Ramakrishnananda, About Ramakrishna

   Swami Ramakrishnananda on Sri Ramakrishna

  [Part 3]

  Compiled and presented by Mary Saaleman

  Swami Ramakrishnananda heard Sri Ramakrishna say: “I have experienced God as with form, without form and again beyond both. But I don’t know what he really is. All the religions of the world are just different ways to reach Him. Sincerely follow that path marked out by the religion into which you were born, and in time you will attain the abode of Eternal Bliss.

  There was not the slightest trace of egoism in Sri Ramakrishna. He couldn’t pronounce the words “me and my”. Instead of using the word “my”. he said ‘from this place,’ and pointed at himself (his physical body) with his finger. For example, if he wanted to say that something was not his opinion, he would say, “It is not the opinion of this place.” Because there was no ego consciousness in him, the Cosmic Ego of the Divine Mother worked through him. The playful Kali, the Mother of the Universe, incarnated herself in the form of Sri Ramakrishna to impart knowledge and devotion to her countless children.
  I have tried to give readers a glimpse of Sri Ramakrishna’s personality, but it is beyond my power to fully describe even a fraction of his infinite glory. If you are eager to know the Truth, meditate on the all-purifying all-merciful life of Sri Ramakrishna. Gradually the self-luminous Truth will reveal itself in your heart, and you will attain infinite strength, peace and joy. You will consider yourself blessed.


  Swami Ramakrishnananda over Sri Ramakrishna

  [parte 3]

  Ik heb God ervaren als met vorm, zonder vorm en weer voorbij beide. Maar wat hij werkelijk is , weet ik niet. Alle religies van de wereld zijn slechts verschillende wegen om Hem te bereiken. Volg oprecht dat pad dat is uitgestippeld door de religie waarin je bent geboren en je zult mettertijd de verblijfplaats van Eeuwige Gelukzaligheid bereiken.

  Er was niet het minste spoor van egoisme in Sri Ramakrihsna. Hij kon de woorden ” ik en mijn ”  niet uitspreken. In plaats van het woord ” mijn ” te gebruiken. zei hij’ van deze plaats, ‘ en wees naar zichzelf ( zijn fysieke lichaam ) met zijn vinger. Als hij bijvoorbeeld wilde zeggen dat iets niet zijn mening was, zei hij:  ” Het is niet de mening van deze plaats. ”  Omdat er geen ego- bewustzijn in hem was werkte het Kosmische Ego van de Goddelijke Moeder door hem heen. De speelse Kali, de Moeder van het Universum incarneerde zichzelf in de vorm van Sri Ramakrishna om haar ontelbare kinderen kennis en toewijding te geven.

  Ik heb geprobeerd de lezers een glimpje van Sri Ramakrishna ‘ s persoonlijkheid te geven, maar het gaat mijn macht te boven om zelfs maar een deeltje van zijn oneindige glorie volledig te beschrijven. Als je gretig bent om de Waarheid te kennen , mediteer dan op de alles zuiverende alles barmhartige leven van Sri Ramakrishna. Geleidelijk zal de zelfverlichtende Waarheid zich in je hart openbaren , en je zult oneindige kracht, vrede en vreugde bereiken. Je zult jezelf als gezegend beschouwen.

  […volgende maand]

  samengesteld en gepresenteerd door

  Mary Saaleman


  Mary Saaleman

  is a Vedantist since three decades. She dedicates herself to Mother, Ramakrishna and Swamiji. She is a student of the lives of the Master,  Mother and Swamiji and the Gospel of Sri Ramakrishna.

  is een vedantist sinds drie decennia. Haar leven is Moeder, Ramakrishna en Swamiji. Ze bestudeert de levens van de Meester, Moeder en Swamiji en het evangelie van Sri Ramakrishna.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *