Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie

SWAMI SHIVANANDA AND DIVINE MOTHER

 

Swami  Shivananda (1854 – 1934)

His devotees refer to him as Mahapurush Maharaj (Great Soul). He was a direct  disciple of Ramakrishna and the second President of Ramakrishna Math and Mission.  He laid the foundation stone of Sri Ramakrishna Temple at Belur Math.

Kali Puja was  celebrated on November 14th. For this occasion follows an fragment about Mother Kali from the above-mentioned book.

Today, shortly before noon, Shibu Dada (Sri Ramakrishna’s nephew) arrived from Dakshineswar. He gave Mahapurushji some prasada and vermilion that had been offered to Mother Kali. In the afternoon, after his rest, Shibu Dada came to see Mahapurushji again. Mahapurushji asked him to sit down and said: ‘Yesterday, I was thinking a great deal about you. While thinking about Dakshineswar I was reminded of you. You perform the Mother’s worship with so much devotion; that is why you were specially in my thoughts.’

Shiba Dada: ‘That’s it. It is you who attracted me here. You have drawn me here.’

Mahapurushji: ‘Dada, you certainly do the worship of the Mother with great devotion. Without devotion and faith, worship is meaningless. It is faith and devotion that make the earthen image living and conscious. Don’t you see that it was the Master’s devotion that awakened the Mother at Dakshineswar? Temples with images of Mother Kali installed in them are plentiful; but is the Mother’s presence vividly felt in all those temples? If you, too, perform the Mother’s worship with great devotion, She will remain awake there. You belong to the same family in which Sri Ramakrishna was born; you cannot be slighted! In your veins flows the blood of Sri Ramakrishna. The Mother is specially gracious to you. Mother Kali at Dakshineswar is very much awake. There is a special presence of the Mother there.’

Shibu Dada: ‘Through your blessings and the grace of the Mother I understand that a little. When I first started performing worship I was somewhat afraid, because I knew very little about worship. I didn’t know the details of worship, after praying to the Mother I woudl distinctly hear a voice saying: ‘Do this after that. Now perform the worship of the divine Manifestation of the Mother.’ In this way someone would tell me everything. I would hear the voice so distinctly that I would look around to see where the voice came from and who it was that spoke.’

Mahapurushji: ‘That’s it! You won’t find anywhere another image more awake than that of the Mother Kali at Dakshineswar. The Master, by his devotion, made the Mother come to life. You have seen the drama of the Master’s life, Dada. Whenever you perform the worship, try to feel that the Mother is living.’

Dakshineswar, the centre of Ramakrishna’s Sadhana

Shibu Dada: ‘I have had ample proof of that. When I started worship as a boy, I used to tell Mother before I would go to sleep every night: ‘Mother, I am going to bed and shall fall asleep very soon. Who knows if I shall wake up early in the morning? Please wake me up in time for the worship at dawn.’ Invariably, the Mother would wake me up every morning by ginving me a push and saying: ‘Get up: It is time for the worship at dawn.’ How many more things the Mother has revealed to me!’

After a long conversation like this Shibu Dada saluted Mahapurushji and left for Dakshineswar. After he had left, Mahapurushji remarked: ‘Ah, how guileless Shibu Dada is! The Mother is very gracious to him. She reveals Herself in a guileless heart.’

For seekers of God

[Spiritual talks of Mahapurush Shivananda]

[pp. 91 – 92]


Shivananda en Moeder Kali

 

Dakshineswar, de veranda naast Sri Ramakrishna’s kamer. Hij heeft hier duizend keer gelopen in verschillende spirituele staten.

Swami Shivananda (1854 – 1934)

Door zijn toegewijden ook Mahapurush Maharaj (Grote Ziel) genoemd,  Hij was een rechtstreekse discipel van Ramakrishna en de tweede president van de Ramakrishna Orde en Missie. Hij heeft de eerste steen van de Ramakrishna tempel in Belur Math gelegd.

Op 14 november a.s. wordt Kali Puja gevierd.

Hierbij aansluitend volgt hieronder een fragment uit bovengenoemd boek (41, blz. 91 – 92) over Moeder Kali:

Vandaag, kort voor het middaguur kwam Shibu Dada (Sri Ramakrishna’s neef) uit Dakshineswar aan. Hij gaf Mahapurushji wat prasad en vermiljoen die aan Moeder Kali waren geofferd. Na even gerust te hebben, kwam Shibu Dada in de namiddag weer terug. Mahapurushji vroeg hem om te gaan zitten en zei: “Gisteren heb ik veel aan je gedacht. Doordat ik dacht aan Dakshineswar, werd ik herinnerd aan jou. Jij voert de aanbidding van de Moeder met zoveel toewijding uit; dat is waarom jij speciaal in mijn gedachten kwam.

Shiba Dada zei: “Dat is het! Het was jíj  die mij aantrok om hiernaartoe te komen.”

Mahapurushji: “Dada, jij aanbidt de Moeder zeker met grote toewijding. Zonder toewijding en geloof is aanbidding zinloos. Het zijn geloof en aanbidding die het beeld van klei levend en bewust maken. Zie je niet dat het de toewijding van de Meester was die de Moeder in Dakshineswar deed ontwaken? Er zijn meer dan genoeg tempels met beelden van Moeder Kali, maar wordt de levende aanwezigheid van de Moeder ook echt gevoeld in deze tempels? Als jij ook de aanbidding van de Moeder met grote toewijding verricht, dan zal Zij daar ook ontwaken. Jij behoort tot dezelfde familie waarin Sri Ramakrishna is geboren. Dat moet je niet geringschatten! In jouw aderen stroomt hetzelfde bloed als dat van Sri Ramakrishna. De Moeder is je bijzonder genadig. Moeder Kali in Dakshineswar is heel erg wakker. Er is daar een speciale aanwezigheid van de Moeder.

Swami Shivananda

Shibu Dada zei: “Door jouw zegeningen en de genade van de Moeder begrijp ik dat een beetje. Toen ik voor het eerst met aanbidding begon, was ik een beetje huiverig om dat te doen, omdat ik er weinig van wist. Ik kende de details van de rituele aanbidding niet, maar na het gebed tot de Moeder, hoorde ik duidelijk een stem die zei: ‘Doe nu dit en dan dat. Voer nu de aanbidding van de heilige Manifestatie van de Moeder uit.’ Zo werd mij alles verteld. Ik hoorde de stem zo duidelijk dat ik rond keek om te zien waar de stem vandaan kwam en wie het was die tot mij sprak.”

Mahapurushji: “Dat is het! Je zult nergens een ander beeld vinden dat zo wakker is als dat van Moeder Kali in Dakshineswar. De Meester bracht door zijn toewijding het beeld van de Moeder tot leven. Je hebt het drama van het leven van de Meester gezien, Dada. Probeer bij elke aanbidding te voelen dat de Moeder leeft.”

Shibu Dada: “Ik heb daar overvloedig bewijs voor gekregen. Toen ik als jongen begon met de aanbidding, vertelde ik de Moeder voordat ik ging slapen altijd: ‘Moeder, ik ga naar bed en zal heel snel in slaap vallen. Wie weet of ik morgenochtend vroeg wakker zal worden? Maak me alsjeblieft wakker voor de aanbidding bij zonsopgang.’ Steevast maakte de Moeder mij iedere morgen wakker door mij een duwtje te geven en te zeggen: ‘Sta op: het is tijd voor de aanbidding bij zonsopgang.’ Hoeveel meer heeft de Moeder mij onthuld!”

Na dit lange gesprek nam Shibu Dada afscheid van Mahapurushji en vertrok weer naar Dakshineswar. Nadat hij was vertrokken, merkte Mahapurushji op: “Ach, hoe argeloos is Shibu Dada! De moeder is hem zeer genadig. Ze onthult zichzelf in een argeloos hart. “


About the Author

Mrs Henny Boer

is a Vedanta Activist and student. She has been to India to study philosophy and has been a spiritual seeker since many years. VedantaVani will be getting enriched by her regular contributions.

Mev Henny Boer is een Vedanta-activist en student. Ze is in India geweest om filosofie te studeren, en is al jaren een spirituele zoeker. VedantaVani zal worden verrijkt door haar regelmatige bijdragen.


Previous Article                                                                                                                                 Next Article