Privacy Policy

Your Privacy is our Principal Concern

Who we are

“Vedanta” means that knowledge which liberates us from narrow, limited, sorrowful existence and shows us the way to know our true nature, to know the Divine, to become free. Visit our What is Vedanta? page to know  more. “vani” is “voice”.

Our website  is: https://www.vedantavani.com. Vedanta Vani is a  free-of-charges, online monthly magazine. It is run by Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland. Our Address: Rijksweg 141, Hoogersmilde, 9423PA, The Netherlands.  It is not-for-profit, non-commercial, without advertisements.

No advertisements, no commercial interests.

Our provider host is: Vimexx.nl

Vedanta Vani  deals with non-sectarian, spiritual, intellectual, cultural, and religious topics.  The languages used in this magazine are English, Dutch, Sanskrit, etc. The magazine itself is in English and Dutch.

The Purpose

The purpose of Vedanta Vani is to spread the ideas and ideals of universal spiritual language called Vedanta as found in the Vedas and post-Vedic literature. The magazine has for its principle purpose and aim the distribution of the ideals and ideas of Sri Ramakrishna, Mother, Swami Vivekananda, the other Direct Disciples of Sri Ramakrishna and Mother, and so on.  Vedanta Vani, through the virtual world, brings this message of Vedanta to your mobile or laptop. These days, when you are all busy and are unable to read books, social media like virtual magazine is the best way to bring home noble truths..

This website is based on WordPress theme. 

What personal data we collect and why we collect it

Answer: NOTHING

Since time immemorial, people have given their names and addresses without hesitation: “What is your name?” “Where do you live?” These are natural questions everyone asks everyone and answers to these questions are not secret at all. However, now, we live in a strange world. Things, in the name of becoming simpler and easier, have become strange and terrible. Everything is commercial. Please note that we are NOT interested in collecting your information, nor do we do commercial business. We DO NOT USE COOKIES. We DO NOT USE Google Analytics. We do not collect personal information about visitors to our website. We never sell, rent or hire or buy any data or information.

Like every web service provider in the world, our service provider, generates a log of visits, [IP address, day and time of visit, etc] which does not identify you. The information thus collected is already in public domain. Secondly, we use WordPress. WordPress and its associate plugins may collect log of visits etc.

We use one third-party link (youtube) in our pages. Clicking on the link of third parties or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements.
You have come here of your own free will. You are heartily welcome to browse, to study, to know, to share. May you have quality time browsing our website and studying our little magazine.

Contributors

Our contributors write as volunteers. They do service.  There are no subscribers or mailing lists. We place the link of the magazine each month and interested people access the magazine.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

You have come to read and enjoy this magazine. You are welcome to do so. Please share this magazine with your friends.

Please proceed to the magazine…

Thank you.

Editor

 

Privacy Verklaring

 

Uw privacy is onze belangrijkste zorg

Wie we zijn

“Vedanta” betekent die kennis die ons bevrijdt van bekrompen, beperkt, treurig bestaan en ons de weg wijst om onze ware aard te leren kennen, om het Goddelijke te leren kennen, om vrij te worden. Bezoek onze Wat is Vedanta? pagina voor meer informatie. “vani” is “stem”.

Onze website is: https://www.vedantavani.com. Vedanta Vani is een gratis online maandblad. Het wordt gerund door Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland. Ons adres: Rijksweg 141, Hoogersmilde, 9423PA, Nederland. Het is non-profit, niet-commercieel, zonder advertenties.

Geen advertenties, geen commerciële belangen.

Onze provider host is: Vimexx.nl

Vedanta Vani houdt zich bezig met niet-sektarische, spirituele, intellectuele, culturele en religieuze onderwerpen. De voertaal in dit magazine is Engels, Nederlands, Sanskriet etc. Het magazine zelf is in het Engels en Nederlands.

De bedoeling

Het doel van Vedanta Vani is het verspreiden van de ideeën en idealen van de universele spirituele taal genaamd Vedanta zoals gevonden in de Veda’s en post-Vedische literatuur. Het tijdschrift heeft als voornaamste doel en doel de verspreiding van de idealen en ideeën van Sri Ramakrishna, Moeder, Swami Vivekananda, de andere Directe Discipelen van Sri Ramakrishna en Moeder, enzovoort. Vedanta Vani brengt via de virtuele wereld deze boodschap van Vedanta naar je mobiel of laptop. Tegenwoordig, wanneer jullie het allemaal druk hebben en geen boeken kunnen lezen, zijn sociale media zoals virtuele tijdschriften de beste manier om nobele waarheden mee naar huis te nemen.

Deze website is gebaseerd op het WordPress-thema.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Antwoord: NIETS

Sinds mensenheugenis geven mensen zonder aarzelen hun naam en adres: “Hoe heet je?” “Waar woon jij?” Dit zijn natuurlijke vragen die iedereen aan iedereen stelt en antwoorden op deze vragen zijn helemaal niet geheim. Nu leven we echter in een vreemde wereld. Dingen, in naam van steeds eenvoudiger en gemakkelijker te worden, zijn vreemd en verschrikkelijk geworden. Alles is commercieel. Houd er rekening mee dat we NIET geïnteresseerd zijn in het verzamelen van uw informatie en dat we ook geen commerciële zaken doen. Wij GEBRUIKEN GEEN COOKIES. Wij GEBRUIKEN GEEN Google Analytics. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over bezoekers van onze website. We verkopen, verhuren of huren of kopen nooit gegevens of informatie.

Zoals elke webserviceprovider ter wereld, genereert onze serviceprovider een logboek van bezoeken, [IP-adres, dag en tijd van bezoek, enz.] waaruit u niet kunt worden geïdentificeerd. De aldus verzamelde informatie bevindt zich al in het publieke domein. Ten tweede gebruiken we WordPress. WordPress en de bijbehorende plug-ins kunnen logboeken van bezoeken etc. verzamelen.

We gebruiken een externe link (youtube) op onze pagina’s. Door op de link van derden te klikken of deze verbindingen mogelijk te maken, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen.
Je bent hier uit vrije wil gekomen. U bent van harte welkom om te bladeren, te bestuderen, te weten, te delen. Veel plezier met het bekijken van onze website en het bestuderen van ons kleine tijdschrift.

Bijdragers

Onze medewerkers schrijven als vrijwilligers. Ze doen dienst. Er zijn geen abonnees of mailinglijsten. Maandelijks plaatsen we de link van het magazine en krijgen geïnteresseerden toegang tot het magazine.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

U bent gekomen om dit tijdschrift te lezen en ervan te genieten. U bent van harte welkom om dit te doen. Deel dit tijdschrift met je vrienden.

Bedankt.

Editor