Divinity Within

  Inner Transformation

  Kees Boukema

   

  Thomas Jefferson, President of America from 1801 to 1809, drew up for his own use a code of moral conduct entitled “The life and morals of Jesus Christ”. He used the text of the Biblical Gospels, but omitted supernatural events such as miracles, references to angels, prophets, heaven and hell. His grandson donated the copy, made by Jefferson himself using scissors and glue, to the National Museum in Washington in 1895. A print edition of the book was published in 1904, which became known as “The Jefferson Bible.”

  The Jefferson Bible: Jefferson, Thomas, Church, Forrest: 9780807077146: Amazon.com: Books
  A similar publication was published in 2020, entitled “The Godless Gospel” by British philosopher Julian Baggini. The question he had asked himself was: “Could the teachings of Jesus also be valuable for a secular society?” He too took the Biblical Gospels as a starting point and removed all supernatural passages, such as raise and resurrection from the dead and miraculous healing. What remained were: the “Sermon on the Mount” and statements that Jesus made, mostly in various personal encounters. Baggini calls ‘a change of heart’ the core of the Gospel. That’s what we need above all else. The Greek word used is metanoia and is usually translated “change of mind and heart” or “change of consciousness.” This amounts to a process of “inner purification” or “emptying” (Greek: kenosis). For those who want to follow Jesus, that means letting go of your own will and obeying God’s will until death.

  Ontdek de mooiste Nederlandse tulpenvelden - Hotelaanbiedingen
  In his unfinished life’s work “Die Grossen Philosophen”, the German existential philosopher Karl Jaspers (1883 – 1969) comes to the conclusion that “inner conversion” was also considered essential by other world teachers. Such a transformation can come about not only through ‘unconditional surrender to the will of God’ (Jesus), but can also be realized through learning to think more and more critically (Socrates), through patient meditation and an appropriate way of life (Buddha), or by a spiritual formation that transcends the acquisition of knowledge (Confucius).
  ‘Inner transformation’ can start with a profound experience; for instance, borderline situations, such as a ‘Near-Death Experience’. But it can also be set in motion by a spontaneous, sudden, clear self-insight. The German poet Rainer Maria Rilke refers to such a ‘life-changing event’ in his sonnet ‘Archaïscher Torso Apollos’ [Archaic Torso of Apollo]. In it he describes his confrontation with a stone statue: a torso of Apollo, the sun god and the god of poets. Apollo, according to Greek mythology, passed on the will of the gods, in the form of “oracles.” Rilke watches the image with intense attention for some time, until he suddenly realizes that Apollo is looking at him with every fiber of his muscular body: “…den da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du muszt dein Leben ändern.” [‘..because with that whole torso he sees you. You must change your life.”] So it does not say, “Du sollst” (it is not a moral exhortation), but “Du muszt dein Leben ändern”: You cannot go on like this. Change is Inevitable.

   


   ‘Innerlijke Ommekeer’

  Kees Boukema

       Thomas Jefferson, van 1801 tot 1809 president van Amerika, stelde voor eigen gebruik een morele gedragscode op met de titel ”The life and morals of Jesus Christ”. Hij gebruikte de tekst van de Bijbelse evangeliën, maar liet ‘bovennatuurlijke gebeurtenissen’, zoals wonderen, verwijzingen naar engelen, profeten, hemel en hel achterwege. Zijn kleinzoon schonk in 1895 het, met behulp van schaar en lijm door Jefferson zelf vervaardigde, exemplaar aan het Nationaal Museum in Washington. In 1904 werd een gedrukte editie van het boek gepubliceerd, dat bekend werd onder de naam ‘The Jefferson Bible’.

  The Jefferson Bible' Review: The Gospel, Sans Miracles - WSJ

        In 2020 verscheen een soortgelijk publicatie, getiteld “The Godless Gospel” van de Britse filosoof Julian Baggini. De vraag, die hij zich had gesteld luidde: “Zou de leer van Jezus ook waardevol kunnen zijn voor een seculiere maatschappij?” Ook hij nam de Bijbelse evangeliën tot uitgangspunt en verwijderde alle bovennatuurlijke passages, zoals opwekking en opstanding uit de dood en wonderbaarlijke  genezingen. Wat overbleef waren: de ‘Bergrede” en uitspraken die Jezus deed, merendeels in diverse persoonlijke ontmoetingen. Baggini noemt ‘A change of heart’ de kern van het evangelie. Dat is wat we boven alles nodig hebben. Het Griekse woord dat wordt gebruikt is metanoia en wordt meestal vertaald met ‘verandering van geest en hart’ of ‘verandering van bewustzijn’. Dat komt neer op een proces van ‘innerlijke zuivering’ of ‘ontlediging’ (Grieks: kenosis). Voor hen die Jezus willen navolgen, betekent dat: je eigen wil los laten en Gods wil gehoorzamen tot in de dood.

       In zijn onvoltooid gebleven levenswerk “Die Grossen Philosophen” komt de Duitse existentie-filosoof Karl Jaspers (1883 – 1969) tot de conclusie, dat ‘innerlijke ommekeer’ ook door andere wereldleraren als essentieel werd beschouwd. Zo’n transformatie kan tot stand komen, niet alleen door ‘onvoorwaardelijke overgave aan de wil van God’ (Jezus), maar kan ook verwerkelijkt worden door te leren om steeds scherper kritisch te denken (Socrates), door geduldige meditatie en een daarbij passende levenswijze (Boeddha), of door een geestelijke vorming die uitstijgt boven het vergaren van kennis (Confucius).

  The Flowers Blooming In Garden Field. Flowers Garden Wallpaper,Japan Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 94283242.

       ‘Innerlijke ommekeer’ kan beginnen met een ingrijpende ervaring; grenssituaties, zoals een ‘Nabij-de-Dood-Ervaring’. Maar kan ook in gang worden gezet door een spontaan, plotseling, helder zelfinzicht. De Duitse dichter Rainer Maria Rilke doelt op zo’n ‘life changing event’ in zijn sonnet ‘Archaïscher Torso Apollos’. Daarin beschrijft hij zijn confrontatie met een stenen beeld: een romp van Apollo, de zonnegod en de god van dichters. Apollo gaf, volgens de Griekse mythologie, de wil van de goden door, in de vorm van ‘orakels’. Rilke bekijkt het beeld geruime tijd met intense aandacht, tot hij plotseling gewaar wordt dat Apollo met elke vezel van zijn gespierde lijf naar hem kijkt: “...den da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du muszt dein Leben ändern.” [‘..want met dat hele torso ziet hij jou. Jij moet je leven veranderen.’] Er staat dus niet: ‘Du sollst’  (het is geen morele aansporing), maar ‘Du muszt dein Leben ändern’: Je kunt zo niet doorgaan. Het moet echt anders.


  ABOUT THE AUTHOR

  Kees Boukema has been a student of Vedanta and other philosophical systems for decades. He has contributed variously to the field of higher thinking. He has written numerous articles on philosophical subjects, reviewed books, and has translated important articles and books. Mr Kees Boukema’s most recent work is the translation into Dutch of the book The Practice of Meditation.

  Kees Boukema is sinds decennia student van Vedanta en andere filosofische systemen. Hij heeft divers bijgedragen aan het veld van hoger denken. Hij heeft belangrijke artikelen en boeken geschreven en vertaald. Het nieuwste boek van Dhr Kees Boukema is, De Beoefening van Meditatie.