A Miracle

  Jayrambati Series -21

   

  Lalita Was Cured by Mother’s Grace

   

  A lady requested Mother Sarada Devi to say something about Sri Ramakrishna. Mother said: “Ram’s book does not give a correct description of Shodashi worship, that is, when the Master worshipped me.’

  She described the incident and said: “It was not at home, it was at Dakshineswar, in the Master’s room. near the circular verandah, where the huge pitcher of Ganga water now stands. Hriday had made all the arrangements.

  Yogin –Ma was standing by the window, and was about to say something. The Mother said, “Come in. I seldom see you nowadays.”

  Yogin-Ma smiled and entered the room. Her foot accidentally touched the body of another woman. Yogin-Ma instantly bowed down before the woman in order to salute her by touching her feet. The other woman, who was younger, was shocked. She exclaimed: “Oh my god! Why are you doing this to me venerable Yogin-Ma?”

  Yogin-Ma smiled again.

  The lady continued: “I am not even fit to take the dust of your feet.  Why should you salute me if your foot touched my body accidentally?”

  Yogin-Ma replied: “Why shouldn’t I? A snake, whether big or small, is a snake all the same. You are all devotees and therefore worthy of our respect.”

  Mother was seen to be looking at the incident with her usual beatific smile.

  Lalit’s Miraculous Cure

  Lalit was a wonderful householder. A staunch devotee and a hard-working person. His life had its share of pains too. Many do not know that Lalit had had a fatal disease and was cured by Mother Sarada Devi’s grace. Of course Mother would never say anything about herself.

  A devotee asked Mother: “Mother, I have heard that Lalit Babu was fatally ill but he recovered through your grace.”

  Mother said: “Lalit had many unfulfilled desires. He was very seriousy ill with dropsy and was on the point of death. He said to me in a very plaintive voice: “Mother, I have a great desire to build temples and hospitals in Kamarpukur and Jayrambati. But this great desire is not going to be fulfilled.” And Sri Ramakrishna saved his life. Now he wants to carry out his plans. Let him try. He has purchased a tank  in my name.” [a tank is a little pond and almost all houses in rural Bengal have one attached to them.

   


  Lalita werd genezen door moeders genade

   

  Een dame vroeg Moeder Sarada Devi om iets over Sri Ramakrishna te zeggen. Moeder zei: “Rams boek geeft geen correcte beschrijving van Shodashi-aanbidding, dat wil zeggen, wanneer de Meester mij aanbad.’

  Ze beschreef het incident en zei: “Het was niet thuis, het was in Dakshineswar, in de kamer van de meester. bij de ronde veranda, waar nu de enorme kruik Ganga-water staat. Hriday had alles geregeld.

  Yogin-Ma stond bij het raam en wilde iets zeggen. De Moeder zei: “Kom binnen. Ik zie je tegenwoordig zelden.”

  Yogin-Ma glimlachte en ging de kamer binnen. Haar voet raakte per ongeluk het lichaam van een andere vrouw. Yogin-Ma boog onmiddellijk voor de vrouw om haar te groeten door haar voeten aan te raken. De andere vrouw, die jonger was, was geschokt. Ze riep uit: “Oh mijn god! Waarom doe je me dit aan, Eerwaarde Yogin-Ma?”

  Yogin-Ma glimlachte weer.

  De dame vervolgde: „Ik ben niet eens geschikt om het stof van uw voeten aan te nemen. Waarom zou je me groeten als je voet per ongeluk mijn lichaam aanraakte?”

  Yogin-Ma antwoordde: “Waarom zou ik niet? Een slang, groot of klein, is toch een slang. Jullie zijn allemaal toegewijden en daarom verdienen jullie ons respect.”

  Men zag dat moeder naar het incident keek met haar gebruikelijke gelukzalige glimlach.

  Lalit’s wonderbaarlijke genezing

  Lalit was een geweldige huisvrouw. Een trouwe toegewijde en een hardwerkend persoon. Zijn leven had ook zijn deel van de pijn. Velen weten niet dat Lalit een dodelijke ziekte had gehad en werd genezen door de genade van Moeder Sarada Devi. Natuurlijk zou moeder nooit iets over zichzelf zeggen.

  Een toegewijde vroeg moeder: “Moeder, ik heb gehoord dat Lalit Babu dodelijk ziek was, maar hij herstelde dankzij uw genade.”

  Moeder zei: “Lalit had veel onvervulde verlangens. Hij was ernstig ziek met waterzucht en stond op het punt te sterven. Hij zei met een zeer klaaglijke stem tegen mij: “Moeder, ik heb een groot verlangen om tempels en ziekenhuizen te bouwen in Kamarpukur en Jayrambati. Maar dit grote verlangen gaat niet in vervulling gaan.” En Sri Ramakrishna redde zijn leven. Nu wil hij zijn plannen uitvoeren. Laat hem het proberen. Hij heeft een tank op mijn naam gekocht.” [een tank is een kleine vijver en bijna alle huizen op het platteland van Bengalen hebben er een aan vast.