Ayurveda

Ayurveda, Wat is Dat?

Sandra Bharadwaj

Ayur betekent leven, Veda is kennis. We kunnen daarom Ayurveda omschrijven als kennis van het leven. Ayurveda of Ayurvedische geneeskunde is een oude medische wetenschap, die al vele eeuwen bestaat en toen al gedocumenteerd werd in de Veda’s en Purana’s. Ayurvedische geneeskunde wijst ons al eeuwen de weg naar een gezond leven. In India en in landen buiten India werd en wordt Ayurveda beschouwd als een van de allerbeste manieren om ziekten te behandelen en een gezonde levensstijl te leiden. Daar waar de reguliere geneeswijze zich concentreert op symptoombestrijding van een ziekte of kwaal gaat Ayurveda holistisch te werk. Ayurveda zoekt de bron van een kwaal of ziekte op en zorgt ervoor dat het op een natuurlijke wijze wordt behandeld. Voor het behoud van een goede gezondheid wordt vervolgens geleefd volgens de principes en concepten van Ayurveda. Het is een heel oud geneeskundig systeem, dat helpt om ook in deze moderne levensstijl een zuiver leefgewoonte te ontwikkelen die gunstig is voor de gezondheid. Voor gebruik en toepassing in het dagelijks leven worden producten, medicijnen, voedingsstoffen gebruikt op basis van natuurlijke producten. De verbouwing van groenten en kruiden vindt plaats op een natuurlijke biologische manier, dus zonder gebruik van pesticiden.

Het doel van het gebruik van natuurlijke producten is het leven van een gelukkig leven die stressvrij en ziektevrij is. Naast de producten leeft men ook in harmonie met de natuur en haar bewoners. Een Ayurvedisch leefstijl is dan ook ‘Satvik’, er worden geen dierlijke producten genuttigd of gebruikt. Naast de gezondheid van het lichaam besteed Ayurveda ook aandacht aan de mentale gezondheid en het algemeen welzijn. Een gezond lichaam is compleet als men ook mentale rust heeft, geen stress ondervind of spanningen in het lichaam heeft. Rust wordt verkregen door meditatie, mantra recitatie, beoefenen van Yoga. Het doel van Ayurveda is om de oorzaak van een klacht of ziekte aan te pakken en te elimineren. Hierdoor is Ayurveda vandaag de dag over de hele wereld zeer hoog aangeschreven en wordt het op vele manieren en plekken toegepast om een kwalitatief gezond leven te verkrijgen.

Leef bewust en leef gezond!

En gebruik kennis vanuit Ayurveda voor een lang leven en gelukkig leven.

 


Ayurveda: What is it?

Sandra Bharadwaj

Ayur means life, Veda is knowledge. We can therefore describe Ayurveda as knowledge of life. Ayurveda or Ayurvedic medicine is an ancient medical science, which has existed for many centuries and was already documented in the Vedas and Puranas. Ayurvedic medicine has been showing us the way to a healthy life for centuries. In India and in countries outside India, Ayurveda was and is considered one of the very best ways to treat diseases and lead a healthy lifestyle. Where regular medicine concentrates on symptom control of a disease or ailment, Ayurveda works holistically. Ayurveda seeks out the source of an ailment or disease and ensures that it is treated naturally. To maintain good health, people then live according to the principles and concepts of Ayurveda. It is a very old medical system that helps to develop a pure lifestyle that is beneficial to health, even in this modern lifestyle. For use and application in daily life, products, medicines, nutrients are used based on natural products. The cultivation of vegetables and herbs takes place in a natural biological way, so without the use of pesticides.

The purpose of using natural products is living a happy life that is stress-free and disease-free. In addition to the products, people also live in harmony with nature and its inhabitants. An Ayurvedic lifestyle is therefore ‘Satvik’, no animal products are consumed or used. In addition to the health of the body, Ayurveda also pays attention to mental health and general well-being. A healthy body is complete if one also has mental peace, does not experience stress or tensions in the body. Tranquility is obtained through meditation, mantra recitation, practicing Yoga. The goal of Ayurveda is to address and eliminate the cause of a complaint or illness. As a result, Ayurveda is today very highly regarded all over the world and is used in many ways and places to achieve a quality healthy life.

Live consciously and live healthy!

And use knowledge from Ayurveda for a long life and happy life.


Sandra Bharadwaj

is de Voorzitter van Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.