Can Your Emotions Make you Ill?

Text: Eline Hoffman

Nederlandse versie, beneden

When someone is sick or in a healing process, it is obvious to focus on physical factors such as nutrition, exercise and sleep. Chris Kresser is a world-renowned expert in (ancestral) medicine, dietetics Paleo and spiritual health. He argues that the role of emotions on health is incredibly important: emotional factors are sometimes even more important than physical aspects.

“Is it possible that your emotional baggage – such as childhood developments and violent events in your life – is a cause for the development of illnesses?” Kresser was asked this question in one of his podcasts.

Yes, is (in short) his answer. How about that?

The link between emotion and illness

We cannot ignore the fact that nutrition, exercise and sleep are important factors when it comes to health. These topics are relatively easy to research and in theory it is not very difficult to change eating, exercise and sleeping habits without having to change drastically as a person. According to Kresser, the focus in health problems is therefore mainly on physical aspects. Here ‘profit’ can be achieved more quickly.

But lifestyle, behavior, emotions, psychological and spiritual factors also play a crucial role in health, according to Kresser. He even calls these factors more important than the physical aspects in some situations.

The great influence of emotions on health is not new. For thousands of years, Chinese health science has assumed a connection between an organ and a certain emotion. The Chinese associate the kidneys with fear, the liver with aggression, and the spleen with worrying and overthinking. The idea is that when you feel too much of a particular emotion, damage is done to the corresponding organ.

There are also links between emotions and illness in Western medicine. A well-known example is stress, in which emotions such as sadness, anger, fear, frustration and (over) worry can cause physical complaints.

The connection between emotions, feelings and thoughts

But now the question: can emotions actually cause someone to become ill? To answer that question, Kresser first zooms in on the definition of the word emotion.

According to the dictionary, an emotion is a natural instinct that is driven by circumstances, mood and / or a particular relationship. Emotions are linked to feelings in the body. For example, an emotion can precede certain feelings. Consider, for example, what happens if someone with a great fear of snakes sees a snake. There are a lot of anxiety-related feelings going on in that person’s body causing the heart rate to go up and the muscles to tighten.

Sometimes it works the other way around: then a certain feeling precedes emotions and thoughts. For example, when your colleague carries a very strong odor that makes you nauseous. You experience a sick feeling in your body, then you feel anger rising towards that colleague and a lot of feelings start to work that make you think about how annoying that colleague actually is.

The connection between feelings, emotions and thoughts is not so clear and linear in every situation. The previous examples, however, indicate the point: namely that emotions are indeed capable of causing changes in the body.

When someone is chronically depressed, angry or anxious (and therefore constantly experiences that particular emotion), the feelings and psychological effects in the body will also be chronically noticeable. This can then lead to health problems.

Scientific evidence

Kresser emphasizes that not enough research has yet been done into the relationship between (for example) trauma in childhood and health problems in later life. He does say it is likely that strong emotions can cause a long-lasting change in the body.

What can be scientifically substantiated is the result of traumatic and / or very emotional experiences of pregnant women. The hormone production of the (still unborn) child can be affected by something traumatic experienced by the mother for the rest of his or her life.

Science does not refer to this as a disturbed emotion or trauma in the body. Still, according to Kresser, it is possible to look at it that way: an emotional, traumatic event can have a lifelong impact on you.


Kun je ziek worden van je emoties?

TEKST ELINE HOFFMAN

Wanneer iemand ziek is of in een genezingsproces zit, ligt het voor de hand om te focussen op lichamelijke factoren als voeding, beweging en slaap. Chris Kresser is een wereldwijd bekende expert in (voorvaderlijke) geneeskunde, de voedingsleer Paleo en spirituele gezondheid. Hij stelt dat de rol van emoties op de gezondheid onwijs belangrijk is: emotionele factoren zijn soms zelfs belangrijker dan lichamelijke aspecten.

‘Is het mogelijk dat je emotionele bagage – zoals ontwikkelingen in je kindertijd en heftige gebeurtenissen in je leven – een oorzaak vormt voor het ontwikkelen van ziektes?’ Deze vraag kreeg Kresser gesteld in één van zijn podcasts.

Ja, is (kort gezegd) zijn antwoord. Hoe zit dat dan?

Het verband tussen emotie en ziekte

We kunnen er niet omheen dat voeding, beweging en slaap belangrijke factoren zijn als het om gezondheid gaat. Deze onderwerpen zijn relatief gemakkelijk te onderzoeken en het is in theorie niet heel moeilijk om eet-, bewegings- en slaapgewoontes te veranderen, zonder dat je daar als persoon drastisch voor hoeft te veranderen. Volgens Kresser ligt de focus bij gezondheidsproblemen daarom vooral op lichamelijke aspecten. Hier valt sneller ´winst’ te behalen.

Maar daarnaast spelen levensstijl, gedrag, emoties, psychologische en sprituele factoren een cruciale rol in de gezondheid volgens Kresser. Hij noemt deze factoren in sommige situaties zelfs belangrijker dan de lichamelijke aspecten.

De grote invloed van emoties op gezondheid is niet nieuw. In de Chinese gezondheidsleer wordt al duizenden jaren uitgegaan van een verbinding tussen een orgaan en een bepaalde emotie. De Chinezen associeren de nieren met angst, de lever met agressie en de milt met piekeren en overthinking. Het idee is dat wanneer je teveel van een bepaalde emotie voelt, er schade wordt toegebracht aan het bijbehorende orgaan.

Ook in de westerse geneeskunde bestaan verbanden tussen emoties en ziekte. Een bekend voorbeeld is stress, waarbij emoties als verdriet, boosheid, angst, frustratie en (over)bezorgdheid kunnen zorgen voor lichamelijke klachten.

De connectie tussen emoties, gevoelens en gedachtes

Maar dan nu de vraag: kunnen emoties er daadwerkelijk voor zorgen dat iemand ziek wordt? Om die vraag te beantwoorden zoomt Kresser eerst verder in op de definitie van het woord emotie.

Volgens het woordenboek is een emotie een natuurlijk instinct dat aangedreven wordt door omstandigheden, humeur en/of een bepaalde relatie. Emoties zijn gekoppeld aan gevoelens in het lichaam. Zo kan een emotie voorafgaan aan bepaalde gevoelens. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als iemand met een grote angst voor slangen een slang ziet. Er gaan een heleboel angstgerelateerde gevoelens aan het werk in het lichaam van die persoon waardoor de hartslag omhoog gaat en de spieren worden aangespannen.

Soms werkt het andersom: dan gaat er een bepaald gevoel vooraf aan emoties en gedachtes. Bijvoorbeeld wanneer je collega een heel sterke geur bij zich draagt waar jij misselijk van wordt. Je ervaart een ziek gevoel in je lichaam, vervolgens voel je boosheid opkomen tegenover die collega en gaan er een heleboel gevoelens aan het werk die jou op gedachten brengen over hoe irritant die collega eigenlijk wel niet is.

De connectie tussen gevoelens, emoties en gedachtes is niet in elke situatie zo duidelijk en lineair. Voorgaande voorbeelden geven echter wel aan waar het om gaat: namelijk dat emoties wel degelijk in staat zijn om veranderingen in het lichaam te veroorzaken.

Wanneer iemand chronisch somber, boos of angstig is (en dus continu die bepaalde emotie ervaart) zullen de gevoelens en psychologische effecten in het lichaam ook chronisch merkbaar zijn. Dit kan dan leiden tot gezondheidsproblemen.

Wetenschappelijk bewijs

Kresser benadrukt dat er nog niet voldoende onderzoek is gedaan naar het verband tussen (bijvoorbeeld) trauma’s in de kindertijd en gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Wel noemt hij het aannemelijk dat sterke emoties kunnen zorgen voor een langdurige verandering in het lichaam.

Wat wel wetenschappelijk onderbouwd kan worden is het gevolg van traumatische en/of zeer emotionele ervaringen van zwangere vrouwen. De hormoonproductie van het (nog ongeboren) kind kan door iets traumatisch, meegemaakt door de moeder, voor de rest van zijn of haar leven beïnvloed worden.

De wetenschap benoemt dit gegeven weliswaar niet als verstoorde emotie of een trauma in het lichaam. Toch is het volgens Kresser mogelijk om er op die manier naar te kijken: een emotionele, traumatische gebeurtenis kan dus levenslang impact op je hebben.

Happinez magazine


About the Contributor

Francis van Schaik

Mrs Francis van Schaik is a coach of children and also a student of human relationships with nature, the world and Reality. She is a regular contributor to our online magazine. Francis is the contributing editor of this page.

Francis van Schaik is een coach van jongeren en ook een student van menselijke relaties met de natuur, de wereld en de Waarheid. Ze levert regelmatig bijdragen aan ons online magazine. Francis is de bijdragende redacteur van deze pagina.