Spiritual Instructions

Spiritual Instructions

There is no freedom, no respite, until you have done your duties. That which you have given up without performing will be waiting for you. Only to appear again. You cannot save yourself by flight.  Aspire after higher things, but never shirk the present duties. You canot come to the next stage without performing the duties of the previous one.  Do your duties in the world but think of God all the while. [Swami Turiyananda]

You should not give up your duties. The individual must work here because he or she is not all perfect. Even if you do not want to work, hunger will make you work. So do not give way to laziness. Do not think that rest of the body is rest of the Self; the ego is naturally restless and its place is to work. Therefore you must not neglect your duties. A lazy person never attains anything. [Swami Ramakrishnananda]

As long as creation lasts duties and responsibilities will exist. But in the midst of all these you will have to make a little time to call upon the Lord in seclusion. Otherwise you will come to grief. There is not so much danger if you can hold on to God…. With one hand hold constantly to his lotus feet, and with the other perform the duties of the world. When all your duties are over, you should hug the lotus of God to your heart with both hands. [Swami Shivananda]

Duty should not be despised. We must indeed work, but ever remember that duty is not the end, and also recognize that the conception of duty varies according to nationality and creed. The highest point of duty is reached when we recognize the truth and justice of the customs  of those around us, among whom we are placed, and suit ourselves to them, rather than try to make their customs subservient to our own.  [Swami Saradananda]

That which  makes us forget our own self or our own life is true love and beyond duty. Or rather it is the fulfillment of the highest duty and must therefore bring freedom. [Swami Abhedananda]


Spirituele Instructies

Er is geen vrijheid, geen uitstel, totdat je je plichten hebt gedaan. Dat wat je hebt opgegeven zonder te presteren, wacht op je. Alleen om weer te verschijnen. Je kunt jezelf niet redden door te vliegen. Streef naar hogere dingen, maar ontwijk nooit de huidige plichten. Je kunt niet naar de volgende fase komen zonder de taken van de vorige te vervullen. Doe je plichten in de wereld, maar denk de hele tijd aan God. [Swami Turiyananda]

Je moet je taken niet opgeven. Het individu moet hier werken omdat hij of zij niet helemaal perfect is. Zelfs als je niet wilt werken, zal honger je laten werken. Geef dus niet toe aan luiheid. Denk niet dat de rest van het lichaam rust is van het Zelf; het ego is van nature rusteloos en zijn plaats is om te werken. Daarom mag u uw plichten niet verwaarlozen. Een lui persoon bereikt nooit iets. [Swami Ramakrishnananda]

Zolang de schepping duurt, zullen plichten en verantwoordelijkheden bestaan. Maar te midden van dit alles zul je wat tijd moeten vrijmaken om de Heer in afzondering aan te roepen. Anders krijg je verdriet. Er is niet zo veel gevaar als je God kunt vasthouden… Met de ene hand constant aan zijn lotusvoeten vasthouden en met de andere de plichten van de wereld vervullen. Als al je plichten voorbij zijn, moet je de lotus van God met beide handen aan je hart omhelzen. [Swami Shivananda]

Plicht mag niet worden veracht. We moeten inderdaad werken, maar onthoud altijd dat plicht niet het einde is, en we erkennen ook dat de opvatting van plicht varieert naar gelang van nationaliteit en geloofsovertuiging. Het hoogste punt van onze plicht wordt bereikt wanneer we de waarheid en rechtvaardigheid erkennen van de gebruiken van de mensen om ons heen, waaronder wij geplaatst zijn, en ons aan hen aanpassen, in plaats van te proberen hun gebruiken ondergeschikt te maken aan de onze. [Swami Saradananda]

Dat wat ons ons eigen zelf of ons eigen leven doet vergeten, is ware liefde en meer dan plicht. Of liever gezegd, het is de vervulling van de hoogste plicht en moet daarom vrijheid brengen. [Swami Abhedananda]