Sri Ramakrishna Taught Us

   

  We Learnt from Sri Ramakrishna

  The Master was right when he said that spiritual aspirants get sidetracked—no, lost for a while—if they turn their minds to supernatural powers. The Mother told the Master that psychic powers should be shunned like dirt.

  But in the case of Jesus, the miracles he performed were not done with the idea of ​​showing off, but out of compassion to ease the suffering of the people. The Bible records that while giving sight to the blind and healing a leper by touch, Jesus warned not to reveal it. He didn’t do those things for fame and name or popular applause.

  The Scriptures say that Brahman scholars who survive after enlightenment are extremely compassionate and live in the world to do good to mankind. They have no other desire or wish!

  Moreover, Jesus was no ordinary enlightened soul. He was an Incarnation of God. His identity merged with God, the Heavenly Father. In his case, performing miracles was not unnatural or wrong. While ordinary people think that those actions are extraordinary or impossible, to divine Incarnations they are as simple as breathing.

  Their mere desire makes the impossible possible. In certain cases, Jesus used supernatural powers to create belief in God’s existence in the minds of unbelievers. It is often difficult to understand the meaning of the actions of divine incarnations. Healing physical ailments by a touch is not so miraculous. It’s quite easy. Sri Ramakrishna demonstrated great supernatural powers when by touch he gave a vision of God or samadhi. The greatest miracle consists in immediately turning one’s mind to God by reducing the layers of strong impressions stored from birth to birth. No divine incarnation did this.
  Oh, what wonderful things we have seen the Master do! It makes our hair stand on end just thinking about it! He could play with a human mind and shape it however he wanted. By his touch the sickness of a spirit could be cured. He possessed awesome spiritual powers! Outwardly he behaved like an ordinary man, but in him acted almighty God

  Compiled by Mary Saaleman


  We hebben geleerd van Sri Ramakrishna

   

  De Meester had gelijk toen hij zei dat spirituele aspiranten op een zijspoor raken— nee, verloren voor een tijdje) —-als zij hun geest op bovennatuurlijke krachten richten. De Moeder vertelde de Meester dat paranormale krachten als vuil gemeden moesten worden.

  Maar in het geval van Jezus werden de wonderen die hij verrichtte niet gedaan met het idee om te pronken, maar uit mededogen om het lijden van de mensen te verzachten. In de Bijbel wordt vermeld, dat Jezus terwijl hij de blinden het zicht gaf en een melaatse genas door een aanraking, waarschuwde het niet openbaar te maken. Hij deed die dingen niet voor faam en naam of populair applaus.

  De Geschriften zeggen dat kenners van Brahman die overleven na verlichting uiterst medelevend zijn en in de wereld leven om goed te doen aan de mensheid. Zij hebben geen ander verlangen of wens!

  Bovendien was Jezus geen gewone verlichte ziel. Hij was een Incarnatie van God. Zijn identiteit vloeide samen met God, de Hemelse Vader.  In zijn geval was het verrichten van wonderen, niet onnatuurlijk of verkeerd.  Terwijl gewone mensen denken dat die handelingen buitengewoon of onmogelijk zijn, zijn ze voor goddelijke Incarnaties net zo eenvoudig als ademen.

  Door hun loutere wens wordt het onmogelijke mogelijk. In bepaalde gevallen gebruikte Jezus bovennatuurlijke krachten om in de geest van ongelovigen geloof in God ‘ s bestaan te scheppen. Het is vaak moeilijk om de betekenis van de acties van goddelijke incarnaties e begrijpen. Lichamelijke kwalen genezen door een aanraking is niet zo wonderbaarlijk. Het is nogal gemakkelijk.  Sri Ramakrishna demonstreerde grote bovennatuurlijke krachten toen hij door een aanraking een visioen van God gaf of samadhi. Het grootste wonder bestaat uit het onmiddellijk richten van iemands geest op God door de lagen van sterke impressies, die van geboorte tot geboorte zijn opgeslagen te verminderen. Geen enkele goddelijke incarnatie deed dit.

  O , wat een geweldige dingen hebben we de Meester zien doen!  Het maakt dat ons haar recht overeind gaat staan als we eraan denken!  Hij kon met een menselijke geest spelen en deze vormgeven zoals hij wilde. Door zijn aanraking kon de ziekte van een geest genezen worden. Hij bezat ontzagwekkende geestelijke krachten!  Uiterlijk gedroeg hij zich als een gewone man, maar in hem handelde de almachtige God

  samengesteld en gepresenteerd door

  Mary Saaleman


  Mary Saaleman

  is a Vedantist since three decades. She dedicates herself to Mother, Ramakrishna and Swamiji. She is a student of the lives of the Master,  Mother and Swamiji and the Gospel of Sri Ramakrishna.

  is een vedantist sinds drie decennia. Haar leven is Moeder, Ramakrishna en Swamiji. Ze bestudeert de levens van de Meester, Moeder en Swamiji en het evangelie van Sri Ramakrishna.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *