Vedanta

Swami Vivekananda’s Words

 

We are lamps, and our burning is what we call “life”. When the supply of oxygen gives out, then the lamp must go out. All we can do is to keep the lamp clean. Life is a product, a compound, and as such must resolve itself into its elements.

Man as Atman is really free; as man he is bound, changed by every physical condition. As man, he is a machine with an idea of freedom; but this human body is the best and the human mind the highest mind there is. When a man attains to the Atman state, he can take a body, making it to suit himself; he is above law. This is a statement and must be proved. Each one must prove it for himself; we may satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. Râja-Yoga is the only science of religion that can be demonstrated; and only what I myself have proved by experience, do I teach. The full ripeness of reason is intuition, but intuition cannot antagonise reason.

Knowledge can never be created, it can only be discovered; and every man who makes a great discovery is inspired. Only, when it is a spiritual truth he brings, we call him a prophet; and when it is on the physical plane, we call him a scientific man, and we attribute more importance to the former, although the source of all truth is one.

The ancient Hindus were wonderful scholars, veritable living encyclopedias. They said, “Knowledge in books and money in other people’s hands is like no knowledge and no money at all.”

Shankara was regarded by many as an incarnation of Shiva.

 

Swami Vivekananda spoke these inspiring words in this house in the USA.

 


Wij zijn als een lamp en het branden ervan nomen we leven. Wanneer de toevoer van zuurstof stopt, moet de lamp uitgaan. Het enige wat we kunnen doen is de lamp schoon houden. Het leven is een produkt, een verbinding en als zodanig moet het zichzelf oplossen in zijn bestanddelen.

De mens, als Atman, is werkelijk vrij; als mens is hij gebonden, veranderd door elke fysieke konditie. Als mens is hij een machine met een notie van vrijheid; maar dit menselijk lichaam is het beste lichaam en de menselijke geest is de hoogste geest die er is. Wanneer een mens het Atman bereikt, kan hij een lichaam nemen en het maken zoals het hem uitkomt. HJij staat boven het wetmatige. Dit is een bewering die bewezen mot worden. Iedereen moet het voor zichzelf bewijzen. Wij mogen  onzelf voldoening schenken, anderen kunnen wij niet tevreden stellen.

Swami Vivekananda

Raja yoga is de enige wetenschap van religie die gedemonstreerd kan worden en alleen datgene wat ik mezelf door ervaring heb bewezen, onderwijs ik. De volle rijpheid van de rede is intuitie, maar intuitie kan niet in strijd zijn met de rede. Werken zuivert het hart en leidt tot vidya, wijsheid. De boeddhisten zeiden dat goed doen aan mens en dier de enige goede werken waren. De brahmanen zeiden dat eredienst en alle ceremonieen evenzeer werk waren en de geest zuiverden. Sankara verklaart dat alle werken, goed en slecht, tegen kennis zjin. Handelingen die neigen tot onwetendheid zijn zonden, niet direkt, maar als oorzaken, omdat ze de neiging hebben tamas en rajas aan te wakkeren. Alleen door sattva ontstaat wijsheid. Deugdzame daden ontsluieren kennis en uitsluitend door kennis kunnen wij God zien.

Kennis kan nooit geschapen worden, het kan alleen ontdekt worden en iedereen die een grote ontdekking doet is geinspireerd. Wanneer hij een spirituele waarheid verkondigt, noemen we hem een profeet en wanneer het op het fysieke vlak ligt, noemen we hem een wetenschapper. En we kennen groter gewicht toe aan de eerste, hoewel de bron van alle waarheid Een is.