Verdwaalde Gedachten

[Scroll down for the English Version]

De kracht van woorden:

hoe ondersteun je jezelf ermee?

TEKST : FABIENNE PETERS

Woorden kunnen onder je huid zitten. Een opmerking kan je hoofd nachtenlang overuren laten maken. Maar lieve woorden kunnen je huid ook doen gloeien, en aan die woorden kun je soms nog jarenlang terugdenken. Woorden hebben een enorme kracht.

Het woord ‘fantastisch’ kan bijvoorbeeld een sombere sfeer in één klap positiever maken. En een negatieve gedachte over jezelf laat je hoofd en schouders letterlijk hangen. Je kent misschien het experiment dat de invloed van woorden op planten laat zien: als je een plant vertelt dat die niks waard is, sterft hij. Fluister je hem positieve woorden toe, groeit hij als kool.

Wetenschapper Emoto deed uitgebreid onderzoek naar een vergelijkbaar effect van woorden op water, waar wij voor 70% uit bestaan. Ontdek in dit artikel hoe jij je woorden zo kunt inzetten dat je jezelf ermee ondersteunt.

1 Spanning en onzekerheid: verhoog je energie

Onze energie strekt tot ver buiten ons lichaam en is dus vatbaar voor veel meer dan ons tastbaar beïnvloedt: woorden bijvoorbeeld, gezegd of ongezegd. Als jij alleen al over jezelf dénkt dat je iets niet kunt of verdient, dan heeft dat zijn uitwerking op jouw energie. Je kunt spontaan moe of zelfs ziek worden. Juist op momenten van onzekerheid (eerste date, optreden, sollicitatiegesprek) is het essentieel dat je jezelf ondersteunt met positieve woorden om je energie te verhogen. Schrijf voor jezelf op wat jou zo leuk en getalenteerd maakt en lees het hardop aan jezelf voor. En nee, dat is niet lastig of arrogant om over jezelf te zeggen, want als je er niet (stiekem) van overtuigd was, zou je die spannende stappen niet zetten.

2 Ongezouten mening: zoom even uit

Stel, je komt in een situatie die om wat voor reden dan ook een negatieve uitwerking op je heeft. Dat wil je misschien van je af praten of schelden, maar het enige wat je daarmee doet, is je eigen energie naar beneden brengen. Dit betekent niet dat je als een unicorn met een roze zonnebril op door het leven hoeft te gaan, maar wat je wel kunt doen, is azijn met honing vermengen. Duurde een lezing te lang en was het saai? Focus je op een lekkere kop koffie op het station. Maakt je vriendin een opmerking die je raakt? Benoem het meteen of stap even uit de situatie. Verleg eerst je focus en ga daarna na wat de situatie met je doet. Dit doe je niet voor de goede vrede, dit doe je voor je eigen welzijn.

3 Roddelen en cynisme: zet je harnas af

Sommige dingen zijn heel erg vervelend (en daar kun je legio andere woorden gebruiken). Maar hoe zwaarder je iets benoemt, hoe erger het wordt. Sommige situaties zijn zoals ze zijn; daar moet je het mee doen. En datzelfde geldt voor mensen. De neiging om te roddelen en te klagen, is zo aanlokkelijk – en het kan op zijn tijd ook geen kwaad -, maar realiseer je wel dat je daardoor in een loop terecht komt. Dus: maak dingen bespreekbaar, doorvoel het en haal de lading er vanaf. Heeft je schoonmoeder weer iets onaardigs over je gezegd? Dat komt binnen, hoe vaak het ook al gebeurd is. Láát het binnenkomen. Cynisme en roddelen zijn een harnas. Niks mis mee, maar op momenten van geraaktheid is er maar één ding essentieel: help jezelf. Wees lief voor jezelf en omring je vooral met mensen die jou zien en accepteren.


ENGLISH VERSION 

Words can be under your skin. A comment can make your head work overtime for nights on end. But sweet words can also make your skin glow, and those words can sometimes be remembered for years to come. Words have tremendous power.

For example, the word “fantastic” can instantly make a gloomy mood more positive. And a negative thought about yourself literally makes your head and shoulders hang. You may be familiar with the experiment that shows the influence of words on plants: if you tell a plant that it is worthless, it dies. When you whisper positive words to him, he grows like wildfire.

Scientist Emoto conducted extensive research into a similar effect of words on water, of which we consist of 70%. Discover in this article how you can use your words in such a way that you support yourself with them.

1 Tension and uncertainty: increase your energy
Our energy extends far beyond our body and is thus susceptible to much more than it affects us tangibly: words, say, said or unsaid. If you just think about yourself that you cannot or do not deserve something, it has an effect on your energy. You can get tired or even sick spontaneously. Especially at times of uncertainty (first date, performance, job interview) it is essential that you support yourself with positive words to increase your energy. Write down for yourself what makes you so fun and talented and read it aloud to yourself. And no, that is not difficult or arrogant to say about yourself, because if you were not (secretly) convinced of it, you would not take those exciting steps.

2 Unvarnished opinion: zoom out
Suppose you find yourself in a situation that for whatever reason has a negative effect on you. You may want to talk or scold that, but all you do with that is lower your own energy. This doesn’t mean that you have to live like a unicorn wearing pink sunglasses, but what you can do is mix vinegar with honey. Did a lecture take too long and was it boring? Focus on a nice cup of coffee at the station. Is your girlfriend making a comment that moves you? Mention it immediately or step out of the situation. First shift your focus and then consider what the situation does to you. You do not do this for the good peace, you do this for your own well-being.

Gossip and cynicism: take off your armor
Some things are very annoying (and you can use many other words). But the heavier you name something, the worse it gets. Some situations are as they are; you have to make do with that. And the same goes for humans. The tendency to gossip and complain is so enticing – and it doesn’t hurt at times – but realize that it will get you into a loop. So: make things negotiable, feel it through and take the load off. Did your mother-in-law say anything unkind about you again? That comes in no matter how many times it has happened. Let it come in. Cynicism and gossip are armor. Nothing wrong with that, but at times of concern, only one thing is essential: help yourself. Be kind to yourself and especially surround yourself with people who see and accept you.


Francis van Schaik

is de bijdragende redacteur van deze pagina.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *