Seeking

  What’s Special About 108?

   

  Corné van Nijhuis

   

  Every now and then you realize something that makes you think…..why didn’t I ask myself that before? A good friend of mine experienced such a moment of realization in one of our conversations about the mystery of the cosmos. We were talking about the ratio of the distance of the sun, the moon and the earth and the similarity of certain ratios: or the number 108.

  The universe is written in mathematical language.

  (Galileo Galilei)

  Now the number was not unknown to me and I was aware of various things where this number presents itself, but I also did not have a really clear picture of its relevance. And just to make it easy I thought ….. just Google it and we have what we want. But what turned out when I googled ….. the number did indeed come up in a very large number of areas, but what was the common denominator? The issue intrigued me to such an extent that I decided to make a list, which I didn’t want to withhold from you.

  Math

  1 = the One 0 = nothing 8 = everything (infinite)
  The interior angles of a pentagon – the symbol of man – are 108 degrees

  Cosmology

  the distance from the earth to the sun is about 108 times the diameter of the sun
  the distance between the earth and the moon is also about 108 times the diameter of the moon.
  the diameter of the sun is about 108 times the diameter of the earth.

  Biology

  The human body has 108 chakras.
  Our body has 108 energy lines or nadis that come together to form the heart chakra
  There are 108 acupressure points on the body where matter and consciousness meet
  Starting at 108 degrees Fahrenheit, the vital organs of the human body begin to fail due to overheating.

  Architecture

  The Sarsen circles (like Stonehenge) are 108 feet in diameter
  The temples of the Maya in Belize and Guatemala are 108 feet high, the same height as the burial temple of Tikal in Guatemala
  Many Buddhist temples have 108 steps (or 108 steps to enlightenment)

  Astrology

  There are 12 zodiac signs in combination with 9 planets: that makes 108 combinations.
  There are 27 moon houses divided into 4 quarters: that also makes 108 combinations
  There are 366 days in star year: 3 x 6 x 6 = 108

  Spirituality

  There are 108 Upanishads and 108 branches of the Rig Veda
  Hindu gods have 108 names
  The word “firstborn” occurs 108 times in the Bible
  India is said to have 108 holy places (pithas) [This is according to the Devi Bhagavata]
  Most malas have 108 counting beads for meditation work
  In Jainism 108 virtues are assumed.
  in Japan, Zen Buddhist temples ring 108 times at the end of the year, completing a cycle to serve as a reminder of the 108 earthly temptations a person must undergo and overcome in order to attain nirvana.
  By practicing chanting, breathwork or asana in cycles of 108, the ancient yogis believed that we could tune in to the rhythm of creation and eventually end our cycle of reincarnation.

  Various

  The number of stitches on a baseball are 108
  In India, 108 is the emergency toll-free phone number
  The Sanskrit alphabet consists of 54 characters, each with a masculine and feminine form, together 108

  As you can see, the number 108 comes up in a multitude of areas, with sometimes very surprising references. We see that the number has become meaningful worldwide in customs, architecture and religions.

  One of the oldest known references is the Vedic practice of repeating a mantra 108 times. This serves as a form of recognition of the order of the universe. In this way, according to the yogis, we attune ourselves and our intentions to the divine Will. We thus harmonize ourselves and our vibration with the natural vibration of creation. And perhaps that, the pursuit of harmony in and with creation, is the most important value of the number 108. In this approach it symbolizes the completion of spiritual actions, or in other words: it symbolizes the unity and wholeness of existence. The number 108 thus reminds us of the wonder and inter-connectedness of the universe.

  I hope that this consideration has given you inspiration to further investigate the connection of man with the entire cosmos.

   


  Wat is er bijzonder aan 108?

  Corné van Nijhuis

  Zo nu en dan besef je iets waarvan je dan denkt ….. waarom heb ik mijzelf dat niet eerder afgevraagd? Zo’n moment van besef ervoer een goede vriend van mij in een van onze gesprekken over het mysterie van de kosmos. We hadden het over de verhouding van de afstand van de zon, de maan en de aarde en de overeenkomst van bepaalde verhoudingen daarbij: of wel het getal 108.

  The universe is written in mathematical language

  (Galileo Galilei)

  Nu was het getal mij niet onbekend en ik was mij bewust van diverse zaken waar dit getal zich presenteert, maar een echt duidelijk beeld van de relevantie er van had ik ook niet zo. En om het maar eens makkelijk aan te pakken dacht ik ….. gewoon even googelen en we hebben wat we willen. Maar wat bleek toen ik googelde ….. het getal kwam inderdaad op een bijzonder groot aantal terreinen naar voren, maar wat was de gemene deler daarbij? Het vraagstuk intrigeerde mij dermate dat ik maar eens een indeling met opsommingen ben gaan maken, die ik je niet wilde onthouden. 

  Wiskunde

  • 1 = de Ene 0 = niets 8 = alles (oneindig)
  • de binnenhoeken van een pentagon – het symbool van de mens – zijn 108 graden

  Kosmologie

  • de afstand van de aarde tot de zon is ongeveer 108 keer de diameter van de zon 
  • de afstand tussen de aarde en de maan is ook ongeveer 108 keer de diameter van de maan.
  • de diameter van de zon is ongeveer 108 keer de diameter van de aarde.

  Biologie

  • Het menselijk lichaam heeft 108 chakras. 
  • Ons lijf kent 108 energielijnen of nadi’s die samenkomen om het hartchakra te vormen
  • Er zijn 108 acupressuurpunten op het lichaam waar materie en bewustzijn elkaar ontmoeten
  • Vanaf 108 graden Fahrenheit beginnen de vitale organen van het menselijk lichaam te falen door oververhitting.

  Architectuur

  • De Sarsen-cirkels (zoals Stonehenge) hebben een diameter van 108 voet
  • De tempels van de Maya’s in Belize en Guatemala zijn 108 voet hoog, even hoog als de graftempel van Tikal in Guatemala
  • Veel boeddhistische tempels hebben 108 treden (ofwel 108 stappen naar verlichting)

  Astrologie 

  • Er zijn 12 tekens in de dierenriem in combinatie met 9 planeten: dat maakt 108 combinaties. 
  • Er 27 maanhuizen verdeeld in 4 kwartalen: ook dat maakt 108 combinaties
  • Er zijn 366 dagen in sterrenjaar: 3 x 6 x 6 = 108

  Spiritualiteit

  • Er zijn 108 Upanishads en 108 hoofdstukken van de Rig Veda 
  • Hindoegoden hebben 108 namen 
  • In de Bijbel komt het woord “eerstgeborene” 108 keer voor
  • India zou 108 heilige plaatsen (pithas) hebben  {India zou volgens de Devi Bhagwat Puran 108 heilige plaatsen (pithas) hebben.}
  • de meeste mala’s hebben 108 telkralen voor meditatiewerk
  • In het jaïnisme worden 108 deugden verondersteld. 
  • in Japan wordt bij zen-boeddhistische tempels 108 keer een bel aan het einde van het jaar geluid, waarmee een cyclus wordt afgesloten om te dienen als herinnering aan de 108 aardse verleidingen die een persoon moet ondergaan en overwinnen om nirvana te bereiken.
  • Door chanten, ademwerk of asana te beoefenen in cycli van 108, geloofden de oude yogi’s dat we ons konden afstemmen op het ritme van de schepping en uiteindelijk een einde konden maken aan onze cyclus van reïncarnatie.

  Divers

  • het aantal steken op een honkbal is 108
  • In India is 108 het gratis telefoonnummer voor noodgevallen
  • Het Sanskriet-alfabet bestaat uit 54 tekens, elk met een mannelijke en vrouwelijke vorm, samen 108

  Zoals je ziet komt het getal 108 op een veelheid van terreinen naar voren, met soms zeer verrassende referenties. Daarbij zien we dat het getal wereldwijd in gewoontes, architectuur en religies betekenisvol is geworden. 

  Een van de de oudst bekende referenties is het Vedische gebruik van het 108 keer herhalen van een mantra. Dit dient als vorm van erkenning van de orde van het universum. Volgens de yogis stemmen wij op die wijze onszelf en onze intenties af op de goddelijke wil. We harmoniseren onszelf en onze vibratie zo met de natuurlijke vibratie van de schepping. En wellicht is juist dat, het streven naar harmonie in en met de schepping, wel de belangrijkste waarde van het getal 108. Het symboliseert in deze benadering de voltooiing van spirituele handelingen, of anders gezegd: het symboliseert de eenheid en heelheid van het bestaan. Het getal 108 doet ons zo herinneren aan het wonder en de onderlinge verbondenheid van het universum.

  Ik hoop met deze beschouwing je inspiratie te hebben gegeven om verder op onderzoek te gaan naar de verbondenheid van de mens met het de gehele kosmos. 

  Good vibes!

   

   


  About the Author

  Corné van Nijhuis

  Mr Corne van Nijhuis is a scholar, deeply involved in the scientific study of philosophy and spirituality. Having been successful in his field, Mr Corne van Nijhuis has dedicated his time to the study and practice of Vedanta. Readiness to help always, a seeking mind, are some of his outstanding qualities. He has been a regular contributor to this magazine.