Overdenkingen

Scroll Down for the English Version

Wat is mijn mijn ware zelf?

 

Corné van Nijhuis

 

Tja…….. daar is hij dan ….. de million $ question:’ wat is mijn ware zijn’, of ‘wie ben ik’? En natuurlijk is er het antwoord: ‘Tat Tvam Asi’ of ‘Thou-art-that’, die uitdrukking geeft aan het inzicht dat het individuele zelf (jiva) dat verschijnt als een afzonderlijk bestaan, in wezen (Atman), deel uitmaakt en de manifestatie is van het geheel (Brahman). Maar dat is toch iets wat voor velen en in zekere zin ook voor mij, een abstractie blijft. En daarom dacht ik dat het misschien aardig zou zijn om eens zelf mijn beschouwing daarop te geven. Wat mij daar bij bleek te helpen was het werken met metaforen en een visualisering.

Vanuit mijn visie op “het bestaan’ is onze ware aard bewustzijn en hebben we onze identiteit verward met ons ego, ons lichaam en/of onze denkvermogen. Terwijl ons ware zelf de enige realiteit is die aan alles ten grondslag ligt. We zijn ons niet bewust van dit zuivere bewustzijn, omdat onze denkgeest zo afgeleid is dat we constant denken en we het vermogen hebben verloren om gewoon in onze essentie te zijn en te rusten, zonder door gedachten gestoord te worden. 

Als we tot onze ware aard willen komen, het bewustzijn dat wij zijn, hebben we meer nodig dan intellectueel begrip ervan. We moeten het direct ervaren. En dit kan alleen in stilte worden gedaan, als de denkgeest gestild is. Net zoals je niet door het wateroppervlak kunt kijken als het wordt verstoord door rimpelingen of golven. Je kunt niet dieper in je wezen kijken als de denkgeest wordt verstoord door gedachten. We moeten onze denkgeest tot rust brengen en onszelf toestaan ​​te rusten in mentale stilte. Alleen dan wordt onze ware aard onthuld: het bewustzijn dat onder de gedachten ligt, onder de woorden, de angsten en de verhalen die we onszelf vertellen. We zijn niet ons lichaam, niet onze geest, niet onze naam, onze carrière, onze prestaties, de rollen die in je leven vervult, je opleiding, je zelfbeeld of wat iemand anders van je denkt. Dit zijn allemaal dingen waarmee onze identiteit verward is geraakt. 

Je bent puur bewustzijn. Jij bent de getuige van alles. De ziener die niet kan worden gezien. De luisteraar die niet kan worden gehoord. De sensor die niet kan worden gedetecteerd. Net zoals vuur zichzelf niet kan verbranden en het mes dat zichzelf niet kan snijden, kan jij als bewustzijn je niet bewust zijn van jezelf, want je bent het bewustzijn zelf. Degene die altijd observeert. Het subject dat objecten waarneemt. En deze observerende aanwezigheid is essentieel voor het bestaan ​​van alles. Denk er eens over na: hoe kan er iets bestaan ​​zonder dat iemand het ervaart? Wie zou weten dat het bestond. 

Als een boom in een bos omvalt 

en er is niemand in de buurt om het te horen, 

maakt het dan geluid?

Jij bent het essentiële ingrediënt in het leven. Degene die de wereld in vorm brengt. Jij bent de vormloze aanwezigheid waarin alles bestaat. 

Een quantum particle verkeert in superpositie 

tot het moment waarop het wordt waargenomen. 

Dit pure bewustzijn is de ware aard van jou, van je familieleden, van je vrienden en van je huisdieren. Elk levend wezen heeft dit bewustzijn als essentie. Dit is de onveranderlijke realiteit die aan de bron van alle levens ligt. Dit pure bewustzijn kan worden gezien als een spiegel, die elk beeld erin weerkaatst, maar nooit wordt beïnvloed door de reflecties ervan. Zo ook weerspiegelt ons bewustzijn al onze ervaringen, maar blijft het er zelf onaangeroerd door. We hebben onze identiteit aangezien voor de reflecties in de spiegel. Maar als we onze ware aard kunnen realiseren, als een spiegel die reflecteert, kunnen we vrijheid en vrede vinden.

Ik heb lang gezocht naar een uitbeelding/figuur, anders dan een metafoor, dat voor mij uitdrukking geeft aan wat het ware zelf is. Ik heb dit recent ‘gevonden’ in bovenstaande figuur. De zwarte (bijna volledige) schijven zijn ons lichaam. De zwarte (bijna) driehoek is onze denkgeest. Het universele bewustzijn is het totale vlak met geblokte arcering. Ons zelfbeeld is de ‘impliciete’ driehoek in het midden. Dit zelfbeeld wordt echter door ons lichaam en denkgeest gecreëerd en tegelijk ook beperkt en is door het bestaan van deze beperkingen schijnbaar afgescheiden. De uitdaging is om deze illusie, of wel ons beperkte zelfbeeld als gevolg van onze beperkingen, van ons af te werpen en te zijn wat we in essentie zijn. 

Ik hoop dat deze beschouwing je mag helpen op jouw pad naar de waarheid. 

Good vibes!


ENGLISH VERSION

What is my True Self?

 

Well …… .. there he is… .. the million $ question: “what is my true being”, or “who am I”?

And of course there is the answer: ‘Tat Tvam Asi’ or ‘Thou-art-that’, which expresses the understanding that the individual self (jiva) that appears as a separate existence, in essence (Atman), is a part and is the manifestation of the whole (Brahman). But that is something that remains an abstraction for many, and in a sense also for me. And that is why I thought it might be nice to give my own reflection on it. What turned out to help me with this was working with metaphors and visualization.

From my view of “existence” our true nature is consciousness and we have confused our identity with our ego, body and / or mind. While our true self is the only reality that underlies everything. We are not aware of this pure consciousness because our minds are so distracted that we think constantly and we have lost the ability to simply be in our essence and rest without being disturbed by thoughts.

If we want to come to our true nature, the consciousness that we are, we need more than an intellectual understanding of it. We have to experience it immediately. And this can be done in silence only when the mind is still. Just as you cannot see through the surface of the water when it is disturbed by ripples or waves. You cannot look deeper into your being when the mind is disturbed by thoughts. We must still our minds and allow ourselves to rest in mental stillness. Only then will our true nature be revealed: the consciousness that lies beneath the thoughts, under the words, the fears, and the stories we tell ourselves. We are not our body, not our mind, not our name, our career, our achievements, the roles that you fulfill in your life, your education, your self-image or what anyone else thinks of you. These are all things that have confused our identity.

You are pure consciousness. You are the witness of everything. The seer who cannot be seen. The listener who cannot be heard. The sensor that cannot be detected. Just as fire cannot burn itself and the knife that cannot cut itself, you as consciousness cannot be aware of yourself, for you are consciousness itself. The one who always observes. The subject who perceives objects. And this observational presence is essential to the existence of everything. Think about it: how can something exist without someone experiencing it? Who would know it existed.

When a tree falls in a forest

and there’s no one around to hear it

does it make a noise?

You are the essential ingredient in life. The one who shapes the world. You are the formless presence in which everything exists.

A quantum particle is in superposition

until the moment it is perceived.

This pure consciousness is the true nature of you, your family members, your friends and your pets. Every living being has this consciousness as its essence. This is the immutable reality that is the source of all lives. This pure consciousness can be seen as a mirror, reflecting every image in it, but never being affected by its reflections. Likewise, our consciousness reflects all of our experiences, but remains untouched by them. We have mistaken our identity for the reflections in the mirror. But if we can realize our true nature, like a mirror that reflects, we can find freedom and peace.

 

I have long searched for a representation / figure, other than a metaphor, that for me expresses what the true self is. I recently “found” this in the figure above. The black (almost complete) discs are our body. The black (almost) triangle is our mind. The universal consciousness is the total plane with checkered shading. Our self-image is the “implicit” triangle in the center. However, this self-image is created and at the same time limited by our body and mind, and is seemingly separated by the existence of these limitations. The challenge is to throw off this illusion, or our limited self-image as a result of our limitations, and be what we essentially are.

I hope this consideration may help you on your path to the truth.

Good vibes!

 


Dhr Corné van Nijhuis is de Bijdragende Redacteur van deze sectie.

Dit deel is het filosofische deel. Het thema zelf is moeilijk. We vragen u om deel te nemen en uw mening te geven in het commentaargedeelte.