What is Vedanta?

  WHAT IS VEDANTA?

  Meaning
  The word Vedanta comes from Sanskrit. It consists of two parts, namely, “Veda,” meaning knowledge, both temporal and spiritual, and “Anta,” meaning literal end. The Vedas are the oldest Hindu scriptures and the eternal source of knowledge, guiding the Hindus for thousands of years to lead meaningful lives on this earth and to help others around the world to become better socially, culturally and spiritually. become. The Vedas consist of two parts, namely the Karma-kanda and the Jnana-kanda.

  The Karma-kanda deals with all forms of secular knowledge such as ritual worship, prayer, hymns and sacrifices, while the Jnana-kanda deals exclusively with spiritual knowledge. The last part of the Vedas, which sums up the purport and essence of the scripture in its entirety, consists of the Upanishads. They deal with spiritual knowledge. Hence, Vedanta literally means “closing of the Vedas,” as a teaching of spiritual knowledge for the benefit of all mankind regardless of nation, culture, nationality, or religion.

  Fundamental Principles of Vedanta

  1) Truth or ultimate goal is one, though people give it different names

  2) Man is an essence divine.

  3) The purpose of human life is to know this latent divinity.

  4) Anyone can acquire this knowledge through personal and sincere effort

  5) The Yoga techniques are available to man to master the truth.

  One can follow them according to personal preference. These techniques [yogas] are; Jnana,  Bhakti,  Karma, and Raja i.e. the way of discrimination, of love and devotion, of selfless action and of meditation.

  Kanchanjunga North & South Base camp

  History and Universality

  Advaita-Vedanta teaches that Brahman is absolute reality, “eternal, “infinite and”immortal. The universe is a projection of this reality and is called maya.

  It is temporary, finite and always changeable. The truth is one and never changes no matter the circumstances. The same is true of the Self, the Spirit, or God, as the followers of the various religions call it. Therefore, there need not be any conflict between the differing conceptions of God, who is Father or Mother to all of us. Vedanta teaches this broad universality of Deity and helps mankind to develop morally and spiritually through the teaching of great prophets and that of divine incarnations the world has ever produced. Jesus Christ said: ‘God is truth. God is spirit, worship Him in truth and in spirit” and the Buddha; “Keep the truth.”

  The oldest scripture of the Hindus, the Rig Veda, teaches ‘Ekam sat viprà bahudhà vadanti, The truth is one, sages give it different names.’ Or in the words of Shri Ramakrishna: ‘God is one, the people call Him by various forms.’  And this does not contradict the revelations of the ancient sages and saints of India. We are children of the same God, whether we call Him Father or Mother according to our preference. In fact, we are all brothers and sisters wherever we live and whatever religion we follow according to our traditions and beliefs. The Vedanta teaches this universal eternal philosophy.

  Although Vedanta as a philosophy proclaims the unity (non-duality) of the highest existence according to the teachings of Shankaracharya, other philosophies are not rejected, such as qualified non-dualism and dualism, taught and explained by Ramanujacharya and Madhvacharya respectively. The modern Vedanta teachings of Sri Ramakrishna (1836-1886) and his disciple Swami Vivekananda (1863-1902) unites all these different philosophies into one common spiritual philosophy, “accepting the different phases of human evolution, “from dualism through qualified non-dualism to non-dualism or monism (Advaita). Vedanta accepts and respects all the great spiritual teachers and their teachings, who aid humanity in its spiritual development.


  WAT IS VEDANTA?

  Betekenis

  Het woord Vedanta komt uit het Sanskriet. Het bestaat uit twee delen,  namelijk ‘Veda’ met de betekenis van kennis, zowel wereldlijk als geestelijk, en ‘Anta’,  dat letterlijk einde betekent. De Veda’s zijn de oudste Hindoegeschriften en de eeuwig bron van kennis, die voor de Hindoes al duizenden jaren een leidraad zijn om een zinvol leven op deze aarde te leiden en om over de hele wereld anderen te helpen er sociaal, cultureel en spiritueel beter op te worden. De Veda’s bestaan uit twee delen, namelijk uit de Karma-kanda en de Jnana-kanda. De Karma-kanda behandelt alle vormen van wereldlijke kennis, zoals rituele verering, gebed, hymnen en offeranden, terwijl de Jnana-kanda uitsluitend over spirituele kennis gaat. Het laatste deel van de Veda’s, dat de strekking en de essentie van het geschrift in zijn totaliteit samenvat, bestaat uit de Upanishads. Zij behandelen de spirituele kennis.Vandaar dat de Vedanta letterlijk ‘slot van de veda’s’ betekent, als leer van spirituele kennis ten behoeve van de gehele mensheid ongeacht volk, cultuur, nationaliteit, of relegie.

  Fundamentele Principes van Vedanta

  1) De waarheid of het uitendelijke doel is één, hoewel mensen er verschillende namen aan geven

  2) De mens is een essentie goddelijk.

  3) Het doel van het menselijk leven is deze latente goddelijkheid te kennen.

  4) Iedereen kan zich deze kennis verwerven door zich persoonlijk en oprecht in te spannen

  5) De Yoga technieken staan de mens ter beschikking om zich de waarheid eigen te maken.

  Men kan ze volgen naar persoonlijke voorkeur. Deze technieken [yoga’s] zijn;  Jnana,  Bhakti,  Karma,  en Raja d.w.z. de weg van onderscheid, van liefde en toewijding, van onzelfzuchtig handelen en van meditatie.

  Geschiedenis en Universaliteit

  De Advaita-Vedanta leert dat Brahman de absolute realiteit is,  eeuwig,  oneindig en onsterfelijk. Het universum is een projectie van deze realiteit en wordt ‘maya’ genoemd.

  Het is tijdelijk, eindig en altijd veranderlijk. De waarheid is één en verandert nooit ongeacht de omstandigheden. Ditzelfde geldt voor het Zelf, de Geest, of God, zoals de volgelingen van de verschillende religies het noemen. Daarom hoeft er geen enkel conflict te zijn tussen de diverse opvattingen over God, die ons aller Vader of Moeder is.De Vedanta leert deze brede universaliteit van de Godheid en helpt de mensheid om zich moreel en geestelijk te ontwikkelen door de leer van grote profeiten en die van goddelijke incarnaties die de wereld ooit heeft voortgebracht, te volgen. Jezus Christus zei: ’God is waarheid. God is geest, aanbid Hem in waarheid en in geest’ ende Boeddha; ‘Houdt u zich aan de waarheid’.

  Het oudste geschrift van de Hindoes, de Rig Veda, leert ‘Ekam sat viprà bahudhà vadanti, De waarheid is één, wijzen geven haar verschillende namen.” Of in de woorden van Shri Ramakrishna: ‘God is één, de mensen noemen Hem bij verschillende vormen.’  En dit spreekt de openbaringen van de oude wijzen en heiligen van India niet tegen. Wij zijn kinderen van dezelfde God, of we Hem nu al naargelang onze voorkeur Vader of Moeder noemen. Feitelijk zijn we dus allemaal broeders en zusters waar we ook wonen en welke religie we ook volgen volgens onze tradities en geloofsovertuiging. De Vedanta leert deze universele eeuwige filosofie.

  Hoewel de Vedanta als filosofie de eenheid (non-dualiteit) van het hoogste bestaan volgens de leer van Shankaracharya verkondigt, worden andere filosofieën niet verworpen, zoals het gekwalificeerd non-dualisme en het dualisme, dat door respectievelijk Ramanujacharya en Madhvacharya onderwezen en uitgelegd is. De moderne Vedantaleer van Sri Ramakrishna (1836-1886) en zijn discipel Swami Vivekananda (1863-1902) verenigt al deze verschillende filosofieën tot één gezamenlijke spirituele filosofie,  die de verschillende fasen van menselijke evolutie accepteren,  van dualisme via gekwalificeerd non-dualisme tot nondualisme of monisme (Advaita). De Vedanta aanvaardt en respecteert alle grote spirituele leraren en hun leer,  die de mensheid behulpzaam zijn bij haar geestelijke ontwikkeling.

  Huidige tijd

  India heeft sinds het begin van de menselijke beschaving grote,  spiritueel verlichte geesten voortgebracht zoals Rama,  Krishna,  Boeddha,  Chaitanya en Ramakrishna. Wij noemen hen Incarnaties van God. Sri Ramkrishna is van hen de recentste. Hij werd in 1836 in een Bengaals dorp uit godvruchtige Brahmaanse ouders geboren. Hij deed intense spirituele oefeningen in zijn jeugd,  toen hij priester was van de Kalitempel in Dakshineswar bij Culcutta,  en hij verkreeg het visioen van de Goddelijke Moeder. Naast de verschillende vormen van religieuze praktijken van het Hindoeïsme beoefende hij ok het Christendom en de Islam en daarbij kreeg hij het visioen van het Christus en dat van Mohammed. Uit eigen ervaring verkondigde hij: “Zoveel geloven,  zoveel wegen.” Hij leerde de eenheid en de harmonie van alle religies en hij heeft enkele jongelingen die studeerden aan de universiteit van Calcutta,  getraind om zijn ruimte boodschap van de vedanta te verspreiden. Na zijn overlijden in 1886 aanvaardden zijn leerlingen het kloosterleven en schaarden zij zich onder de leiding van de toekomstige Swami Vivekananda volgens de instructies van Goeroe.

  Ontwikkeling

  Swami Vivekananda bracht de Vedanta voor het eerst naar het Westen als Hindoe monnik tijdens zijn deelname aan het Parlement van Religies in Chicago (VS) in 1893. Vervolgens bezocht de Swami Engeland en enkele andere Europese landen waaronder in 1896 Nederland. Na de Vedanta met succes verkondigd te hebben in Amerika en England,  keerde de Swami terug naar India en stichtte daar in mei 1897 een organisatie genoemd naar zijn Goeroe,  de Ramakrishna Mission. Momenteel zijn het Hoofdkwartier van de kloosterorde (Ramakrishna Math) en dat van de Ramakrishna Mission gevestigd in Belur Math dichtbij Calcutta (Kolkata) aan de rivier van de Ganges. Er zijn wereldwijd ongeveer 220 centra. De Ramakrishna Mission houdt zich bezig met verschillende soorten charitatieve en filantropische activiteiten (vooral onderwijs en medische zorg),  terwijl de Math centra de boodschap van de Vedanta juist in het Westen verspreiden. Bovendien kwamen honderden Centra in India en daarbuiten tot stand,  die de naam droegen van Ramakrishna en Vivekananda,  Zij zijn opgericht door bewonderaars en volgelingen van de Vedanta. Op de beneden van deze pagina staan de namen en adressen van de Vedanta Centra in Europa,  voor zover zij geleid worden door de Orde van Ramakrishna.

  Ramakrishna Orde: www.belurmath.org