Durga Saptashati

  SRI SRI DURGA SAPTASHATI

   

  CHATURTHA ADHYAYA

  dhyanam

  om kala-bhrabham kataksai rarikula-bhayadam  maulibad dhen durekham

  sahkham cakrarn krpanam trisikha mapikarai rudva hantlm trinetram

  simha-skandha-dhiruDham tribhuvana makhilam tejasa  purayantim

  dhyayed durgam jaya khyam tridasa parivrtam sevitam siddhi kamaih

  om namascandikayai

  om rsiruvaca || 1

  sakradayah suragana nihate’tivirye

  tasmin duratmani suraribale ca devya |

  tarn tustuvuh pranati namra shiro dharamsa

  vagbhih praharsa pulakodgama charu dehah || 2

  devya yaya tatamidam jagadatma saktya

  nissesa devagana sakti samuhamurtya |

  tam ambikam akhila deva maharsi pujyarn

  bhaktya natah sma vidadhatu subhani sa nah || 3

  yasyah prabhavam atulam bhagavan ananto

  brahma harasca nahi vaktu malam balarn ca |

  sa candika-khila jagat paripalanaya

  nasaya casubha bhayasya matim karotu || 4

  ya srih svayam sukrtinarn bhavane-svalaksmih

  papatmanarn krtadhiyam hrdayesu buddhih |

  sraddha satam kulajana prabhavasya lajja

  tarn tvam natah sma paripalaya devi visvam || 5

  kim varnayama tava rupa macintva metat

  kirn cati virya masura ksava kari bhuri |

  kim cahavesu caritani tavad bhutani

  sarvesu devyasura deva ganadi kesu [| 6

  hetuh samasta jagatam trigunapi dosaih

  na jhayase harihara dibhirapya para |

  sarva sraya khilamidam jagadam sa utam-

  avyakrta hi parama prakrtis tvamadya || 7

  yasyah samasta surata samudlranena

  trptim prayati sakalesu makhesu devi |

  svahasi vai pitrganasya ca trpti hetuh

  uccaryase tvamata eva janaih svadha ca || 8

  ya mukti heturavi cintya mahavrata tvam

  abhyasyase suniya tendriya tattva saraih |

  moksar-thibhir munibhirasta samasta dosaih-

  vidyasi sa agavatT parama hi devi || 9

  sabdatmika suvimalargya jusam nidhanam-

  udgitha ramya padapaata vatam ca samnam |

  devi trayi bhagavati bhava-bhavanaya

  vartta ca sarva jagatam paramartti hantrl || 10

  medhasi devi viditakhila sastra sara

  durgasi durga bhava sagara naurasanga |

  srlh kaitabhari hrdayai kakr-tadhivasa

  gaurltvameva sasi mauli krta pratistha || 11

  Isat sahasam amalam paripurna candra-

  bimbanukari kanakot tama kanti kantam |

  atyadbhutam prahrtamat tarusa tathapi

  vaktrarm vilokya sahasa mahisasurena || 12

  drstvatu devi kupitam bhrukutTkaralam

  udyanc chasahka sadrsac chavi yanna sadyah |

  pranan mumoca mahisas tadativa citram

  kairjivyate hi kupitan taka darsanena || 13

  devi prasida parama bhavati bhavaya

  sadyo vinasayasi kopavati kulani |

  vijnatam etadadhu naiva yadas tametan

  nityam balam suvipulam mahisasurasya

  te sammata janapadesu dhanani tesam

  tesarp yashansi na ca sidati dharma vargah

  dhanyasta eva nibhrtatmaja-bhrtyadara

  yesam sadabhyudayada bhavatti prasanna || 15

  dharmyani devi sakalani sadaiva karmany

  atyadrtah pratidinam sukrti karoti |

  svargam prayati ca tato bhavati prasadat

  loka traye’pi phalada nanu devi tena || 16

  durge smrta harasi bhittim asesa jantoh

  svasthaih smrta matimativa subham dadasi |

  daridrya duhkha bhaya harini ka tvadanya

  sarvopakara karanaya sadardra citta || 17

  ebhir-hatair jagadupaiti sukham tathaite

  kurvantu nama narakaya ciraya papam |

  sahgrama mrtyu-madhigamya divam prayantu

  matveti nuna mahitan vinihamsi devi || 18

  drstvaiva kirn na bhavati prakaroti bhasma

  sarva suranarisu yat prahinosi sastram |

  lokan prayantu ripavo’pi hi sastraputa

  ittham matir bhavati tesvapi teti sadhvi| 19

  khaDga prabha nikara visphuranais tathograih

  sulagrakanti nivahena drso’suranam [

  yannagata vilayam amsu madindu khanDa-

  yogyananam tava vilokayatam tadetat || 20

  durvrtta vrtta shamanam tava devi silam

  rupam tathaitad avicintya matulya manyaih |

  viryam ca hantr hrtadeva parakramanam

  vairisvapi prakatitaiva daya tvayettham || 21

  kenopama bhavatu te’sya parakramasya

  rupam ca satru bhaya karya ti hari kutra |

  citte krpa samara nisthu-rata ca drsta

  tvayyeva devi varade uvana traye’pi || 22

  trailokya metad akhilam ripu nashanena

  tratam tvaya samara murdhani te’pi hatva |

  nita divam ripugana bhaya mapya pastam

  asmaka munmad asurari bhavam namaste || 23

  sulena pahi no devi pahi khaDgena cambike |

  ghanta-svanena nah pahi capajyanih svanena ca || 24

  pracyam raksa praticyam ca canDike raksa daksine |

  bhramanen-atma sulasya uttarasyam tathesvari || 25

  saumyani yani rupani trailokye vicaranti te |

  yani cat yartha-ghorani tai raksasmams tatha bhuvam || 26

  khaDga sula gadadlni yani castrani te’mbike |

  kara pallava sahglni tairasman raksa sarvatah || 27

  rsiruvaca || 28

  evarn stuta surair divyaih kusumair nandanod avaih,.

  arcita jagatarn dhatrl tatha gandhanulepanaih || 29

  bhaktya samastais tridasair divyair dhupaistu dhupita |

  praha prasada sumukhi samastan pranatan suran || 30

  devyuvaca || 31

  vriyatam tridasah sarve yadas matto’bhivanchitam || 32

  dadamyaham atipritiya stavaih ebhih su pujita

  rsiruvaca || 28

  bhagavatya krtam sarvarn nakihcid avasisyate || 34

  yadayarn nihatah satrur asmakam mahisasurah |

  yadi capi varo deyas tvaya smakam mahesvari || 35

  samsmrta sarnsmrta tvam no himsethah paramapadah |

  yasca martyah stavairebhis tvam stosyaty amalanane || 36

  tasya vittarddhi vibhavair-dhana daradi sampadarn |

  vrddhaye’smat prasanna tvam bhavethah sarvadambike || 37

  rsiruvaca 38

  iti prasadita devair jagato’rthe tathat manah |

  tathetyuktva bhadrakali babhuvantarhita nrpa || 39

  ityetat kathitam bhupa sambhuta sa yatha pura |

  devi deva sarirebhyo jagat traya hitaisini || 40

  punasca gauridehatsa samud-bhuta yatha-bhavat |

  vadhaya dusta daityanam ta a sumbha nisumbhayoh || 41

  raksanaya ca lokanam devana mupakarini |

  tac-chr nusva maya khyatam yathavat kathayami te || 42

  Hrim om