping is uw wonderbaarlijke sport!”

  Niemand zal voor altijd lijden. Niemand zal al zijn dagen op deze aarde in lijden doorbrengen. Elke actie brengt zijn eigen resultaat en men krijgt dienovereenkomstig zijn kansen.