Seeking

  Finding Peace in your Head

  Corné van Nijhuis

   

  Recently I was in conversation with someone who, as a personal coach in the field of self-examination, could not find peace in her head. She had the feeling that several voices in her head were constantly talking. Each voice from its own perspective and with its own dynamics. All together a real cacophony of different voices that led to an annoying and unwanted unrest for her. In doing so, she experienced the feeling that those multiple voices were different “I”s, which confused her.

  Then I included her in my thinking about it. For I see these voices or “I” as different aspects of the one I that everyone is. Where even that one I is an apparent I, the illusion that we also call ‘our ego’, the ego that ‘dwells’ in our head. I think the following is a particularly beautiful metaphor in this regard: We live life downstream from the prism.

  The rainbow of colors (I), are only aspects of the one light (the cosmic consciousness – the One I). The prism (the triangle) is our mind/body, which confines us to a world of sensory experiences (the phenomenal world) in which time and space exist (duality). Our mind/body (the prism) thereby distorts the endless elusive light (the cosmic consciousness) into an illusion in which we have an ego: an I, with or without different aspects. So we live as ego downstream of the prism. We think we are (a composite) Ego, while our essence consists of that which is before the distortion by our “head”: the undifferentiated pure cosmic consciousness.

  I simply believe that some part of the human Self

  is not subject to the laws of space and time.

  (Carl Jung)

  This distortion is the result of the limitation of our body and is called “maya” in Eastern philosophy. Until we really realize that our ego is an illusion – just an idea and apparent truth – we will live in duality, a differentiated “impure” consciousness. Creating this duality is the true and only function of our thinking. The only way to find real peace – to experience the non-duality of existence – is then also to bring the thinking to a halt (including through meditation). These moments are what we call “the mystical experiences” experienced by yogis, Sufis, rishis and prophets, but which are essentially accessible to every human being.

  My suggestion to the personal coach I spoke to was therefore the following: to achieve true peace of mind, it is important to go beyond your ego. Only then can you experience what your true nature is and there will no longer be any voices in your head, there will be no more ‘I’s’ and there will be true peace.


  Hoe vind je rust in je hoofd?

  Corné van Nijhuis

  Laatst was ik in gesprek met iemand die als personal coach op het terrein van zelfonderzoek, zelf de rust in haar hoofd maar niet kon vinden. Zij had het gevoel dat er meerdere stemmen in haar hoofd voortdurend in gesprek waren. Iedere stem vanuit zijn eigen perspectief en met zijn eigen dynamiek. Bij elkaar een heuse kakofonie van verschillende stemmen die voor haar tot een vervelende en ongewenste onrust leidde. Daarbij ervoer zij het gevoel dat die meerdere stemmen  verschillende “ikken” waren, wat haar verwarde.  

  Toen heb ik haar meegenomen in mijn denken daarover. Ik zie namelijk deze stemmen of “ikken” als verschillende aspecten van de ene Ik die iedereen is. Waarbij zelfs die ene Ik een schijnbare ik is, de illusie die we ook wel ‘ons ego’ noemen, het ego dat in ons hoofd ‘woont’. Een bijzonder mooie metafoor in dat verband vind ik de volgende: Wij leven het leven stroomafwaarts van het prisma.

  De regenboog aan kleuren (ikken), zijn slechts aspecten van het ene licht (het kosmisch bewustzijn – de Ene Ik). Het prisma (de driehoek) is ons verstand/lichaam, dat ons beperkt tot een wereld van zintuigelijk ervaringen (de fenomenale wereld) waarin tijd en ruimte bestaan (dualiteit). Daarmee vervormd ons verstand/lichaam (het prisma) het eindeloze ongrijpbare licht (het kosmisch bewustzijn) tot een illusie waarin we een ego hebben: een Ik, al dan niet met verschillende aspecten. Wij leven dus als ego stroomafwaarts van het prisma. Wij denken dat we (een samengestelde) ego zijn, terwijl onze essentie bestaat uit datgene wat er is vóór de vervorming door ons ‘hoofd’: het ongedifferentieerde zuivere kosmisch bewustzijn.

  I simply believe that some part of the human Self

  is not subject to the laws of space and time.

  (Carl Jung)

  Deze vervorming is het gevolg van de beperking van ons lichaam en wordt in de oosterse filosofie ‘maya’ genoemd. Zolang wij niet werkelijk beseffen dat ons ego een illusie is – slechts een denkbeeld en schijnwaarheid – zullen we leven in de dualiteit, een gedifferentieerd ‘onzuiver’ bewustzijn. Het creëren van deze dualiteit is de ware en enige functie van ons denken. De enige manier om échte rust te vinden – de non-dualiteit van het bestaan te ervaren – is dan nook het denken tot een halt te brengen (o.a middels meditatie). Deze momenten zijn wat we noemen ‘de mystieke ervaringen’ die yogi’s, soefi’s, rishis en profeten hebben ervaren, maar die in wezen ook voor ieder mens bereikbaar zijn.

  Mijn suggestie aan de personal coach die ik sprak was dan ook de volgende: om tot waarlijke rust in je hoofd te komen, is het van belang om voorbij je ego te gaan. Alleen dan kan je ervaren wat je ware aard is en zullen er geen stemmen in je hoofd meer zijn, bestaan er geen meerdere ‘ikken’ en is sprake van ware rust.

   

   


  About the Author

  Corné van Nijhuis

  Mr Corne van Nijhuis is a scholar, deeply involved in the scientific study of philosophy and spirituality. Having been successful in his field, Mr Corne van Nijhuis has dedicated his time to the study and practice of Vedanta. Readiness to help always, a seeking mind, are some of his outstanding qualities. He has been a regular contributor to this magazine.