Overdenkingen

Is er een Hemel?

Where do we go after death? Is Time an arrow, going straight forward, or is it cyclic? What is this concept of heaven and hell, which different religions, especially Christianity, promote? You find answers to these questions, given by a scholar who has thoroughly studied different religions and Vedanta for years. Please scroll down for the English Translation. Mr Corné van Nijhuis  shall be happy to answer your questions, if any.

_______

Is er een Hemel?

Corné van Nijhuis

“We can’t grasp heaven until we release our grip on earth.”

(Danny L Deaubé)

 

Zoals ik eerder heb geschreven heb ik een ‘klassiek Nederlandse opvoeding’ genoten in een niet al te groot dorp op de Veluwe. Opgegroeid in de jaren ’60/’70 van de vorige eeuw betekende dat een Christelijke school en bijbehorende opvoeding. Daarmee werd het ‘klassiek’ Christelijke wereldbeeld mij met de paplepel ingegoten:

  • een God die de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen
  • de mens die belast met de erfzonde zijn leven leidt
  • de verlosser Jezus Christus die voor de mens is gestorven, zodat hun zonden vergeven zijn
  • de belofte van Christus dat hij na zijn verrijzenis zal terugkomen op de ‘Dag des Oordeels’, als de definitieve openbaring van God aan de mensheid
  • een hel voor degenen die het plaatsvervangend lijden van Christus verwerpen en om die reden  in ‘Het laatste Oordeel’ veroordeeld worden.  Zij zullen zelf dit lijden moeten ondergaan. Daar zullen zij voor altijd van God gescheiden zijn.
  • maar …… een verblijf in de hemel, waar het kwaad en ziekte en dood niet meer bestaan, naast God, voor degenen die in Christus geloven.
Gustave Doré, “De Hemmel”

Maar bestaat die hemel eigenlijk wel? Volgens de Christelijke leer is de hemel een fysieke, zichtbare ruimte boven de aarde. Het is bovendien de plek waar God woont. In Genesis 1:6 staat: ’God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel.’ De hemel is dus volgens de Bijbel een fysieke ruimte, los van de aarde. Jezus spreekt over de hemel als de troon van God en ‘Onze Vader in de hemel’ (Matteüs 5:34 en 6:9). De Hemel is ook een plek waar eeuwige redding, vrede en geluk is. Mensen die in God geloven en gered worden, wonen na hun dood in de hemel. De hemel heeft dan als betekenis ‘het hierna-maals’, het leven na de dood. In de hemel wonen de mensen in de nabijheid en in gemeenschap met God.

Michelangelo, “Il Giudizio Universale”

Voor mij persoonlijk is het echter moeilijk te accepteren dat de hemel een fysieke plaats is waar God verblijft en waar slechts mensen kunnen komen die in Christus geloven. De gedachte is voor mij ook te simplistisch en tegelijk ook te onrechtvaardig. Te simplistisch omdat ik de essentie van het leven ervaar als iets metafysisch in plaats van iets fysisch. Wij zijn in essentie een spiritueel wezen dat zich op aarde slechts kan manifesteren in een menselijk lichaam. Te onrechtvaardig omdat degenen die niet met het Christelijk geloof in aanraking komen in hun leven bij voorbaat uitgesloten zouden zijn om de hemel te bereiken.

Vanuit de gedachte dat de essentie van het bestaan metafysisch van aard is en het hemelse zich slechts kan verenigen met rechtvaardigheid, kan een hemel niets anders zijn dan een sfeer of toestand waar onze spirituele essentie het goede of anders gezegd pure liefde ervaart. En dat daarentegen de hel de sfeer is waar onze spirituele essentie het kwade ervaart.

Francesco Botticini, “L’Assunzione della Vergine”

Aanvullend hierop speelt het tijdsconcept een rol. Vanuit het Christelijke (westerse) wereldbeeld, waarin de tijd iets lineairs is, bestaat er een absoluut begin en absoluut einde der tijden. In dat perspectief zijn zowel de hemel als de hel een eindbestemming. In mijn visie is het concept tijd, binnen deze ruimte-tijd dimensie, een cyclisch concept. Daarmee zijn beide sferen een fase in de cyclus van tijd. Fasen die afhankelijk van vele factoren een verschillend verloop kunnen hebben voor iedere mens, maar hoe dan ook slechts een fase zijn en geen eindbestemming. Een fase waarin de ervaringen in de voorgaande fase worden verwerkt. Deze fase kan voor de een hels en voor de ander hemels ervaren worden.

Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met mijn persoonlijke perspectief op dit eeuwenoude vraagstuk. Hoe zie jij het?

 


ENGLISH VERSION

Is there a Heaven?

“We can’t grasp heaven until we release our grip on earth.”
(Danny L Deaubé)

As I wrote in my previous articles, I enjoyed a “classic Dutch upbringing” in a not too big village on the Veluwe [a renowned tourist region in Gelderland State of Holland]. Growing up in the 60s / 70s of the last century meant a Christian school and education. With that, the “classic” Christian worldview was brought to me:
• A God who created man in his image
• The person who leads his life which is owing to original sin
• The Savior Jesus Christ who died for mankind so that their sins are forgiven
• Christ’s promise that after his resurrection he will return on the ‘Day of Judgment’, as the final revelation of God to humankind.
• Hell for those who reject the vicarious suffering of Christ and are therefore condemned in “The Last Judgment.” They themselves will have to undergo this suffering. There they will be separated from God forever.
• but …… a stay in heaven, where evil and sickness and death no longer exist, next to God, for those who believe in Christ.

But does that heaven actually exist? According to Christian teachings, heaven is a physical, visible space above the earth. It is also the place where God lives. Genesis 1: 6 says, “God made the canopy and divided the water under the canopy from the water above. He called the vault heaven.” Thus, according to the Bible, heaven is a physical space, separate from the earth. Jesus speaks of heaven as the throne of God and “Our Father in Heaven” (Matthew 5:34 and 6: 9). Heaven is also a place where there is eternal salvation, peace and happiness. People who believe in God and are saved live in heaven after death. Heaven then has the meaning “the hereafter”, life after death. In heaven people dwell near and in communion with God.

However, it is difficult for me personally to accept that Heaven is a physical place where God resides and where only people who believe in Christ can come. The thought is also too simplistic for me and at the same time too unjust. Too simplistic because I experience the essence of life as something metaphysical instead of something physical. We are essentially a spiritual being that can only manifest on Earth in a human body. Too unjust because those who do not come into contact with the Christian faith would be precluded in their lives from reaching heaven.

Thinking that the essence of existence is metaphysical in nature and the celestial can only unite with justice, a heaven can be nothing but a sphere or condition where our spiritual essence experiences the good, or in other words pure love. And that, on the other hand, hell is the sphere where our spiritual essence experiences evil.

In addition to this, the time concept plays a role. From the Christian (Western) worldview, in which time is something linear, there is an absolute beginning and an absolute end of times. In that perspective, both heaven and hell are final destinations. In my view, the concept of time, within this space-time dimension, is a cyclical concept. Both spheres are thus a phase in the cycle of time. Phases that, depending on many factors, can have a different course for each person, but in any case are only one phase and not a final destination. A phase in which the experiences in the previous phase are processed. This phase can be hellish for some and heavenly for others.

I hope I have been able to inspire you with my personal perspective on this age-old issue. How do you see it?

 


Dhr Corné van Nijhuis is de Bijdragende Redacteur van deze sectie.

Dit deel is het filosofische deel. Het thema zelf is moeilijk. We vragen u om deel te nemen en uw mening te geven in het commentaargedeelte.