Seeking

What is a Thought?

Corné van Nijhuis

Thoughts come and go, we are all aware of that on a daily basis. We also all experience that thoughts can arise from other thoughts, they can be evoked by perceptions or emotions, but they can also arise (seemingly) without a conscious reason. But what exactly is a thought?

According to Wikipedia, a thought is an idea at a particular time within consciousness. Then of course the question is, what is an idea and how does that manifest itself in consciousness? We can consider an idea as a mental representation or a concept (or set of concepts) with which an interpretation is given to “something”. That “something” is by definition characterized by the fact that it is limited and thus has “form”: it has certain characteristics and others not. So it only exists in the world of duality. But how does the idea or understanding manifest itself in consciousness?

In the (Western) scientific approach a lot of research has been done in this area in recent decades (cognitive neuroscience). It mainly focuses on thinking as a process in which thoughts are central. A recent development in cognitive neuroscientific research is the emergence of advanced imaging techniques (brain imaging) of the brains of living people, such as fMRI (functional magnetic resonance imaging). This makes it possible to investigate functional properties of the human brain. However, the insight that has been gained in this regard does not (yet) go further than the localization of certain (electrical) activities in certain areas in the brain as a result of certain (mainly external) stimuli. Thus, this research only shows mechanically measured electrical effects associated with the phenomenon of thinking as activity. That is not yet the thought itself or it is not yet the manifestation of the thought.

The Vedic scriptures, however, may give a further elaboration here. According to Vedanta, the content of a mental image, such as a thought, is a “movement” in and of consciousness. It has the function of manifesting objects. It is that which makes knowledge possible. It is the connecting link between the knowing subject and the known object. This movement of consciousness is referred to as Vritti, which literally means “vortex” or a circular activity without beginning and end. Vritti can be understood as such as a collective term for every movement in consciousness (mental movement), whereby consciousness is thus the medium for every possible mental content. Viewed in this way, a vritti is a “wave” or “ripple” in the otherwise calm waters of the mind. The scope of the idea is very broad and refers not only to thoughts, perceptions and emotions experienced in a normal waking state, but also to all metaphysical perceptions, such as dreams or perceptions in another state of consciousness. According to Patanjali (The Yoga Sutras) there are five types of mental movements (Vritti):
1. Right Knowledge (Pramana),
2. Incorrect Knowledge (Viparyaya),
3. Imagination or fantasy (Vikalpa),
4. Deep Sleep (Nidra),
5. Memory (Smrti).

According to Advaita Vedanta, all these mental movements and therefore our thoughts are only limiting, applied thought patterns. As such, they are misconceptions that prevent one from seeing the truth about the world and the Self. To see that truth, the mind must be brought to total rest. In “The Yoga Sutras” Patanjali defines Yoga as “citta vritti nirodha”. Citta is the mind, vritti refers to thoughts and nirodha means removal. Yoga calms the mind and frees it from thoughts. Only when the mind has come to complete rest does one experience life as it is: as Reality. When the fluctuations of the mind are completely removed, we are one with everything and everything that is.


Wat is een Gedachte?

Corné van Nijhuis

Gedachten komen en gaan, daar zijn we ons allemaal dagelijks bewust van. Ook ervaren we allemaal dat gedachten kunnen voortkomen uit andere gedachten, ze kunnen worden opgeroepen door waarnemingen of emoties, maar ze kunnen (schijnbaar) ook zonder bewuste aanleiding opkomen. Maar wat is nu eigenlijk een gedachte?

Volgens Wikipedia is een gedachte een denkbeeld op een bepaald moment binnen het bewustzijn. Vervolgens is de vraag dan natuurlijk, wat is een denkbeeld en hoe manifesteert zich dat dan in het bewustzijn? Een denkbeeld kunnen we beschouwen als een mentale voorstelling of een begrip (of geheel van begrippen) waarmee duiding gegeven wordt aan “iets”. Dat “iets” wordt per definitie gekenmerkt door het feit dat het begrensd is en dus “vorm” heeft: het heeft bepaalde kenmerken  wel en andere niet. Het bestaat dus alleen in de wereld van dualiteit. Maar hoe manifesteert het denkbeeld of begrip zich in het bewustzijn? 

In de (westers) wetenschappelijke benadering is op dit vlak de laatste decennia veel onderzoek gedaan (cognitieve neurowetenschap). Daarbij richt het zich vooral op het denken als proces waarin gedachten centraal staan. Een recente ontwikkeling binnen het cognitief neuro-wetenschappelijk onderzoek is het ontstaan van geavanceerde beeldvormingstechnieken (brain imaging) van hersenen van levende mensen, zoals fMRI (functional magnetic resonance imaging). Hiermee is het mogelijk om functionele eigenschappen van het menselijk brein te onderzoeken. Het inzicht dat daarin is verkregen komt echter (nog) niet verder dan het lokaliseren van bepaalde (elektrische) activiteiten op bepaalde gebieden in de hersenen als gevolg van bepaalde (voornamelijk externe) stimuli. Dit onderzoek laat dus slechts mechanisch gemeten elektrische effecten zien die samenhangen met het fenomeen van denken als activiteit. Dat is nog niet de gedachte zelf of wel het is nog niet de manifestatie van de gedachte.  

De Vedische geschriften geven echter hier wellicht een verdere verdieping. Volgens Vedanta is de inhoud van een mentale voorstelling, zoals een gedachte, een ‘beweging’ in en van het bewustzijn.  Het heeft de functie objecten te manifesteren. Het is datgene wat kennis mogelijk maakt. Het is de verbinden schakel tussen het kennende subject en het gekende object. Deze beweging van het bewustzijn wordt aangeduid met Vritti, wat letterlijk “draaikolk” betekent ofwel een circulaire activiteit zonder begin en zonder einde. Vritti kan als zodanig worden opgevat als een verzamelnaam voor elke beweging in het bewustzijn (mentale beweging), waarbij bewustzijn dus het medium is voor elke mogelijke mentale inhoud. Zo bezien is een vritti een “golf” of “rimpeling” in de anders kalme wateren van de geest. De reikwijdte van het idee is zeer breed en verwijst niet alleen naar gedachten, waarnemingen en emoties die worden ervaren in een normale waaktoestand, maar ook naar alle metafysische waarnemingen, zoals dromen of waarnemingen in een andere staat van bewustzijn. Volgens Patanjali (The Yoga Sutras) zijn er vijf soorten mentale bewegingen (Vritti):

  1. Juiste kennis (Pramana),
  2. Onjuiste kennis (Viparyaya),
  3. Verbeelding of fantasie (Vikalpa),
  4. Diepe slaap (Nidra),
  5. Geheugen (Smrti),

Al deze mentale bewegingen en dus ook onze gedachten zijn volgens Advaita Vedanta slechts beperkende, aangewende denkpatronen. Het zijn als zodanig misvattingen die iemand ervan weerhouden de waarheid over de wereld en het Zelf te zien. Om die waarheid te zien moet de denkgeest tot totale rust gebracht worden. In “The Yoga Sutras” definieert Patanjali Yoga als “citta vritti nirodha”. Citta is de geest, vritti verwijst naar gedachten en nirodha betekent verwijdering. Yoga brengt de geest tot rust en bevrijdt hem van gedachten. Alleen als de denkgeest tot volledige rust is gekomen ervaart men het leven zoals het is: als Werkelijkheid. Wanneer de fluctuaties van de geest volledig zijn verwijderd, zijn we één met alles en al wat is. 

 


About the Author

Corné van Nijhuis

Mr Corne van Nijhuis is a scholar, deeply involved in the scientific study of philosophy and spirituality. Having been successful in his field, Mr Corne van Nijhuis has dedicated his time to the study and practice of Vedanta. Readiness to help always, a seeking mind, are some of his outstanding qualities. He has been a regular contributor to this magazine.